FORVALTNINGSDATABASEN

SALANGEN, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SALANGEN (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 22 43 20 14 34 1 8 9
1981 20 23 43 19 14 33 1 9 10
1982 17 15 32 17 7 24 8 8
1983 15 17 32 15 6 21 11 11
1984 14 14 28 14 5 19 9 9
1985 13 15 28 13 6 19 9 9
1986 13 15 28 13 6 19 9 9
1987 12 16 28 12 6 18 10 10
1988 16 18 34 12 8 20 4 10 14
1989 17 18 35 13 8 21 4 10 14
1990 18 19 37 14 8 22 4 11 15
1991 18 19 37 14 8 22 4 11 15
1992 27 26 53 23 12 35 4 14 18
1993 26 23 49 21 12 33 5 11 16
1994 22 20 42 17 13 30 5 7 12
1995 22 20 42 17 14 31 5 6 11
1996 21 19 40 18 12 30 3 7 10
1997 18 18 36 15 10 25 3 8 11
1998 20 17 37 15 11 26 5 6 11
1999 20 22 42 16 14 30 4 8 12
2000 15 12 27 15 9 24 3 3
2001 16 12 28 15 8 23 1 4 5
2002 22 17 39 20 8 28 2 9 11
2003 14 13 27 14 7 21 6 6
2004 28 34 62 25 21 46 3 13 16
2005 23 29 52 20 20 40 3 9 12
2006 26 32 58 24 24 48 2 8 10
2007 29 31 60 25 24 49 4 7 11
2008 27 28 55 24 19 43 3 9 12
2009 31 33 64 28 28 56 3 5 8
2010 27 34 61 22 26 48 5 8 13
2011 29 36 65 23 27 50 6 9 15
2012 24 34 58 19 23 42 5 11 16
2013 22 31 53 14 23 37 8 8 16
2014 21 29 50 16 20 36 5 9 14
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SALANGEN (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.5 17.5 38.0 20.0 14.0 34.0 0.5 3.5 4.0
1981 19.5 17.9 37.4 19.0 14.0 33.0 0.5 3.9 4.4
1982 17.0 10.5 27.5 17.0 7.0 24.0 3.5 3.5
1983 15.0 11.1 26.1 15.0 6.0 21.0 5.2 5.2
1984 14.0 9.1 23.1 14.0 5.0 19.0 4.1 4.1
1985 13.0 10.5 23.5 13.0 6.0 19.0 4.5 4.5
1986 13.0 10.5 23.5 13.0 6.0 19.0 4.5 4.5
1987 12.0 11.4 23.4 12.0 6.0 18.0 5.4 5.4
1988 13.2 12.6 25.8 12.0 8.0 20.0 1.2 4.6 5.8
1989 14.2 12.9 27.1 13.0 8.0 21.0 1.2 4.9 6.1
1990 15.2 13.4 28.6 14.0 8.0 22.0 1.2 5.4 6.6
1991 15.2 13.4 28.6 14.0 8.0 22.0 1.2 5.4 6.6
1992 24.0 19.0 43.0 23.2 12.0 35.2 0.8 7.0 7.8
1993 22.7 17.6 40.4 21.0 12.0 33.0 1.7 5.6 7.4
1994 19.4 16.3 35.7 17.0 13.0 30.0 2.4 3.3 5.7
1995 18.9 17.0 35.9 17.0 14.0 31.0 1.9 3.0 4.9
1996 18.7 16.1 34.8 18.0 12.0 30.0 0.7 4.1 4.8
1997 15.7 14.9 30.6 15.0 10.0 25.0 0.7 4.9 5.6
1998 16.5 14.4 30.9 15.0 11.0 26.0 1.5 3.4 4.9
1999 17.7 17.3 35.0 16.0 14.0 30.0 1.7 3.3 5.0
2000 15.0 10.2 25.2 15.0 9.0 24.0 1.2 1.2
2001 15.5 9.5 25.0 15.0 8.0 23.0 0.5 1.5 2.0
2002 21.0 12.2 33.2 20.0 8.0 28.0 1.0 4.2 5.2
2003 14.0 9.3 23.3 14.0 7.0 21.0 2.3 2.3
2004 27.2 26.5 53.7 25.0 21.0 46.0 2.2 5.5 7.7
2005 22.0 23.6 45.6 20.0 20.0 40.0 2.0 3.6 5.6
2006 25.0 26.9 52.0 24.0 24.0 48.0 1.0 2.9 4.0
2007 26.5 27.2 53.8 25.0 24.0 49.0 1.5 3.2 4.8
2008 25.3 24.2 49.5 24.0 19.0 43.0 1.3 5.2 6.5
2009 29.9 30.4 60.3 28.0 28.0 56.0 1.9 2.4 4.3
2010 24.5 30.9 55.3 22.0 26.0 48.0 2.5 4.9 7.3
2011 26.2 32.3 58.5 23.0 27.0 50.0 3.2 5.3 8.5
2012 21.7 30.6 52.2 19.0 23.0 42.0 2.7 7.6 10.2
2013 18.5 27.5 46.0 14.0 23.0 37.0 4.5 4.4 9.0
2014 19.4 26.2 45.6 16.0 20.0 36.0 3.4 6.2 9.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SALANGEN (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 43 0.0 38.0 0.0
1981 43 0.0 37.4 0.0
1982 32 0.0 27.5 0.0
1983 32 0.0 26.1 0.0
1984 28 0.0 23.1 0.0
1985 28 0.0 23.5 0.0
1986 28 0.0 23.5 0.0
1987 28 0.0 23.4 0.0
1988 34 0.0 25.8 0.0
1989 35 0.0 27.1 0.0
1990 37 0.0 28.6 0.0
1991 37 0.0 28.6 0.0
1992 53 0.0 43.0 0.0
1993 49 0.0 40.4 0.0
1994 42 0.0 35.7 0.0
1995 42 0.0 35.9 0.0
1996 40 0.0 34.8 0.0
1997 36 0.0 30.6 0.0
1998 37 0.0 30.9 0.0
1999 42 0.0 35.0 0.0
2000 27 0.0 2.8 25.2 0.0
2001 28 0.0 3.0 25.0 0.0
2002 39 0.0 4.1 33.2 0.0
2003 27 0.0 3.0 23.3 0.0
2004 62 0.0 7.0 53.7 0.0
2005 52 0.0 5.8 45.6 0.0
2006 58 0.0 6.1 52.0 0.0
2007 60 0.0 6.5 53.8 0.0
2008 55 0.0 5.8 49.5 0.0
2009 64 0.0 6.9 60.3 0.0
2010 61 0.0 6.6 55.3 0.0
2011 65 0.0 6.7 58.5 0.0
2012 58 0.0 6.1 52.2 0.0
2013 53 0.0 5.4 46.0 0.0
2014 50 0.0 5.1 45.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SALANGEN (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 37 33.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SALANGEN (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 37 33.7
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.3
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SALANGEN (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:15 BUFETAT NORD BUFETAT NORD LAMO UNGDOMSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 37 33.7
4:7:15:25:12 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT SALANGEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.3
90:2:2:19:24 NAV TROMS NAV SALANGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
89:51:11:36 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME SALANGEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0