FORVALTNINGSDATABASEN

NESNA, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NESNA (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 53 32 85 46 20 66 7 12 19
1981 56 34 90 46 20 66 10 14 24
1982 50 33 83 44 19 63 6 14 20
1983 49 38 87 43 23 66 6 15 21
1984 47 32 79 43 21 64 4 11 15
1985 44 34 78 39 22 61 5 12 17
1986 46 32 78 39 21 60 7 11 18
1987 41 32 73 34 16 50 7 16 23
1988 43 34 77 38 16 54 5 18 23
1989 43 34 77 36 15 51 7 19 26
1990 42 34 76 36 15 51 6 19 25
1991 45 38 83 40 17 57 5 21 26
1992 47 46 93 46 24 70 1 22 23
1993 52 56 108 50 30 80 2 26 28
1994 53 54 107 52 29 81 1 25 26
1995 59 60 119 54 28 82 5 32 37
1996 61 65 126 55 37 92 6 28 34
1997 69 76 145 59 49 108 10 27 37
1998 70 76 146 59 48 107 11 28 39
1999 72 73 145 62 45 107 10 28 38
2000 69 67 136 58 41 99 11 26 37
2001 77 67 144 65 45 110 12 22 34
2002 81 80 161 72 54 126 9 26 35
2003 72 73 145 63 48 111 9 25 34
2004 48 64 112 43 46 89 5 18 23
2005 71 69 140 64 54 118 7 15 22
2006 70 74 144 61 57 118 9 17 26
2007 70 81 151 62 63 125 8 18 26
2008 71 85 156 64 62 126 7 23 30
2009 68 77 145 60 52 112 8 25 33
2010 53 58 111 50 40 90 3 18 21
2011 55 58 113 51 37 88 4 21 25
2012 46 58 104 44 41 85 2 17 19
2013 51 64 115 46 45 91 5 19 24
2014 52 65 117 47 48 95 5 17 22
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NESNA (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 50.2 26.2 76.5 46.0 20.0 66.0 4.2 6.2 10.5
1981 51.1 26.6 77.7 46.0 20.0 66.0 5.1 6.6 11.7
1982 46.9 25.3 72.2 44.0 19.0 63.0 2.9 6.3 9.2
1983 46.1 30.5 76.6 43.0 23.0 66.0 3.1 7.5 10.6
1984 45.9 26.6 72.5 43.0 21.0 64.0 2.9 5.6 8.5
1985 42.3 28.4 70.8 39.0 22.0 61.0 3.3 6.4 9.8
1986 43.5 26.6 70.1 39.0 21.0 60.0 4.5 5.6 10.1
1987 38.5 26.4 64.9 34.0 16.0 50.0 4.5 10.4 14.9
1988 41.3 26.9 68.2 38.0 16.0 54.0 3.3 10.9 14.2
1989 40.1 26.1 66.2 36.0 15.0 51.0 4.1 11.1 15.2
1990 40.0 26.6 66.6 36.0 15.0 51.0 4.0 11.6 15.6
1991 43.0 27.6 70.7 40.0 17.0 57.0 3.0 10.6 13.7
1992 46.5 35.0 81.5 46.0 24.0 70.0 0.5 11.0 11.5
1993 51.2 41.6 92.9 50.0 30.0 80.0 1.2 11.6 12.9
1994 53.0 41.4 94.3 52.0 29.0 81.0 1.0 12.4 13.4
1995 57.1 45.3 102.4 54.0 28.0 82.0 3.1 17.3 20.4
1996 58.2 51.6 109.8 55.0 37.0 92.0 3.2 14.6 17.8
1997 64.5 66.1 130.6 59.0 49.0 108.0 5.5 17.1 22.6
1998 64.7 65.0 129.7 59.0 48.0 107.0 5.7 17.0 22.7
1999 66.8 64.0 130.8 62.0 45.0 107.0 4.8 19.0 23.8
2000 63.1 55.8 118.9 58.0 41.0 99.0 5.1 14.8 19.9
2001 70.8 58.4 129.2 65.0 45.0 110.0 5.8 13.4 19.2
2002 75.1 69.5 144.6 72.0 54.0 126.0 3.1 15.5 18.6
2003 67.1 63.6 130.7 63.0 48.0 111.0 4.1 15.6 19.7
2004 45.4 56.4 101.9 43.0 46.0 89.0 2.4 10.4 12.9
2005 67.7 63.7 131.4 64.0 54.0 118.0 3.7 9.7 13.4
2006 65.8 66.7 132.4 61.0 57.0 118.0 4.8 9.6 14.4
2007 65.8 73.2 139.0 62.0 63.0 125.0 3.8 10.2 14.0
2008 67.0 74.9 141.9 64.0 62.0 126.0 3.0 12.9 15.9
2009 63.9 67.2 131.1 60.0 52.0 112.0 3.9 15.2 19.1
2010 51.2 52.0 103.2 50.0 40.0 90.0 1.2 12.0 13.2
2011 52.8 51.4 104.2 51.0 37.0 88.0 1.9 14.4 16.2
2012 44.4 52.4 96.8 44.0 41.0 85.0 0.4 11.4 11.8
2013 48.5 57.4 105.9 46.0 45.0 91.0 2.5 12.4 14.9
2014 49.7 59.0 108.7 47.0 48.0 95.0 2.7 11.0 13.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NESNA (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 85 0.0 76.5 0.0
1981 90 0.0 77.7 0.0
1982 83 0.0 72.2 0.0
1983 87 0.0 76.6 0.0
1984 79 0.0 72.5 0.0
1985 78 0.0 70.8 0.0
1986 78 0.0 70.1 0.0
1987 73 0.0 64.9 0.0
1988 77 0.0 68.2 0.0
1989 77 0.0 66.2 0.0
1990 76 0.0 66.6 0.0
1991 83 0.0 70.7 0.0
1992 93 0.1 81.5 0.0
1993 108 0.1 92.9 0.1
1994 107 0.1 94.3 0.1
1995 119 0.1 102.4 0.1
1996 126 0.1 109.8 0.1
1997 145 0.1 130.6 0.1
1998 146 0.1 129.7 0.1
1999 145 0.1 130.8 0.1
2000 136 0.1 15.1 118.9 0.1
2001 144 0.1 15.9 129.2 0.1
2002 161 0.1 18.1 144.6 0.1
2003 145 0.1 16.8 130.7 0.1
2004 112 0.1 13.3 101.9 0.1
2005 140 0.1 17.7 131.4 0.1
2006 144 0.1 17.2 132.4 0.1
2007 151 0.1 17.9 139.0 0.1
2008 156 0.1 19.0 141.9 0.1
2009 145 0.1 17.5 131.1 0.1
2010 111 0.1 12.8 103.2 0.1
2011 113 0.1 12.8 104.2 0.1
2012 104 0.1 12.0 96.8 0.1
2013 115 0.1 13.2 105.9 0.1
2014 117 0.1 12.8 108.7 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NESNA (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 108 101.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.1
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NESNA (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
HØGSKOLEN I NESNA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 108 101.6
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NESNA (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:22:9 HELGELAND POLITIDISTRIKT NESNA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
42:8:22:20:1 HØGSKOLEN I NESNA HØGSKOLEN I NESNA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 108 101.6
90:2:2:18:32 NAV NORDLAND NAV NESNA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.1
59:22:9 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE NESNA DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:10:31 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME NESNA PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0