FORVALTNINGSDATABASEN

VIKNA, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VIKNA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 65 26 91 60 19 79 5 7 12
1981 60 37 97 55 24 79 5 13 18
1982 65 36 101 60 27 87 5 9 14
1983 61 44 105 57 8 65 4 36 40
1984 55 47 102 51 12 63 4 35 39
1985 53 43 96 49 21 70 4 22 26
1986 52 56 108 49 32 81 3 24 27
1987 52 61 113 49 33 82 3 28 31
1988 48 67 115 45 36 81 3 31 34
1989 51 68 119 47 35 82 4 33 37
1990 54 74 128 51 35 86 3 39 42
1991 53 75 128 50 38 88 3 37 40
1992 49 72 121 47 44 91 2 28 30
1993 47 60 107 38 30 68 9 30 39
1994 35 44 79 28 21 49 7 23 30
1995 31 43 74 25 24 49 6 19 25
1996 26 43 69 21 24 45 5 19 24
1997 30 40 70 25 23 48 5 17 22
1998 35 40 75 27 22 49 8 18 26
1999 34 37 71 33 21 54 1 16 17
2000 25 27 52 25 15 40 12 12
2001 21 25 46 21 15 36 10 10
2002 22 23 45 21 13 34 1 10 11
2003 17 11 28 17 5 22 6 6
2004 21 14 35 20 9 29 1 5 6
2005 15 16 31 14 9 23 1 7 8
2006 19 17 36 19 11 30 6 6
2007 16 16 32 16 10 26 6 6
2008 16 14 30 16 9 25 5 5
2009 11 12 23 11 7 18 5 5
2010 12 13 25 12 8 20 5 5
2011 11 13 24 11 9 20 4 4
2012 10 12 22 10 8 18 4 4
2013 5 9 14 5 6 11 3 3
2014 7 11 18 7 9 16 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VIKNA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 62.5 22.9 85.3 60.0 19.0 79.0 2.5 3.8 6.3
1981 57.3 30.1 87.4 55.0 24.0 79.0 2.3 6.1 8.4
1982 62.3 31.4 93.8 60.0 27.0 87.0 2.3 4.4 6.8
1983 58.9 25.2 84.1 57.0 8.0 65.0 1.9 17.2 19.1
1984 52.9 27.8 80.7 51.0 12.0 63.0 1.9 15.8 17.7
1985 50.8 31.0 81.8 49.0 21.0 70.0 1.8 10.0 11.8
1986 50.3 43.0 93.3 49.0 32.0 81.0 1.3 11.0 12.3
1987 51.0 47.2 98.2 49.0 33.0 82.0 2.0 14.2 16.2
1988 47.1 51.7 98.7 45.0 36.0 81.0 2.1 15.7 17.7
1989 49.4 51.8 101.2 47.0 35.0 82.0 2.4 16.8 19.2
1990 52.9 55.5 108.3 51.0 35.0 86.0 1.9 20.5 22.3
1991 51.8 56.8 108.7 50.0 38.0 88.0 1.8 18.9 20.7
1992 47.8 58.0 105.8 47.0 44.0 91.0 0.9 14.0 14.8
1993 43.4 43.9 87.4 38.0 30.0 68.0 5.4 13.9 19.4
1994 33.2 31.7 65.0 28.0 21.0 49.0 5.2 10.7 16.0
1995 29.0 32.9 61.9 25.0 24.0 49.0 4.0 8.9 12.9
1996 25.3 33.4 58.7 21.0 24.0 45.0 4.3 9.4 13.6
1997 28.7 30.9 59.7 25.0 23.0 48.0 3.7 7.9 11.7
1998 33.2 30.6 63.7 27.0 22.0 49.0 6.2 8.6 14.7
1999 33.1 29.2 62.3 33.0 21.0 54.0 0.1 8.2 8.3
2000 25.0 21.5 46.5 25.0 15.0 40.0 6.6 6.6
2001 21.0 20.3 41.3 21.0 15.0 36.0 5.3 5.3
2002 21.4 19.0 40.4 21.0 13.0 34.0 0.4 6.0 6.4
2003 17.0 7.6 24.6 17.0 5.0 22.0 2.6 2.6
2004 20.5 11.1 31.6 20.0 9.0 29.0 0.5 2.1 2.6
2005 14.3 12.2 26.5 14.0 9.0 23.0 0.3 3.2 3.5
2006 19.0 14.4 33.5 19.0 11.0 30.0 3.5 3.5
2007 16.0 12.7 28.7 16.0 10.0 26.0 2.7 2.7
2008 16.0 11.0 27.0 16.0 9.0 25.0 2.0 2.0
2009 11.0 9.0 20.0 11.0 7.0 18.0 2.0 2.0
2010 12.0 10.0 22.0 12.0 8.0 20.0 2.0 2.0
2011 11.0 10.5 21.5 11.0 9.0 20.0 1.5 1.5
2012 10.0 9.5 19.5 10.0 8.0 18.0 1.5 1.5
2013 5.0 7.1 12.1 5.0 6.0 11.0 1.1 1.1
2014 7.0 10.0 17.0 7.0 9.0 16.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VIKNA (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 91 0.1 85.3 0.1
1981 97 0.1 87.4 0.1
1982 101 0.1 93.8 0.1
1983 105 0.1 84.1 0.0
1984 102 0.1 80.7 0.0
1985 96 0.1 81.8 0.0
1986 108 0.1 93.3 0.1
1987 113 0.1 98.2 0.1
1988 115 0.1 98.7 0.1
1989 119 0.1 101.2 0.1
1990 128 0.1 108.3 0.1
1991 128 0.1 108.7 0.1
1992 121 0.1 105.8 0.1
1993 107 0.1 87.4 0.1
1994 79 0.0 65.0 0.0
1995 74 0.0 61.9 0.0
1996 69 0.0 58.7 0.0
1997 70 0.0 59.7 0.0
1998 75 0.0 63.7 0.0
1999 71 0.0 62.3 0.0
2000 52 0.0 2.6 46.5 0.0
2001 46 0.0 2.3 41.3 0.0
2002 45 0.0 2.2 40.4 0.0
2003 28 0.0 1.3 24.6 0.0
2004 35 0.0 1.6 31.6 0.0
2005 31 0.0 1.4 26.5 0.0
2006 36 0.0 1.6 33.5 0.0
2007 32 0.0 1.4 28.7 0.0
2008 30 0.0 1.3 27.0 0.0
2009 23 0.0 1.0 20.0 0.0
2010 25 0.0 1.0 22.0 0.0
2011 24 0.0 1.0 21.5 0.0
2012 22 0.0 0.9 19.5 0.0
2013 14 0.0 0.6 12.1 0.0
2014 18 0.0 0.7 17.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VIKNA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 11.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VIKNA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 11.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VIKNA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:5:1 FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG FISKERIKONTORET RØRVIK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:17:29 NAV NORD-TRØNDELAG NAV VIKNA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 11.0
89:51:9:56 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I VIKNA KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
35:10:12 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON RØRVIK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.0