FORVALTNINGSDATABASEN

HAMARØY, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HAMARØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 18 60 38 13 51 4 5 9
1981 53 22 75 50 12 62 3 10 13
1982 56 29 85 52 16 68 4 13 17
1983 53 18 71 51 5 56 2 13 15
1984 47 17 64 45 5 50 2 12 14
1985 43 21 64 41 7 48 2 14 16
1986 42 21 63 40 9 49 2 12 14
1987 43 19 62 40 7 47 3 12 15
1988 41 20 61 38 7 45 3 13 16
1989 40 21 61 37 8 45 3 13 16
1990 38 21 59 35 8 43 3 13 16
1991 35 20 55 32 7 39 3 13 16
1992 32 20 52 31 8 39 1 12 13
1993 27 20 47 23 7 30 4 13 17
1994 18 18 36 15 5 20 3 13 16
1995 17 17 34 14 6 20 3 11 14
1996 16 23 39 13 6 19 3 17 20
1997 15 22 37 11 7 18 4 15 19
1998 16 19 35 12 8 20 4 11 15
1999 18 22 40 14 9 23 4 13 17
2000 12 9 21 12 4 16 5 5
2001 11 6 17 11 3 14 3 3
2002 12 8 20 12 1 13 7 7
2003 6 5 11 5 2 7 1 3 4
2004 6 6 12 5 4 9 1 2 3
2005 6 5 11 5 3 8 1 2 3
2006 7 6 13 6 3 9 1 3 4
2007 6 6 12 5 4 9 1 2 3
2008 5 5 10 4 3 7 1 2 3
2009 4 5 9 3 4 7 1 1 2
2010 5 5 10 4 4 8 1 1 2
2011 4 6 10 4 4 8 2 2
2012 4 6 10 4 3 7 3 3
2013 4 5 9 4 2 6 3 3
2014 4 5 9 4 3 7 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HAMARØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40.6 15.6 56.1 38.0 13.0 51.0 2.6 2.6 5.1
1981 52.1 16.7 68.8 50.0 12.0 62.0 2.1 4.7 6.8
1982 54.4 22.9 77.2 52.0 16.0 68.0 2.4 6.9 9.2
1983 52.7 12.1 64.9 51.0 5.0 56.0 1.7 7.1 8.9
1984 46.7 11.6 58.4 45.0 5.0 50.0 1.7 6.6 8.4
1985 42.7 15.5 58.1 41.0 7.0 48.0 1.7 8.5 10.1
1986 41.7 15.1 56.8 40.0 9.0 49.0 1.7 6.1 7.8
1987 42.9 13.2 56.1 40.0 7.0 47.0 2.9 6.2 9.1
1988 40.9 14.2 55.1 38.0 7.0 45.0 2.9 7.2 10.1
1989 39.7 15.5 55.2 37.0 8.0 45.0 2.7 7.5 10.2
1990 37.7 15.3 53.0 35.0 8.0 43.0 2.7 7.3 10.0
1991 34.7 15.0 49.7 32.0 7.0 39.0 2.7 8.0 10.7
1992 31.8 14.3 46.0 31.0 8.0 39.0 0.8 6.3 7.1
1993 26.1 13.7 39.8 23.0 7.0 30.0 3.1 6.7 9.8
1994 17.6 12.3 29.9 15.0 5.0 20.0 2.6 7.3 9.9
1995 16.6 12.5 29.0 14.0 6.0 20.0 2.6 6.5 9.1
1996 15.6 14.2 29.8 13.0 6.0 19.0 2.5 8.2 10.8
1997 14.1 14.6 28.6 11.0 7.0 18.0 3.1 7.6 10.6
1998 15.1 13.1 28.2 12.0 8.0 20.0 3.1 5.1 8.2
1999 16.3 16.1 32.4 14.0 9.0 23.0 2.3 7.1 9.4
2000 12.0 6.1 18.1 12.0 4.0 16.0 2.1 2.1
2001 11.0 4.1 15.1 11.0 3.0 14.0 1.1 1.1
2002 12.0 3.3 15.4 12.0 1.0 13.0 2.3 2.3
2003 5.5 3.4 8.9 5.0 2.0 7.0 0.5 1.4 1.9
2004 5.5 4.6 10.1 5.0 4.0 9.0 0.5 0.6 1.1
2005 5.5 3.6 9.1 5.0 3.0 8.0 0.5 0.6 1.1
2006 6.5 4.1 10.6 6.0 3.0 9.0 0.5 1.1 1.6
2007 5.5 4.5 10.0 5.0 4.0 9.0 0.5 0.5 1.0
2008 4.5 3.5 8.0 4.0 3.0 7.0 0.5 0.5 1.0
2009 3.5 4.1 7.6 3.0 4.0 7.0 0.5 0.1 0.6
2010 4.5 4.1 8.6 4.0 4.0 8.0 0.5 0.1 0.6
2011 4.0 5.0 9.0 4.0 4.0 8.0 1.0 1.0
2012 4.0 4.0 8.0 4.0 3.0 7.0 1.0 1.0
2013 4.0 3.3 7.3 4.0 2.0 6.0 1.3 1.3
2014 4.0 3.8 7.8 4.0 3.0 7.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HAMARØY (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 60 0.0 56.1 0.0
1981 75 0.0 68.8 0.0
1982 85 0.0 77.2 0.0
1983 71 0.0 64.9 0.0
1984 64 0.0 58.4 0.0
1985 64 0.0 58.1 0.0
1986 63 0.0 56.8 0.0
1987 62 0.0 56.1 0.0
1988 61 0.0 55.1 0.0
1989 61 0.0 55.2 0.0
1990 59 0.0 53.0 0.0
1991 55 0.0 49.7 0.0
1992 52 0.0 46.0 0.0
1993 47 0.0 39.8 0.0
1994 36 0.0 29.9 0.0
1995 34 0.0 29.0 0.0
1996 39 0.0 29.8 0.0
1997 37 0.0 28.6 0.0
1998 35 0.0 28.2 0.0
1999 40 0.0 32.4 0.0
2000 21 0.0 2.7 18.1 0.0
2001 17 0.0 2.2 15.1 0.0
2002 20 0.0 2.6 15.4 0.0
2003 11 0.0 1.5 8.9 0.0
2004 12 0.0 1.6 10.1 0.0
2005 11 0.0 1.5 9.1 0.0
2006 13 0.0 1.7 10.6 0.0
2007 12 0.0 1.5 10.0 0.0
2008 10 0.0 1.3 8.0 0.0
2009 9 0.0 1.1 7.6 0.0
2010 10 0.0 1.2 8.6 0.0
2011 10 0.0 1.2 9.0 0.0
2012 10 0.0 1.2 8.0 0.0
2013 9 0.0 1.1 7.3 0.0
2014 9 0.0 1.1 7.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HAMARØY (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 0.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HAMARØY (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
KYSTVERKET NORDLAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 0.1
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
SALTEN POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HAMARØY (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:14:5:7 KYSTVERKET NORDLAND TRANØY LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 0.1
90:2:2:18:21 NAV NORDLAND NAV HAMARØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
4:7:15:24:4 SALTEN POLITIDISTRIKT HAMARØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:10:21 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME HAMARØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0