FORVALTNINGSDATABASEN

NES, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NES (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 93 48 141 91 31 122 2 17 19
1981 99 53 152 98 33 131 1 20 21
1982 98 54 152 95 32 127 3 22 25
1983 97 57 154 94 33 127 3 24 27
1984 95 58 153 91 31 122 4 27 31
1985 94 60 154 91 30 121 3 30 33
1986 96 64 160 93 31 124 3 33 36
1987 98 66 164 94 34 128 4 32 36
1988 102 66 168 98 34 132 4 32 36
1989 96 70 166 91 35 126 5 35 40
1990 92 75 167 88 36 124 4 39 43
1991 78 80 158 73 36 109 5 44 49
1992 82 82 164 76 37 113 6 45 51
1993 81 93 174 72 39 111 9 54 63
1994 72 79 151 66 28 94 6 51 57
1995 77 93 170 70 34 104 7 59 66
1996 86 103 189 79 44 123 7 59 66
1997 31 66 97 29 35 64 2 31 33
1998 42 84 126 37 47 84 5 37 42
1999 42 79 121 39 43 82 3 36 39
2000 48 38 86 45 24 69 3 14 17
2001 46 45 91 45 32 77 1 13 14
2002 46 45 91 45 32 77 1 13 14
2003 43 28 71 42 15 57 1 13 14
2004 38 29 67 36 17 53 2 12 14
2005 35 22 57 34 12 46 1 10 11
2006 35 22 57 34 17 51 1 5 6
2007 20 28 48 19 22 41 1 6 7
2008 21 25 46 20 20 40 1 5 6
2009 23 26 49 18 20 38 5 6 11
2010 19 25 44 17 18 35 2 7 9
2011 20 23 43 19 16 35 1 7 8
2012 19 29 48 18 20 38 1 9 10
2013 19 27 46 18 19 37 1 8 9
2014 20 28 48 19 21 40 1 7 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NES (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 92.9 40.2 133.1 91.0 31.0 122.0 1.9 9.2 11.1
1981 98.9 43.5 142.4 98.0 33.0 131.0 0.9 10.5 11.4
1982 97.0 43.3 140.3 95.0 32.0 127.0 2.0 11.3 13.3
1983 95.9 45.2 141.1 94.0 33.0 127.0 1.9 12.2 14.1
1984 93.8 43.4 137.1 91.0 31.0 122.0 2.8 12.4 15.1
1985 92.9 45.0 137.9 91.0 30.0 121.0 1.9 15.0 16.9
1986 94.9 47.0 141.9 93.0 31.0 124.0 1.9 16.0 17.9
1987 97.3 50.2 147.5 94.0 34.0 128.0 3.3 16.2 19.5
1988 100.8 50.0 150.8 98.0 34.0 132.0 2.8 16.0 18.8
1989 94.8 51.0 145.8 91.0 35.0 126.0 3.8 16.0 19.8
1990 90.9 52.7 143.7 88.0 36.0 124.0 2.9 16.7 19.7
1991 76.4 54.4 130.8 73.0 36.0 109.0 3.4 18.4 21.8
1992 80.0 54.9 134.9 76.0 37.0 113.0 4.0 17.9 21.9
1993 76.2 59.2 135.3 72.0 39.0 111.0 4.2 20.1 24.3
1994 70.0 52.0 122.0 66.0 28.0 94.0 4.0 24.0 28.0
1995 73.6 64.8 138.4 70.0 34.0 104.0 3.6 30.8 34.4
1996 82.5 72.6 155.1 79.0 44.0 123.0 3.5 28.6 32.1
1997 30.0 53.5 83.4 29.0 35.0 64.0 1.0 18.5 19.4
1998 38.7 65.5 104.2 37.0 47.0 84.0 1.7 18.5 20.2
1999 40.8 64.0 104.9 39.0 43.0 82.0 1.8 21.0 22.9
2000 46.6 32.1 78.7 45.0 24.0 69.0 1.6 8.1 9.7
2001 45.6 39.6 85.2 45.0 32.0 77.0 0.6 7.6 8.2
2002 45.8 40.7 86.5 45.0 32.0 77.0 0.8 8.7 9.5
2003 42.8 23.9 66.7 42.0 15.0 57.0 0.8 8.9 9.7
2004 37.3 24.7 62.0 36.0 17.0 53.0 1.3 7.7 9.0
2005 34.5 17.9 52.4 34.0 12.0 46.0 0.5 5.9 6.4
2006 34.5 20.3 54.8 34.0 17.0 51.0 0.5 3.3 3.8
2007 19.5 25.2 44.7 19.0 22.0 41.0 0.5 3.2 3.7
2008 20.8 22.7 43.5 20.0 20.0 40.0 0.8 2.7 3.5
2009 20.6 23.8 44.4 18.0 20.0 38.0 2.6 3.8 6.4
2010 18.3 22.2 40.5 17.0 18.0 35.0 1.3 4.2 5.5
2011 19.5 20.6 40.1 19.0 16.0 35.0 0.5 4.6 5.1
2012 18.5 25.9 44.4 18.0 20.0 38.0 0.5 5.9 6.4
2013 18.8 24.2 43.0 18.0 19.0 37.0 0.8 5.2 6.0
2014 19.8 25.1 44.9 19.0 21.0 40.0 0.8 4.1 4.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NES (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 141 0.1 133.1 0.1
1981 152 0.1 142.4 0.1
1982 152 0.1 140.3 0.1
1983 154 0.1 141.1 0.1
1984 153 0.1 137.1 0.1
1985 154 0.1 137.9 0.1
1986 160 0.1 141.9 0.1
1987 164 0.1 147.5 0.1
1988 168 0.1 150.8 0.1
1989 166 0.1 145.8 0.1
1990 167 0.1 143.7 0.1
1991 158 0.1 130.8 0.1
1992 164 0.1 134.9 0.1
1993 174 0.1 135.3 0.1
1994 151 0.1 122.0 0.1
1995 170 0.1 138.4 0.1
1996 189 0.1 155.1 0.1
1997 97 0.1 83.4 0.1
1998 126 0.1 104.2 0.1
1999 121 0.1 104.9 0.1
2000 86 0.1 1.8 78.7 0.1
2001 91 0.1 1.9 85.2 0.1
2002 91 0.1 1.9 86.5 0.1
2003 71 0.1 1.5 66.7 0.1
2004 67 0.1 1.4 62.0 0.1
2005 57 0.0 1.2 52.4 0.0
2006 57 0.0 1.1 54.8 0.0
2007 48 0.0 0.9 44.7 0.0
2008 46 0.0 0.8 43.5 0.0
2009 49 0.0 0.9 44.4 0.0
2010 44 0.0 0.8 40.5 0.0
2011 43 0.0 0.8 40.1 0.0
2012 48 0.0 0.9 44.4 0.0
2013 46 0.0 0.8 43.0 0.0
2014 48 0.0 0.8 44.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NES (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 9 7.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 17.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NES (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 9 7.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 17.0
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NES (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:29 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I NES KULTURDEPARTEMENTET 9 7.5
13:8:142 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ÅRNES SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:2:20 NAV AKERSHUS NAV NES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 17.0
4:7:15:9:7 ROMERIKE POLITIDISTRIKT NES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.4