FORVALTNINGSDATABASEN

MERÅKER, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MERÅKER (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 29 11 40 27 7 34 2 4 6
1981 30 12 42 29 7 36 1 5 6
1982 32 9 41 31 5 36 1 4 5
1983 32 15 47 31 9 40 1 6 7
1984 25 15 40 24 8 32 1 7 8
1985 24 15 39 23 8 31 1 7 8
1986 23 16 39 22 8 30 1 8 9
1987 22 15 37 21 9 30 1 6 7
1988 22 17 39 21 10 31 1 7 8
1989 25 20 45 24 10 34 1 10 11
1990 23 22 45 22 10 32 1 12 13
1991 24 24 48 23 9 32 1 15 16
1992 21 24 45 20 11 31 1 13 14
1993 19 26 45 18 10 28 1 16 17
1994 18 24 42 17 10 27 1 14 15
1995 17 24 41 16 9 25 1 15 16
1996 15 23 38 13 12 25 2 11 13
1997 16 23 39 15 13 28 1 10 11
1998 16 23 39 16 11 27 12 12
1999 14 19 33 14 11 25 8 8
2000 12 8 20 12 5 17 3 3
2001 11 9 20 11 8 19 1 1
2002 11 7 18 11 7 18
2003 10 7 17 10 7 17
2004 9 7 16 9 7 16
2005 9 7 16 9 7 16
2006 8 7 15 8 6 14 1 1
2007 8 7 15 8 6 14 1 1
2008 5 3 8 4 2 6 1 1 2
2009 8 7 15 7 6 13 1 1 2
2010 8 6 14 7 5 12 1 1 2
2011 7 8 15 7 5 12 3 3
2012 7 8 15 7 5 12 3 3
2013 5 6 11 5 2 7 4 4
2014 5 6 11 5 2 7 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MERÅKER (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 28.5 9.4 37.9 27.0 7.0 34.0 1.5 2.3 3.9
1981 29.7 9.8 39.5 29.0 7.0 36.0 0.7 2.8 3.5
1982 31.7 6.9 38.6 31.0 5.0 36.0 0.7 1.9 2.6
1983 31.7 11.3 43.0 31.0 9.0 40.0 0.7 2.3 3.0
1984 24.7 10.6 35.3 24.0 8.0 32.0 0.7 2.6 3.3
1985 23.7 10.6 34.3 23.0 8.0 31.0 0.7 2.6 3.3
1986 22.7 11.1 33.8 22.0 8.0 30.0 0.7 3.1 3.8
1987 21.7 11.0 32.7 21.0 9.0 30.0 0.7 2.0 2.7
1988 21.5 13.4 34.8 21.0 10.0 31.0 0.5 3.4 3.8
1989 24.5 15.2 39.7 24.0 10.0 34.0 0.5 5.2 5.6
1990 22.5 15.9 38.3 22.0 10.0 32.0 0.5 5.8 6.3
1991 23.5 14.3 37.7 23.0 9.0 32.0 0.5 5.3 5.7
1992 20.5 15.2 35.7 20.0 11.0 31.0 0.5 4.2 4.6
1993 18.5 15.3 33.8 18.0 10.0 28.0 0.5 5.3 5.8
1994 17.5 16.0 33.6 17.0 10.0 27.0 0.5 6.1 6.6
1995 16.5 15.3 31.8 16.0 9.0 25.0 0.5 6.3 6.8
1996 14.4 16.9 31.4 13.0 12.0 25.0 1.5 4.9 6.4
1997 16.0 17.2 33.2 15.0 13.0 28.0 1.0 4.2 5.2
1998 16.0 16.8 32.8 16.0 11.0 27.0 5.8 5.8
1999 14.0 14.4 28.4 14.0 11.0 25.0 3.3 3.3
2000 12.0 6.8 18.8 12.0 5.0 17.0 1.8 1.8
2001 11.0 8.2 19.2 11.0 8.0 19.0 0.2 0.2
2002 11.0 7.0 18.0 11.0 7.0 18.0
2003 10.0 7.0 17.0 10.0 7.0 17.0
2004 9.0 7.0 16.0 9.0 7.0 16.0
2005 9.0 7.0 16.0 9.0 7.0 16.0
2006 8.0 6.5 14.5 8.0 6.0 14.0 0.5 0.5
2007 8.0 6.5 14.5 8.0 6.0 14.0 0.5 0.5
2008 4.4 2.6 7.0 4.0 2.0 6.0 0.4 0.6 1.0
2009 7.4 6.6 14.0 7.0 6.0 13.0 0.4 0.6 1.0
2010 7.4 5.6 13.0 7.0 5.0 12.0 0.4 0.6 1.0
2011 7.0 6.4 13.4 7.0 5.0 12.0 1.4 1.4
2012 7.0 6.6 13.6 7.0 5.0 12.0 1.6 1.6
2013 5.0 4.1 9.1 5.0 2.0 7.0 2.1 2.1
2014 5.0 4.1 9.1 5.0 2.0 7.0 2.1 2.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MERÅKER (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 40 0.0 37.9 0.0
1981 42 0.0 39.5 0.0
1982 41 0.0 38.6 0.0
1983 47 0.0 43.0 0.0
1984 40 0.0 35.3 0.0
1985 39 0.0 34.3 0.0
1986 39 0.0 33.8 0.0
1987 37 0.0 32.7 0.0
1988 39 0.0 34.8 0.0
1989 45 0.0 39.7 0.0
1990 45 0.0 38.3 0.0
1991 48 0.0 37.7 0.0
1992 45 0.0 35.7 0.0
1993 45 0.0 33.8 0.0
1994 42 0.0 33.6 0.0
1995 41 0.0 31.8 0.0
1996 38 0.0 31.4 0.0
1997 39 0.0 33.2 0.0
1998 39 0.0 32.8 0.0
1999 33 0.0 28.4 0.0
2000 20 0.0 1.8 18.8 0.0
2001 20 0.0 1.8 19.2 0.0
2002 18 0.0 1.7 18.0 0.0
2003 17 0.0 1.6 17.0 0.0
2004 16 0.0 1.5 16.0 0.0
2005 16 0.0 1.6 16.0 0.0
2006 15 0.0 1.5 14.5 0.0
2007 15 0.0 1.5 14.5 0.0
2008 8 0.0 0.8 7.0 0.0
2009 15 0.0 1.6 14.0 0.0
2010 14 0.0 1.4 13.0 0.0
2011 15 0.0 1.6 13.4 0.0
2012 15 0.0 1.6 13.6 0.0
2013 11 0.0 1.2 9.1 0.0
2014 11 0.0 1.2 9.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MERÅKER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MERÅKER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.1
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MERÅKER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:52 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET GUDÅ SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
13:8:69 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET KOPPERÅ SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:17:14 NAV NORD-TRØNDELAG NAV MERÅKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.1
4:7:15:21:11 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT MERÅKER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0