FORVALTNINGSDATABASEN

LØDINGEN, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LØDINGEN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 116 45 161 112 33 145 4 12 16
1981 151 53 204 147 36 183 4 17 21
1982 156 48 204 151 29 180 5 19 24
1983 141 46 187 136 29 165 5 17 22
1984 133 48 181 126 29 155 7 19 26
1985 124 49 173 119 30 149 5 19 24
1986 122 52 174 115 35 150 7 17 24
1987 140 53 193 135 36 171 5 17 22
1988 138 58 196 134 40 174 4 18 22
1989 150 60 210 145 43 188 5 17 22
1990 153 65 218 148 46 194 5 19 24
1991 143 60 203 138 41 179 5 19 24
1992 148 59 207 146 41 187 2 18 20
1993 145 59 204 143 40 183 2 19 21
1994 50 28 78 49 11 60 1 17 18
1995 56 24 80 55 10 65 1 14 15
1996 60 25 85 59 11 70 1 14 15
1997 57 22 79 56 12 68 1 10 11
1998 60 23 83 59 14 73 1 9 10
1999 51 26 77 49 13 62 2 13 15
2000 44 14 58 44 10 54 4 4
2001 41 14 55 41 10 51 4 4
2002 50 16 66 50 11 61 5 5
2003 45 15 60 45 10 55 5 5
2004 44 14 58 44 11 55 3 3
2005 40 16 56 40 11 51 5 5
2006 39 18 57 39 11 50 7 7
2007 39 16 55 38 10 48 1 6 7
2008 37 16 53 37 12 49 4 4
2009 38 13 51 38 10 48 3 3
2010 36 14 50 36 10 46 4 4
2011 34 11 45 34 8 42 3 3
2012 35 10 45 35 7 42 3 3
2013 35 7 42 34 5 39 1 2 3
2014 35 7 42 34 6 40 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LØDINGEN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 114.6 38.9 153.5 112.0 33.0 145.0 2.6 5.9 8.5
1981 149.6 44.0 193.6 147.0 36.0 183.0 2.6 8.0 10.6
1982 154.3 39.5 193.8 151.0 29.0 180.0 3.3 10.4 13.8
1983 139.4 36.9 176.2 136.0 29.0 165.0 3.4 7.9 11.2
1984 130.6 38.0 168.6 126.0 29.0 155.0 4.6 9.0 13.6
1985 122.3 41.0 163.2 119.0 30.0 149.0 3.3 10.9 14.2
1986 119.3 44.3 163.7 115.0 35.0 150.0 4.3 9.3 13.7
1987 138.8 45.5 184.2 135.0 36.0 171.0 3.8 9.5 13.2
1988 136.8 49.6 186.4 134.0 40.0 174.0 2.8 9.6 12.4
1989 148.4 52.2 200.7 145.0 43.0 188.0 3.5 9.2 12.7
1990 151.4 54.9 206.3 148.0 46.0 194.0 3.5 8.9 12.3
1991 141.4 51.1 192.6 138.0 41.0 179.0 3.5 10.1 13.6
1992 147.5 49.5 197.0 146.0 41.0 187.0 1.5 8.5 10.0
1993 144.5 48.1 192.6 143.0 40.0 183.0 1.5 8.1 9.6
1994 50.0 18.8 68.8 49.0 11.0 60.0 1.0 7.8 8.8
1995 56.0 17.0 73.0 55.0 10.0 65.0 1.0 7.0 8.0
1996 60.0 17.8 77.8 59.0 11.0 70.0 1.0 6.8 7.8
1997 57.0 16.4 73.3 56.0 12.0 68.0 1.0 4.3 5.3
1998 60.0 17.3 77.3 59.0 14.0 73.0 1.0 3.3 4.3
1999 50.9 19.3 70.2 49.0 13.0 62.0 1.9 6.3 8.2
2000 44.0 12.1 56.2 44.0 10.0 54.0 2.2 2.2
2001 41.0 12.1 53.2 41.0 10.0 51.0 2.2 2.2
2002 50.0 13.6 63.7 50.0 11.0 61.0 2.7 2.7
2003 45.0 12.6 57.7 45.0 10.0 55.0 2.7 2.7
2004 44.0 12.6 56.6 44.0 11.0 55.0 1.6 1.6
2005 40.0 13.5 53.5 40.0 11.0 51.0 2.5 2.5
2006 39.0 14.6 53.6 39.0 11.0 50.0 3.6 3.6
2007 38.8 12.5 51.3 38.0 10.0 48.0 0.8 2.5 3.3
2008 37.0 14.2 51.2 37.0 12.0 49.0 2.2 2.2
2009 38.0 11.4 49.4 38.0 10.0 48.0 1.4 1.4
2010 36.0 12.2 48.2 36.0 10.0 46.0 2.2 2.2
2011 34.0 10.0 44.0 34.0 8.0 42.0 2.0 2.0
2012 35.0 9.0 44.0 35.0 7.0 42.0 2.0 2.0
2013 34.4 6.7 41.0 34.0 5.0 39.0 0.4 1.6 2.0
2014 34.4 6.5 40.9 34.0 6.0 40.0 0.4 0.5 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LØDINGEN (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 161 0.1 153.5 0.1
1981 204 0.1 193.6 0.1
1982 204 0.1 193.8 0.1
1983 187 0.1 176.2 0.1
1984 181 0.1 168.6 0.1
1985 173 0.1 163.2 0.1
1986 174 0.1 163.7 0.1
1987 193 0.1 184.2 0.1
1988 196 0.1 186.4 0.1
1989 210 0.1 200.7 0.1
1990 218 0.1 206.3 0.1
1991 203 0.1 192.6 0.1
1992 207 0.1 197.0 0.1
1993 204 0.1 192.6 0.1
1994 78 0.0 68.8 0.0
1995 80 0.0 73.0 0.0
1996 85 0.1 77.8 0.1
1997 79 0.0 73.3 0.0
1998 83 0.0 77.3 0.1
1999 77 0.0 70.2 0.0
2000 58 0.0 5.8 56.2 0.0
2001 55 0.0 5.6 53.2 0.0
2002 66 0.1 6.8 63.7 0.1
2003 60 0.0 6.1 57.7 0.0
2004 58 0.0 6.1 56.6 0.0
2005 56 0.0 5.9 53.5 0.0
2006 57 0.0 6.1 53.6 0.0
2007 55 0.0 5.7 51.3 0.0
2008 53 0.0 5.2 51.2 0.0
2009 51 0.0 5.1 49.4 0.0
2010 50 0.0 5.1 48.2 0.0
2011 45 0.0 4.6 44.0 0.0
2012 45 0.0 4.8 44.0 0.0
2013 42 0.0 4.4 41.0 0.0
2014 42 0.0 4.5 40.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LØDINGEN (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 36 35.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LØDINGEN (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
KYSTVERKET NORDLAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 33 33.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.4
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LØDINGEN (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:14:5:3 KYSTVERKET NORDLAND LØDINGEN LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 24.0
13:14:5:5 KYSTVERKET NORDLAND NORDLAND SJØTRAFIKKAVDELING SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
4:7:15:25:10 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT LØDINGEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:18:27 NAV NORDLAND NAV LØDINGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
13:11:4 POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET REGION LØDINGEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.4
89:51:10:27 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME LØDINGEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0