FORVALTNINGSDATABASEN

STEIGEN, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STEIGEN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 9 46 33 4 37 4 5 9
1981 40 19 59 37 12 49 3 7 10
1982 40 44 84 36 30 66 4 14 18
1983 38 31 69 35 10 45 3 21 24
1984 37 15 52 34 3 37 3 12 15
1985 38 24 62 36 4 40 2 20 22
1986 32 27 59 30 6 36 2 21 23
1987 32 28 60 31 4 35 1 24 25
1988 30 31 61 29 5 34 1 26 27
1989 27 28 55 26 6 32 1 22 23
1990 26 30 56 24 5 29 2 25 27
1991 23 36 59 19 7 26 4 29 33
1992 25 36 61 23 7 30 2 29 31
1993 27 31 58 22 7 29 5 24 29
1994 20 27 47 15 8 23 5 19 24
1995 21 26 47 15 6 21 6 20 26
1996 21 25 46 17 6 23 4 19 23
1997 18 25 43 15 7 22 3 18 21
1998 19 18 37 16 5 21 3 13 16
1999 18 20 38 15 7 22 3 13 16
2000 10 6 16 7 2 9 3 4 7
2001 12 6 18 8 2 10 4 4 8
2002 8 5 13 6 1 7 2 4 6
2003 11 5 16 7 2 9 4 3 7
2004 8 5 13 5 2 7 3 3 6
2005 7 6 13 4 3 7 3 3 6
2006 9 6 15 5 1 6 4 5 9
2007 7 6 13 4 1 5 3 5 8
2008 7 8 15 4 2 6 3 6 9
2009 5 6 11 4 2 6 1 4 5
2010 5 9 14 3 3 6 2 6 8
2011 7 8 15 5 3 8 2 5 7
2012 4 8 12 3 3 6 1 5 6
2013 5 9 14 3 4 7 2 5 7
2014 5 8 13 3 4 7 2 4 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STEIGEN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35.0 6.2 41.3 33.0 4.0 37.0 2.0 2.2 4.3
1981 38.6 16.3 54.9 37.0 12.0 49.0 1.6 4.3 5.9
1982 38.0 37.8 75.7 36.0 30.0 66.0 2.0 7.8 9.7
1983 36.7 22.5 59.2 35.0 10.0 45.0 1.6 12.5 14.2
1984 35.7 9.6 45.2 34.0 3.0 37.0 1.6 6.6 8.2
1985 37.0 13.8 50.9 36.0 4.0 40.0 1.0 9.8 10.9
1986 30.9 15.9 46.8 30.0 6.0 36.0 0.9 9.9 10.8
1987 31.2 16.2 47.4 31.0 4.0 35.0 0.2 12.2 12.4
1988 29.8 17.4 47.2 29.0 5.0 34.0 0.8 12.4 13.2
1989 26.8 17.6 44.4 26.0 6.0 32.0 0.8 11.6 12.4
1990 25.5 18.2 43.7 24.0 5.0 29.0 1.5 13.2 14.7
1991 21.5 18.6 40.0 19.0 7.0 26.0 2.5 11.6 14.1
1992 23.5 17.3 40.8 23.0 7.0 30.0 0.6 10.3 10.8
1993 24.5 15.3 39.8 22.0 7.0 29.0 2.5 8.3 10.8
1994 18.0 15.3 33.3 15.0 8.0 23.0 3.0 7.3 10.3
1995 17.8 13.8 31.6 15.0 6.0 21.0 2.8 7.8 10.6
1996 19.0 12.9 31.9 17.0 6.0 23.0 2.0 6.9 8.9
1997 16.5 14.8 31.3 15.0 7.0 22.0 1.5 7.8 9.3
1998 17.2 9.8 27.0 16.0 5.0 21.0 1.2 4.8 6.0
1999 16.4 13.3 29.6 15.0 7.0 22.0 1.4 6.3 7.6
2000 8.5 3.6 12.1 7.0 2.0 9.0 1.5 1.6 3.1
2001 10.1 4.1 14.2 8.0 2.0 10.0 2.1 2.1 4.2
2002 7.1 3.0 10.1 6.0 1.0 7.0 1.1 2.0 3.1
2003 9.1 3.2 12.3 7.0 2.0 9.0 2.1 1.2 3.3
2004 6.7 3.4 10.1 5.0 2.0 7.0 1.7 1.4 3.1
2005 5.7 4.5 10.2 4.0 3.0 7.0 1.7 1.5 3.2
2006 7.1 4.0 11.1 5.0 1.0 6.0 2.1 3.0 5.1
2007 5.5 3.7 9.2 4.0 1.0 5.0 1.5 2.7 4.2
2008 5.6 5.2 10.8 4.0 2.0 6.0 1.6 3.2 4.8
2009 4.5 4.1 8.6 4.0 2.0 6.0 0.5 2.1 2.6
2010 4.0 6.3 10.3 3.0 3.0 6.0 1.0 3.3 4.3
2011 6.0 6.0 12.0 5.0 3.0 8.0 1.0 3.0 4.0
2012 3.5 6.0 9.5 3.0 3.0 6.0 0.5 3.0 3.5
2013 4.3 7.0 11.3 3.0 4.0 7.0 1.3 3.0 4.3
2014 4.3 6.5 10.8 3.0 4.0 7.0 1.3 2.5 3.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STEIGEN (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 46 0.0 41.3 0.0
1981 59 0.0 54.9 0.0
1982 84 0.0 75.7 0.0
1983 69 0.0 59.2 0.0
1984 52 0.0 45.2 0.0
1985 62 0.0 50.9 0.0
1986 59 0.0 46.8 0.0
1987 60 0.0 47.4 0.0
1988 61 0.0 47.2 0.0
1989 55 0.0 44.4 0.0
1990 56 0.0 43.7 0.0
1991 59 0.0 40.0 0.0
1992 61 0.0 40.8 0.0
1993 58 0.0 39.8 0.0
1994 47 0.0 33.3 0.0
1995 47 0.0 31.6 0.0
1996 46 0.0 31.9 0.0
1997 43 0.0 31.3 0.0
1998 37 0.0 27.0 0.0
1999 38 0.0 29.6 0.0
2000 16 0.0 1.5 12.1 0.0
2001 18 0.0 1.6 14.2 0.0
2002 13 0.0 1.2 10.1 0.0
2003 16 0.0 1.4 12.3 0.0
2004 13 0.0 1.2 10.1 0.0
2005 13 0.0 1.3 10.2 0.0
2006 15 0.0 1.5 11.1 0.0
2007 13 0.0 1.2 9.2 0.0
2008 15 0.0 1.4 10.8 0.0
2009 11 0.0 1.0 8.6 0.0
2010 14 0.0 1.3 10.3 0.0
2011 15 0.0 1.4 12.0 0.0
2012 12 0.0 1.1 9.5 0.0
2013 14 0.0 1.2 11.3 0.0
2014 13 0.0 1.2 10.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STEIGEN (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 1.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.7
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STEIGEN (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 1.7
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.4
SALTEN POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.7
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STEIGEN (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:5:2:7:8 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SALTEN FILIAL STEIGENTUNET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 1.7
90:2:2:18:41 NAV NORDLAND NAV STEIGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.4
4:7:15:24:8 SALTEN POLITIDISTRIKT STEIGEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.7
89:51:10:41 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME STEIGEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0