FORVALTNINGSDATABASEN

SØRUM, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØRUM (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 60 55 115 58 30 88 2 25 27
1981 61 61 122 59 35 94 2 26 28
1982 63 51 114 60 27 87 3 24 27
1983 68 56 124 64 22 86 4 34 38
1984 64 62 126 59 26 85 5 36 41
1985 58 69 127 52 31 83 6 38 44
1986 55 67 122 48 31 79 7 36 43
1987 54 74 128 50 31 81 4 43 47
1988 60 73 133 53 30 83 7 43 50
1989 53 76 129 48 35 83 5 41 46
1990 51 82 133 45 38 83 6 44 50
1991 50 81 131 44 39 83 6 42 48
1992 44 80 124 39 40 79 5 40 45
1993 41 81 122 36 36 72 5 45 50
1994 34 62 96 31 25 56 3 37 40
1995 40 79 119 35 35 70 5 44 49
1996 39 74 113 32 38 70 7 36 43
1997 27 53 80 23 31 54 4 22 26
1998 38 70 108 30 39 69 8 31 39
1999 47 91 138 37 48 85 10 43 53
2000 28 38 66 21 25 46 7 13 20
2001 35 33 68 27 22 49 8 11 19
2002 37 38 75 30 23 53 7 15 22
2003 29 32 61 23 19 42 6 13 19
2004 29 31 60 23 12 35 6 19 25
2005 31 30 61 25 16 41 6 14 20
2006 12 18 30 12 10 22 8 8
2007 13 20 33 13 14 27 6 6
2008 12 28 40 11 20 31 1 8 9
2009 10 20 30 10 14 24 6 6
2010 11 22 33 10 16 26 1 6 7
2011 9 25 34 9 21 30 4 4
2012 6 27 33 6 21 27 6 6
2013 8 24 32 8 18 26 6 6
2014 7 26 33 7 20 27 6 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØRUM (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 59.3 42.6 101.9 58.0 30.0 88.0 1.3 12.6 13.9
1981 60.3 48.1 108.4 59.0 35.0 94.0 1.3 13.1 14.4
1982 61.7 39.0 100.6 60.0 27.0 87.0 1.6 12.0 13.6
1983 66.0 38.8 104.8 64.0 22.0 86.0 2.0 16.8 18.8
1984 61.2 42.0 103.2 59.0 26.0 85.0 2.2 16.0 18.2
1985 55.0 47.9 102.9 52.0 31.0 83.0 3.0 16.9 19.9
1986 50.1 49.7 99.7 48.0 31.0 79.0 2.1 18.7 20.7
1987 51.2 51.3 102.6 50.0 31.0 81.0 1.2 20.3 21.5
1988 55.4 50.2 105.7 53.0 30.0 83.0 2.4 20.2 22.7
1989 49.7 54.1 103.8 48.0 35.0 83.0 1.6 19.1 20.8
1990 46.1 57.6 103.8 45.0 38.0 83.0 1.1 19.6 20.8
1991 45.1 58.0 103.1 44.0 39.0 83.0 1.1 19.0 20.1
1992 40.0 59.0 99.0 39.0 40.0 79.0 1.0 19.0 20.0
1993 37.7 55.4 93.1 36.0 36.0 72.0 1.7 19.4 21.1
1994 31.8 43.5 75.3 31.0 25.0 56.0 0.8 18.5 19.3
1995 36.8 55.7 92.5 35.0 35.0 70.0 1.8 20.7 22.5
1996 34.5 54.3 88.8 32.0 38.0 70.0 2.5 16.3 18.8
1997 25.0 42.0 67.0 23.0 31.0 54.0 2.0 11.0 13.0
1998 34.4 53.9 88.3 30.0 39.0 69.0 4.4 14.9 19.3
1999 41.6 66.8 108.3 37.0 48.0 85.0 4.6 18.8 23.3
2000 24.9 32.4 57.3 21.0 25.0 46.0 3.9 7.4 11.3
2001 31.3 28.1 59.4 27.0 22.0 49.0 4.3 6.1 10.4
2002 33.7 31.6 65.3 30.0 23.0 53.0 3.7 8.6 12.3
2003 26.0 26.6 52.6 23.0 19.0 42.0 3.0 7.6 10.6
2004 26.0 24.1 50.1 23.0 12.0 35.0 3.0 12.1 15.1
2005 27.7 23.8 51.5 25.0 16.0 41.0 2.7 7.8 10.5
2006 12.0 14.3 26.3 12.0 10.0 22.0 4.3 4.3
2007 13.0 17.3 30.3 13.0 14.0 27.0 3.3 3.3
2008 11.2 24.1 35.3 11.0 20.0 31.0 0.2 4.1 4.3
2009 10.0 18.1 28.1 10.0 14.0 24.0 4.1 4.1
2010 10.8 19.6 30.4 10.0 16.0 26.0 0.8 3.6 4.4
2011 9.0 23.4 32.4 9.0 21.0 30.0 2.4 2.4
2012 6.0 24.6 30.6 6.0 21.0 27.0 3.6 3.6
2013 8.0 21.6 29.6 8.0 18.0 26.0 3.6 3.6
2014 7.0 23.3 30.3 7.0 20.0 27.0 3.3 3.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØRUM (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 115 0.1 101.9 0.1
1981 122 0.1 108.4 0.1
1982 114 0.1 100.6 0.1
1983 124 0.1 104.8 0.1
1984 126 0.1 103.2 0.1
1985 127 0.1 102.9 0.1
1986 122 0.1 99.7 0.1
1987 128 0.1 102.6 0.1
1988 133 0.1 105.7 0.1
1989 129 0.1 103.8 0.1
1990 133 0.1 103.8 0.1
1991 131 0.1 103.1 0.1
1992 124 0.1 99.0 0.1
1993 122 0.1 93.1 0.1
1994 96 0.1 75.3 0.0
1995 119 0.1 92.5 0.1
1996 113 0.1 88.8 0.1
1997 80 0.0 67.0 0.0
1998 108 0.1 88.3 0.1
1999 138 0.1 108.3 0.1
2000 66 0.0 1.9 57.3 0.0
2001 68 0.1 1.9 59.4 0.0
2002 75 0.1 2.3 65.3 0.1
2003 61 0.0 1.8 52.6 0.0
2004 60 0.0 1.7 50.1 0.0
2005 61 0.0 1.7 51.5 0.0
2006 30 0.0 0.8 26.3 0.0
2007 33 0.0 0.8 30.3 0.0
2008 40 0.0 1.0 35.3 0.0
2009 30 0.0 0.7 28.1 0.0
2010 33 0.0 0.8 30.4 0.0
2011 34 0.0 0.7 32.4 0.0
2012 33 0.0 0.7 30.6 0.0
2013 32 0.0 0.7 29.6 0.0
2014 33 0.0 0.7 30.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØRUM (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 15.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØRUM (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.7
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 15.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØRUM (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:46 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SØRUM KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:2:28 NAV AKERSHUS NAV SØRUM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.7
4:7:15:9:10 ROMERIKE POLITIDISTRIKT SØRUM LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 15.6
59:22:88 STATSBYGG STATSBYGG ØST SØRUM DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0