FORVALTNINGSDATABASEN

MALVIK, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MALVIK (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 66 79 145 62 58 120 4 21 25
1981 62 85 147 61 57 118 1 28 29
1982 56 82 138 55 51 106 1 31 32
1983 52 93 145 52 57 109 36 36
1984 54 110 164 53 68 121 1 42 43
1985 47 95 142 46 52 98 1 43 44
1986 49 89 138 47 52 99 2 37 39
1987 54 89 143 50 49 99 4 40 44
1988 47 90 137 42 49 91 5 41 46
1989 46 88 134 40 55 95 6 33 39
1990 46 90 136 39 58 97 7 32 39
1991 42 94 136 36 55 91 6 39 45
1992 44 92 136 38 52 90 6 40 46
1993 43 92 135 36 53 89 7 39 46
1994 45 89 134 38 54 92 7 35 42
1995 42 82 124 36 50 86 6 32 38
1996 32 73 105 29 48 77 3 25 28
1997 44 81 125 40 58 98 4 23 27
1998 42 93 135 38 58 96 4 35 39
1999 38 93 131 36 56 92 2 37 39
2000 17 30 47 16 17 33 1 13 14
2001 17 26 43 15 12 27 2 14 16
2002 19 24 43 18 15 33 1 9 10
2003 14 18 32 14 10 24 8 8
2004 16 18 34 16 13 29 5 5
2005 15 19 34 15 12 27 7 7
2006 15 19 34 15 13 28 6 6
2007 13 21 34 13 14 27 7 7
2008 9 21 30 9 11 20 10 10
2009 8 21 29 8 10 18 11 11
2010 8 23 31 8 17 25 6 6
2011 8 21 29 8 14 22 7 7
2012 8 19 27 8 12 20 7 7
2013 21 40 61 14 25 39 7 15 22
2014 19 38 57 10 26 36 9 12 21
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MALVIK (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 64.2 69.8 134.0 62.0 58.0 120.0 2.2 11.8 14.0
1981 61.9 71.5 133.4 61.0 57.0 118.0 0.9 14.5 15.4
1982 55.9 67.0 122.9 55.0 51.0 106.0 0.9 16.0 16.9
1983 52.0 75.1 127.1 52.0 57.0 109.0 18.1 18.1
1984 53.5 87.1 140.6 53.0 68.0 121.0 0.5 19.1 19.6
1985 46.5 72.1 118.6 46.0 52.0 98.0 0.5 20.1 20.6
1986 47.9 69.8 117.7 47.0 52.0 99.0 0.9 17.8 18.7
1987 51.7 71.0 122.6 50.0 49.0 99.0 1.7 22.0 23.6
1988 44.1 70.2 114.3 42.0 49.0 91.0 2.1 21.2 23.3
1989 43.1 71.7 114.8 40.0 55.0 95.0 3.1 16.7 19.8
1990 42.6 73.8 116.5 39.0 58.0 97.0 3.6 15.8 19.5
1991 39.2 74.3 113.5 36.0 55.0 91.0 3.2 19.3 22.5
1992 41.2 72.7 113.9 38.0 52.0 90.0 3.2 20.7 24.0
1993 39.7 71.0 110.8 36.0 53.0 89.0 3.7 18.0 21.8
1994 41.2 73.6 114.8 38.0 54.0 92.0 3.2 19.6 22.8
1995 39.2 67.8 107.0 36.0 50.0 86.0 3.2 17.8 21.0
1996 30.6 63.3 94.0 29.0 48.0 77.0 1.6 15.4 17.0
1997 42.6 71.8 114.5 40.0 58.0 98.0 2.6 13.8 16.5
1998 39.9 77.8 117.7 38.0 58.0 96.0 1.9 19.8 21.7
1999 37.4 78.7 116.0 36.0 56.0 92.0 1.4 22.6 24.0
2000 16.8 25.9 42.7 16.0 17.0 33.0 0.8 8.9 9.7
2001 15.5 22.0 37.5 15.0 12.0 27.0 0.5 10.0 10.5
2002 18.4 21.6 40.0 18.0 15.0 33.0 0.4 6.6 7.0
2003 14.0 15.4 29.4 14.0 10.0 24.0 5.4 5.4
2004 16.0 16.8 32.8 16.0 13.0 29.0 3.8 3.8
2005 15.0 16.5 31.5 15.0 12.0 27.0 4.5 4.5
2006 15.0 17.1 32.1 15.0 13.0 28.0 4.1 4.1
2007 13.0 18.1 31.1 13.0 14.0 27.0 4.1 4.1
2008 9.0 16.3 25.3 9.0 11.0 20.0 5.3 5.3
2009 8.0 15.5 23.5 8.0 10.0 18.0 5.5 5.5
2010 8.0 20.9 28.9 8.0 17.0 25.0 3.9 3.9
2011 8.0 18.9 26.9 8.0 14.0 22.0 4.9 4.9
2012 8.0 17.3 25.3 8.0 12.0 20.0 5.3 5.3
2013 17.9 35.3 53.2 14.0 25.0 39.0 3.9 10.3 14.2
2014 14.8 34.4 49.1 10.0 26.0 36.0 4.8 8.4 13.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MALVIK (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 145 0.1 134.0 0.1
1981 147 0.1 133.4 0.1
1982 138 0.1 122.9 0.1
1983 145 0.1 127.1 0.1
1984 164 0.1 140.6 0.1
1985 142 0.1 118.6 0.1
1986 138 0.1 117.7 0.1
1987 143 0.1 122.6 0.1
1988 137 0.1 114.3 0.1
1989 134 0.1 114.8 0.1
1990 136 0.1 116.5 0.1
1991 136 0.1 113.5 0.1
1992 136 0.1 113.9 0.1
1993 135 0.1 110.8 0.1
1994 134 0.1 114.8 0.1
1995 124 0.1 107.0 0.1
1996 105 0.1 94.0 0.1
1997 125 0.1 114.5 0.1
1998 135 0.1 117.7 0.1
1999 131 0.1 116.0 0.1
2000 47 0.0 2.0 42.7 0.0
2001 43 0.0 1.7 37.5 0.0
2002 43 0.0 1.7 40.0 0.0
2003 32 0.0 1.3 29.4 0.0
2004 34 0.0 1.3 32.8 0.0
2005 34 0.0 1.3 31.5 0.0
2006 34 0.0 1.3 32.1 0.0
2007 34 0.0 1.2 31.1 0.0
2008 30 0.0 1.1 25.3 0.0
2009 29 0.0 1.0 23.5 0.0
2010 31 0.0 1.0 28.9 0.0
2011 29 0.0 0.9 26.9 0.0
2012 27 0.0 0.8 25.3 0.0
2013 61 0.0 1.8 53.2 0.0
2014 57 0.0 1.7 49.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MALVIK (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 34 26.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.4
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MALVIK (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 34 26.9
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.4
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MALVIK (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:346 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT VIKHOVLIA AKUTTSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 34 26.9
90:2:2:16:16 NAV SØR-TRØNDELAG NAV MALVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.4
89:51:9:26 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I MALVIK OG HOMMELVIK KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:20:7 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT MALVIK LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8