FORVALTNINGSDATABASEN

ANDØY, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ANDØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 64 66 130 62 33 95 2 33 35
1981 70 78 148 67 31 98 3 47 50
1982 72 78 150 70 32 102 2 46 48
1983 75 78 153 73 32 105 2 46 48
1984 64 82 146 64 38 102 44 44
1985 66 76 142 64 34 98 2 42 44
1986 56 76 132 55 40 95 1 36 37
1987 54 75 129 51 39 90 3 36 39
1988 39 71 110 36 40 76 3 31 34
1989 39 71 110 36 42 78 3 29 32
1990 51 70 121 49 40 89 2 30 32
1991 49 75 124 47 43 90 2 32 34
1992 53 73 126 51 42 93 2 31 33
1993 51 63 114 50 29 79 1 34 35
1994 46 61 107 45 26 71 1 35 36
1995 44 65 109 43 27 70 1 38 39
1996 42 65 107 41 27 68 1 38 39
1997 42 54 96 41 21 62 1 33 34
1998 39 49 88 38 24 62 1 25 26
1999 37 47 84 36 24 60 1 23 24
2000 28 26 54 27 16 43 1 10 11
2001 31 26 57 28 13 41 3 13 16
2002 51 33 84 45 13 58 6 20 26
2003 16 19 35 13 15 28 3 4 7
2004 14 19 33 13 14 27 1 5 6
2005 11 14 25 11 9 20 5 5
2006 11 13 24 11 8 19 5 5
2007 9 14 23 9 9 18 5 5
2008 8 16 24 8 11 19 5 5
2009 7 13 20 7 9 16 4 4
2010 8 15 23 8 10 18 5 5
2011 10 12 22 10 9 19 3 3
2012 9 14 23 8 9 17 1 5 6
2013 10 12 22 9 10 19 1 2 3
2014 9 12 21 8 10 18 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ANDØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 62.9 52.5 115.3 62.0 33.0 95.0 0.9 19.5 20.3
1981 68.4 57.7 126.1 67.0 31.0 98.0 1.4 26.7 28.1
1982 70.9 58.3 129.1 70.0 32.0 102.0 0.9 26.3 27.1
1983 73.9 57.9 131.8 73.0 32.0 105.0 0.9 25.9 26.8
1984 64.0 63.4 127.4 64.0 38.0 102.0 25.4 25.4
1985 65.0 58.4 123.4 64.0 34.0 98.0 1.0 24.4 25.4
1986 55.7 60.9 116.6 55.0 40.0 95.0 0.7 20.9 21.6
1987 52.8 60.4 113.2 51.0 39.0 90.0 1.8 21.4 23.2
1988 37.5 59.3 96.8 36.0 40.0 76.0 1.5 19.3 20.8
1989 37.5 59.4 96.9 36.0 42.0 78.0 1.5 17.4 18.9
1990 50.0 59.9 109.8 49.0 40.0 89.0 1.0 19.9 20.8
1991 48.0 62.3 110.3 47.0 43.0 90.0 1.0 19.3 20.3
1992 52.3 59.8 112.2 51.0 42.0 93.0 1.3 17.9 19.2
1993 50.5 47.4 97.9 50.0 29.0 79.0 0.5 18.4 18.9
1994 45.5 46.1 91.6 45.0 26.0 71.0 0.5 20.1 20.6
1995 43.5 45.5 89.0 43.0 27.0 70.0 0.5 18.5 19.0
1996 41.5 45.7 87.2 41.0 27.0 68.0 0.5 18.7 19.2
1997 41.5 37.3 78.8 41.0 21.0 62.0 0.5 16.3 16.8
1998 38.5 37.1 75.6 38.0 24.0 62.0 0.5 13.1 13.6
1999 36.5 37.5 74.0 36.0 24.0 60.0 0.5 13.5 14.0
2000 27.5 21.4 48.9 27.0 16.0 43.0 0.5 5.4 5.9
2001 29.5 19.5 49.1 28.0 13.0 41.0 1.5 6.5 8.1
2002 48.0 25.5 73.6 45.0 13.0 58.0 3.0 12.5 15.5
2003 14.6 17.1 31.7 13.0 15.0 28.0 1.6 2.1 3.7
2004 13.9 16.6 30.5 13.0 14.0 27.0 0.9 2.6 3.5
2005 11.0 11.0 22.0 11.0 9.0 20.0 2.0 2.0
2006 11.0 10.0 21.0 11.0 8.0 19.0 2.0 2.0
2007 9.0 11.0 20.0 9.0 9.0 18.0 2.0 2.0
2008 8.0 12.6 20.6 8.0 11.0 19.0 1.6 1.6
2009 7.0 10.7 17.7 7.0 9.0 16.0 1.7 1.7
2010 8.0 12.0 20.0 8.0 10.0 18.0 2.0 2.0
2011 10.0 10.1 20.1 10.0 9.0 19.0 1.1 1.1
2012 8.6 10.6 19.2 8.0 9.0 17.0 0.6 1.6 2.2
2013 9.6 10.8 20.4 9.0 10.0 19.0 0.6 0.8 1.4
2014 8.6 10.8 19.4 8.0 10.0 18.0 0.6 0.8 1.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ANDØY (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 130 0.1 115.3 0.1
1981 148 0.1 126.1 0.1
1982 150 0.1 129.1 0.1
1983 153 0.1 131.8 0.1
1984 146 0.1 127.4 0.1
1985 142 0.1 123.4 0.1
1986 132 0.1 116.6 0.1
1987 129 0.1 113.2 0.1
1988 110 0.1 96.8 0.1
1989 110 0.1 96.9 0.1
1990 121 0.1 109.8 0.1
1991 124 0.1 110.3 0.1
1992 126 0.1 112.2 0.1
1993 114 0.1 97.9 0.1
1994 107 0.1 91.6 0.1
1995 109 0.1 89.0 0.1
1996 107 0.1 87.2 0.1
1997 96 0.1 78.8 0.1
1998 88 0.1 75.6 0.0
1999 84 0.1 74.0 0.0
2000 54 0.0 2.1 48.9 0.0
2001 57 0.0 2.2 49.1 0.0
2002 84 0.1 3.3 73.6 0.1
2003 35 0.0 1.3 31.7 0.0
2004 33 0.0 1.3 30.5 0.0
2005 25 0.0 1.0 22.0 0.0
2006 24 0.0 1.0 21.0 0.0
2007 23 0.0 0.9 20.0 0.0
2008 24 0.0 0.9 20.6 0.0
2009 20 0.0 0.8 17.7 0.0
2010 23 0.0 0.9 20.0 0.0
2011 22 0.0 0.9 20.1 0.0
2012 23 0.0 0.9 19.2 0.0
2013 22 0.0 0.9 20.4 0.0
2014 21 0.0 0.8 19.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ANDØY (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.1
FINANSDEPARTEMENTET 4 3.2
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ANDØY (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.1
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ANDØY (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:25:1 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT ANDØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
90:2:2:18:2 NAV NORDLAND NAV ANDØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.1
16:3:8:2 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD ANDØY FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
16:3:6:3 SKATT NORD SKATT NORD AVD ANDØY FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:10:2 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME ANDENES PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0