FORVALTNINGSDATABASEN

NANNESTAD, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NANNESTAD (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 27 43 15 17 32 1 10 11
1981 20 36 56 20 19 39 17 17
1982 20 32 52 20 18 38 14 14
1983 21 31 52 20 16 36 1 15 16
1984 19 40 59 17 17 34 2 23 25
1985 22 39 61 19 17 36 3 22 25
1986 21 40 61 19 15 34 2 25 27
1987 21 40 61 19 13 32 2 27 29
1988 22 40 62 21 12 33 1 28 29
1989 24 39 63 23 12 35 1 27 28
1990 21 41 62 20 14 34 1 27 28
1991 20 43 63 19 15 34 1 28 29
1992 21 45 66 20 17 37 1 28 29
1993 24 50 74 23 16 39 1 34 35
1994 22 33 55 21 8 29 1 25 26
1995 23 39 62 20 16 36 3 23 26
1996 20 42 62 18 19 37 2 23 25
1997 14 26 40 13 16 29 1 10 11
1998 23 40 63 19 19 38 4 21 25
1999 19 45 64 15 26 41 4 19 23
2000 11 20 31 10 14 24 1 6 7
2001 13 20 33 13 14 27 6 6
2002 17 28 45 17 20 37 8 8
2003 12 18 30 12 13 25 5 5
2004 17 31 48 14 18 32 3 13 16
2005 18 31 49 14 18 32 4 13 17
2006 20 32 52 17 16 33 3 16 19
2007 17 34 51 13 16 29 4 18 22
2008 20 36 56 18 24 42 2 12 14
2009 20 33 53 17 20 37 3 13 16
2010 19 33 52 16 23 39 3 10 13
2011 21 32 53 17 22 39 4 10 14
2012 20 28 48 17 21 38 3 7 10
2013 20 28 48 17 21 38 3 7 10
2014 15 17 32 15 13 28 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NANNESTAD (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15.8 21.6 37.4 15.0 17.0 32.0 0.8 4.6 5.4
1981 20.0 27.6 47.6 20.0 19.0 39.0 8.6 8.6
1982 20.0 24.8 44.8 20.0 18.0 38.0 6.8 6.8
1983 20.4 22.9 43.3 20.0 16.0 36.0 0.4 6.9 7.3
1984 17.6 26.0 43.6 17.0 17.0 34.0 0.6 9.0 9.6
1985 20.5 26.5 47.0 19.0 17.0 36.0 1.5 9.5 10.9
1986 20.4 26.4 46.8 19.0 15.0 34.0 1.4 11.4 12.8
1987 20.6 26.5 47.0 19.0 13.0 32.0 1.6 13.5 15.0
1988 21.6 25.9 47.5 21.0 12.0 33.0 0.6 13.9 14.5
1989 23.2 25.0 48.2 23.0 12.0 35.0 0.2 13.0 13.2
1990 20.1 25.3 45.4 20.0 14.0 34.0 0.1 11.3 11.4
1991 19.1 27.3 46.4 19.0 15.0 34.0 0.1 12.3 12.4
1992 20.1 28.2 48.3 20.0 17.0 37.0 0.1 11.2 11.3
1993 23.1 29.5 52.5 23.0 16.0 39.0 0.1 13.5 13.5
1994 21.1 19.5 40.6 21.0 8.0 29.0 0.1 11.5 11.6
1995 21.1 28.5 49.6 20.0 16.0 36.0 1.1 12.4 13.6
1996 18.3 31.0 49.3 18.0 19.0 37.0 0.3 12.1 12.4
1997 13.8 21.1 34.9 13.0 16.0 29.0 0.8 5.1 5.9
1998 21.2 30.0 51.1 19.0 19.0 38.0 2.2 11.0 13.1
1999 16.6 37.0 53.6 15.0 26.0 41.0 1.6 11.0 12.6
2000 10.5 17.4 27.9 10.0 14.0 24.0 0.5 3.4 3.9
2001 13.0 17.4 30.4 13.0 14.0 27.0 3.4 3.4
2002 17.0 24.2 41.2 17.0 20.0 37.0 4.2 4.2
2003 12.0 15.6 27.6 12.0 13.0 25.0 2.6 2.6
2004 15.4 25.5 40.9 14.0 18.0 32.0 1.4 7.4 8.8
2005 15.9 25.7 41.6 14.0 18.0 32.0 1.9 7.7 9.6
2006 18.5 26.2 44.7 17.0 16.0 33.0 1.5 10.2 11.7
2007 15.4 27.2 42.7 13.0 16.0 29.0 2.4 11.2 13.7
2008 19.1 31.0 50.2 18.0 24.0 42.0 1.1 7.0 8.2
2009 19.0 27.9 46.9 17.0 20.0 37.0 2.0 7.9 9.9
2010 18.0 29.1 47.1 16.0 23.0 39.0 2.0 6.1 8.1
2011 19.8 27.8 47.6 17.0 22.0 39.0 2.8 5.8 8.6
2012 18.8 25.2 44.0 17.0 21.0 38.0 1.8 4.2 6.0
2013 19.0 25.8 44.8 17.0 21.0 38.0 2.0 4.8 6.8
2014 15.0 16.0 31.0 15.0 13.0 28.0 3.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NANNESTAD (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 43 0.0 37.4 0.0
1981 56 0.0 47.6 0.0
1982 52 0.0 44.8 0.0
1983 52 0.0 43.3 0.0
1984 59 0.0 43.6 0.0
1985 61 0.0 47.0 0.0
1986 61 0.0 46.8 0.0
1987 61 0.0 47.0 0.0
1988 62 0.0 47.5 0.0
1989 63 0.0 48.2 0.0
1990 62 0.0 45.4 0.0
1991 63 0.0 46.4 0.0
1992 66 0.0 48.3 0.0
1993 74 0.0 52.5 0.0
1994 55 0.0 40.6 0.0
1995 62 0.0 49.6 0.0
1996 62 0.0 49.3 0.0
1997 40 0.0 34.9 0.0
1998 63 0.0 51.1 0.0
1999 64 0.0 53.6 0.0
2000 31 0.0 1.5 27.9 0.0
2001 33 0.0 1.6 30.4 0.0
2002 45 0.0 2.2 41.2 0.0
2003 30 0.0 1.4 27.6 0.0
2004 48 0.0 2.2 40.9 0.0
2005 49 0.0 2.2 41.6 0.0
2006 52 0.0 2.2 44.7 0.0
2007 51 0.0 2.1 42.7 0.0
2008 56 0.0 2.2 50.2 0.0
2009 53 0.0 2.0 46.9 0.0
2010 52 0.0 2.0 47.1 0.0
2011 53 0.0 2.0 47.6 0.0
2012 48 0.0 1.7 44.0 0.0
2013 48 0.0 1.7 44.8 0.0
2014 32 0.0 1.1 31.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NANNESTAD (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NANNESTAD (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.8
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.2
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NANNESTAD (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:28 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I NANNESTAD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:2:19 NAV AKERSHUS NAV NANNESTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.8
4:7:15:9:6 ROMERIKE POLITIDISTRIKT NANNESTAD OG GJERDRUM LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.2
59:22:80 STATSBYGG STATSBYGG ØST NANNESTAD DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0