FORVALTNINGSDATABASEN

HITRA, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HITRA (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 32 75 38 15 53 5 17 22
1981 42 39 81 38 21 59 4 18 22
1982 40 29 69 37 9 46 3 20 23
1983 42 28 70 38 9 47 4 19 23
1984 40 36 76 38 20 58 2 16 18
1985 34 33 67 32 14 46 2 19 21
1986 36 33 69 34 15 49 2 18 20
1987 34 32 66 31 15 46 3 17 20
1988 39 38 77 36 17 53 3 21 24
1989 38 39 77 35 17 52 3 22 25
1990 37 37 74 34 14 48 3 23 26
1991 38 42 80 34 14 48 4 28 32
1992 31 42 73 27 15 42 4 27 31
1993 28 49 77 24 14 38 4 35 39
1994 16 43 59 14 11 25 2 32 34
1995 16 43 59 15 12 27 1 31 32
1996 15 36 51 15 12 27 24 24
1997 15 30 45 13 12 25 2 18 20
1998 25 32 57 22 14 36 3 18 21
1999 20 17 37 19 10 29 1 7 8
2000 21 12 33 20 7 27 1 5 6
2001 14 10 24 11 7 18 3 3 6
2002 12 7 19 11 5 16 1 2 3
2003 12 7 19 12 4 16 3 3
2004 13 9 22 13 5 18 4 4
2005 14 8 22 14 5 19 3 3
2006 9 8 17 9 5 14 3 3
2007 9 9 18 9 4 13 5 5
2008 7 12 19 7 9 16 3 3
2009 6 8 14 6 5 11 3 3
2010 6 6 12 6 3 9 3 3
2011 6 5 11 6 2 8 3 3
2012 6 3 9 6 2 8 1 1
2013 5 7 12 5 6 11 1 1
2014 8 8 16 7 7 14 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HITRA (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41.4 22.7 64.2 38.0 15.0 53.0 3.4 7.7 11.1
1981 40.6 28.9 69.5 38.0 21.0 59.0 2.6 7.9 10.5
1982 38.7 17.5 56.2 37.0 9.0 46.0 1.7 8.5 10.2
1983 40.0 17.3 57.3 38.0 9.0 47.0 2.0 8.3 10.3
1984 39.5 25.9 65.3 38.0 20.0 58.0 1.5 5.8 7.3
1985 33.8 20.8 54.6 32.0 14.0 46.0 1.8 6.8 8.6
1986 35.2 22.6 57.8 34.0 15.0 49.0 1.2 7.6 8.8
1987 32.3 22.2 54.6 31.0 15.0 46.0 1.3 7.2 8.6
1988 37.3 24.7 62.1 36.0 17.0 53.0 1.3 7.7 9.1
1989 36.3 24.9 61.2 35.0 17.0 52.0 1.3 7.9 9.2
1990 35.3 23.0 58.3 34.0 14.0 48.0 1.3 9.0 10.3
1991 35.5 23.0 58.5 34.0 14.0 48.0 1.5 9.0 10.5
1992 27.9 23.4 51.3 27.0 15.0 42.0 0.9 8.4 9.3
1993 26.0 25.3 51.3 24.0 14.0 38.0 2.0 11.3 13.3
1994 15.2 24.8 40.0 14.0 11.0 25.0 1.2 13.8 15.0
1995 15.5 25.0 40.5 15.0 12.0 27.0 0.5 13.0 13.5
1996 15.0 21.0 36.0 15.0 12.0 27.0 9.0 9.0
1997 14.3 20.2 34.5 13.0 12.0 25.0 1.3 8.2 9.5
1998 24.1 22.8 46.9 22.0 14.0 36.0 2.1 8.8 10.9
1999 19.5 13.5 33.0 19.0 10.0 29.0 0.5 3.5 4.1
2000 20.5 9.5 30.0 20.0 7.0 27.0 0.5 2.5 3.0
2001 12.9 7.9 20.8 11.0 7.0 18.0 1.9 0.9 2.8
2002 11.6 5.8 17.4 11.0 5.0 16.0 0.6 0.8 1.4
2003 12.0 5.3 17.3 12.0 4.0 16.0 1.3 1.3
2004 13.0 7.0 20.0 13.0 5.0 18.0 2.0 2.0
2005 14.0 6.5 20.5 14.0 5.0 19.0 1.5 1.5
2006 9.0 6.2 15.2 9.0 5.0 14.0 1.2 1.2
2007 9.0 6.5 15.5 9.0 4.0 13.0 2.5 2.5
2008 7.0 10.2 17.2 7.0 9.0 16.0 1.2 1.2
2009 6.0 6.2 12.2 6.0 5.0 11.0 1.2 1.2
2010 6.0 4.5 10.5 6.0 3.0 9.0 1.5 1.5
2011 6.0 3.5 9.5 6.0 2.0 8.0 1.5 1.5
2012 6.0 2.5 8.5 6.0 2.0 8.0 0.5 0.5
2013 5.0 6.5 11.5 5.0 6.0 11.0 0.5 0.5
2014 8.0 7.5 15.5 7.0 7.0 14.0 1.0 0.5 1.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HITRA (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 75 0.0 64.2 0.0
1981 81 0.0 69.5 0.0
1982 69 0.0 56.2 0.0
1983 70 0.0 57.3 0.0
1984 76 0.0 65.3 0.0
1985 67 0.0 54.6 0.0
1986 69 0.0 57.8 0.0
1987 66 0.0 54.6 0.0
1988 77 0.0 62.1 0.0
1989 77 0.0 61.2 0.0
1990 74 0.0 58.3 0.0
1991 80 0.0 58.5 0.0
1992 73 0.0 51.3 0.0
1993 77 0.0 51.3 0.0
1994 59 0.0 40.0 0.0
1995 59 0.0 40.5 0.0
1996 51 0.0 36.0 0.0
1997 45 0.0 34.5 0.0
1998 57 0.0 46.9 0.0
1999 37 0.0 33.0 0.0
2000 33 0.0 1.8 30.0 0.0
2001 24 0.0 1.3 20.8 0.0
2002 19 0.0 1.0 17.4 0.0
2003 19 0.0 1.0 17.3 0.0
2004 22 0.0 1.2 20.0 0.0
2005 22 0.0 1.2 20.5 0.0
2006 17 0.0 0.9 15.2 0.0
2007 18 0.0 0.9 15.5 0.0
2008 19 0.0 1.0 17.2 0.0
2009 14 0.0 0.7 12.2 0.0
2010 12 0.0 0.5 10.5 0.0
2011 11 0.0 0.5 9.5 0.0
2012 9 0.0 0.4 8.5 0.0
2013 12 0.0 0.5 11.5 0.0
2014 16 0.0 0.6 15.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HITRA (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
FINANSDEPARTEMENTET 4 3.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HITRA (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 4 3.5
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HITRA (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:9 NAV SØR-TRØNDELAG NAV HITRA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:9:15 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I HITRA, FILLAN KVENVÆR OG SANDSTAD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:5:9 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD HITRA FINANSDEPARTEMENTET 4 3.5
4:7:15:20:4 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT HITRA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0