FORVALTNINGSDATABASEN

MELØY, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MELØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 98 44 142 89 17 106 9 27 36
1981 105 56 161 97 21 118 8 35 43
1982 108 60 168 99 21 120 9 39 48
1983 110 59 169 101 24 125 9 35 44
1984 103 50 153 95 20 115 8 30 38
1985 103 52 155 94 22 116 9 30 39
1986 92 50 142 84 21 105 8 29 37
1987 95 60 155 85 24 109 10 36 46
1988 140 104 244 133 63 196 7 41 48
1989 146 111 257 138 69 207 8 42 50
1990 145 138 283 138 90 228 7 48 55
1991 145 143 288 137 95 232 8 48 56
1992 45 62 107 36 30 66 9 32 41
1993 42 64 106 34 29 63 8 35 43
1994 30 63 93 22 32 54 8 31 39
1995 31 64 95 23 30 53 8 34 42
1996 31 61 92 23 29 52 8 32 40
1997 31 54 85 26 31 57 5 23 28
1998 28 54 82 25 32 57 3 22 25
1999 29 49 78 24 29 53 5 20 25
2000 19 22 41 18 18 36 1 4 5
2001 20 22 42 20 20 40 2 2
2002 28 19 47 28 14 42 5 5
2003 16 19 35 15 17 32 1 2 3
2004 16 18 34 15 15 30 1 3 4
2005 17 17 34 17 10 27 7 7
2006 14 14 28 14 9 23 5 5
2007 13 16 29 13 9 22 7 7
2008 10 12 22 9 9 18 1 3 4
2009 11 13 24 8 7 15 3 6 9
2010 8 12 20 7 7 14 1 5 6
2011 11 14 25 10 8 18 1 6 7
2012 10 16 26 9 8 17 1 8 9
2013 9 17 26 8 11 19 1 6 7
2014 7 17 24 7 10 17 7 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MELØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 94.7 29.3 124.0 89.0 17.0 106.0 5.7 12.3 18.0
1981 102.0 37.6 139.6 97.0 21.0 118.0 5.0 16.6 21.6
1982 104.9 40.3 145.2 99.0 21.0 120.0 5.9 19.3 25.2
1983 107.1 41.0 148.1 101.0 24.0 125.0 6.1 17.0 23.1
1984 100.2 32.9 133.1 95.0 20.0 115.0 5.2 12.9 18.1
1985 99.8 34.8 134.6 94.0 22.0 116.0 5.8 12.8 18.6
1986 89.1 34.1 123.2 84.0 21.0 105.0 5.1 13.1 18.2
1987 91.8 39.7 131.6 85.0 24.0 109.0 6.8 15.7 22.6
1988 137.1 81.9 219.0 133.0 63.0 196.0 4.1 18.9 23.0
1989 142.8 88.3 231.1 138.0 69.0 207.0 4.8 19.4 24.1
1990 142.3 113.2 255.5 138.0 90.0 228.0 4.3 23.2 27.5
1991 141.5 117.2 258.7 137.0 95.0 232.0 4.5 22.2 26.7
1992 41.1 43.3 84.4 36.0 30.0 66.0 5.1 13.4 18.5
1993 38.4 43.0 81.4 34.0 29.0 63.0 4.4 14.0 18.4
1994 26.6 45.1 71.7 22.0 32.0 54.0 4.6 13.1 17.7
1995 27.6 44.5 72.1 23.0 30.0 53.0 4.6 14.4 19.1
1996 27.4 42.8 70.2 23.0 29.0 52.0 4.4 13.8 18.2
1997 29.6 41.6 71.2 26.0 31.0 57.0 3.6 10.6 14.2
1998 27.5 41.3 68.8 25.0 32.0 57.0 2.5 9.3 11.8
1999 27.7 39.5 67.2 24.0 29.0 53.0 3.7 10.5 14.2
2000 18.5 20.0 38.5 18.0 18.0 36.0 0.5 2.0 2.5
2001 20.0 20.6 40.6 20.0 20.0 40.0 0.6 0.6
2002 28.0 15.7 43.7 28.0 14.0 42.0 1.7 1.7
2003 15.6 17.9 33.5 15.0 17.0 32.0 0.6 0.9 1.5
2004 15.6 16.4 32.0 15.0 15.0 30.0 0.6 1.4 2.0
2005 17.0 14.6 31.6 17.0 10.0 27.0 4.6 4.6
2006 14.0 12.9 27.0 14.0 9.0 23.0 4.0 4.0
2007 13.0 14.4 27.5 13.0 9.0 22.0 5.4 5.4
2008 9.5 11.2 20.8 9.0 9.0 18.0 0.5 2.2 2.8
2009 9.5 11.1 20.6 8.0 7.0 15.0 1.5 4.2 5.7
2010 7.5 10.9 18.4 7.0 7.0 14.0 0.5 3.8 4.3
2011 10.5 11.9 22.4 10.0 8.0 18.0 0.5 3.8 4.3
2012 9.5 12.4 21.9 9.0 8.0 17.0 0.5 4.4 4.9
2013 8.7 14.7 23.4 8.0 11.0 19.0 0.7 3.7 4.4
2014 7.0 13.9 20.9 7.0 10.0 17.0 3.9 3.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MELØY (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 142 0.1 124.0 0.1
1981 161 0.1 139.6 0.1
1982 168 0.1 145.2 0.1
1983 169 0.1 148.1 0.1
1984 153 0.1 133.1 0.1
1985 155 0.1 134.6 0.1
1986 142 0.1 123.2 0.1
1987 155 0.1 131.6 0.1
1988 244 0.1 219.0 0.1
1989 257 0.1 231.1 0.1
1990 283 0.2 255.5 0.2
1991 288 0.2 258.7 0.2
1992 107 0.1 84.4 0.1
1993 106 0.1 81.4 0.0
1994 93 0.1 71.7 0.0
1995 95 0.1 72.1 0.0
1996 92 0.1 70.2 0.0
1997 85 0.1 71.2 0.0
1998 82 0.0 68.8 0.0
1999 78 0.0 67.2 0.0
2000 41 0.0 1.4 38.5 0.0
2001 42 0.0 1.5 40.6 0.0
2002 47 0.0 1.6 43.7 0.0
2003 35 0.0 1.2 33.5 0.0
2004 34 0.0 1.2 32.0 0.0
2005 34 0.0 1.2 31.6 0.0
2006 28 0.0 0.9 27.0 0.0
2007 29 0.0 0.9 27.5 0.0
2008 22 0.0 0.7 20.8 0.0
2009 24 0.0 0.8 20.6 0.0
2010 20 0.0 0.6 18.4 0.0
2011 25 0.0 0.8 22.4 0.0
2012 26 0.0 0.9 21.9 0.0
2013 26 0.0 0.9 23.4 0.0
2014 24 0.0 0.8 20.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MELØY (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 10.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.0
FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MELØY (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 10.9
SALTEN POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.0
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MELØY (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:28 NAV NORDLAND NAV MELØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 10.9
4:7:15:24:5 SALTEN POLITIDISTRIKT MELØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.0
16:3:6:19 SKATT NORD SKATT NORD AVD MELØY FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:10:28 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME MELØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0