FORVALTNINGSDATABASEN

ÅSNES, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ÅSNES (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 134 87 221 131 69 200 3 18 21
1981 139 91 230 135 69 204 4 22 26
1982 142 92 234 135 68 203 7 24 31
1983 140 94 234 135 66 201 5 28 33
1984 134 94 228 127 63 190 7 31 38
1985 107 90 197 103 64 167 4 26 30
1986 102 89 191 100 62 162 2 27 29
1987 101 80 181 98 55 153 3 25 28
1988 99 84 183 94 55 149 5 29 34
1989 85 59 144 80 32 112 5 27 32
1990 88 60 148 80 30 110 8 30 38
1991 85 66 151 75 31 106 10 35 45
1992 101 66 167 93 38 131 8 28 36
1993 89 78 167 77 34 111 12 44 56
1994 74 77 151 65 37 102 9 40 49
1995 70 72 142 58 34 92 12 38 50
1996 48 56 104 43 26 69 5 30 35
1997 42 54 96 39 24 63 3 30 33
1998 42 53 95 39 25 64 3 28 31
1999 43 49 92 41 25 66 2 24 26
2000 30 25 55 27 14 41 3 11 14
2001 31 25 56 26 12 38 5 13 18
2002 31 30 61 25 14 39 6 16 22
2003 35 25 60 30 9 39 5 16 21
2004 32 28 60 28 9 37 4 19 23
2005 20 20 40 17 12 29 3 8 11
2006 20 20 40 19 12 31 1 8 9
2007 21 14 35 21 8 29 6 6
2008 18 13 31 16 7 23 2 6 8
2009 21 15 36 19 8 27 2 7 9
2010 21 17 38 19 10 29 2 7 9
2011 21 12 33 18 6 24 3 6 9
2012 20 12 32 18 7 25 2 5 7
2013 19 18 37 16 12 28 3 6 9
2014 18 19 37 15 13 28 3 6 9
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ÅSNES (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 133.5 77.6 211.1 131.0 69.0 200.0 2.5 8.6 11.1
1981 137.7 79.1 216.8 135.0 69.0 204.0 2.7 10.1 12.8
1982 139.4 79.3 218.7 135.0 68.0 203.0 4.4 11.3 15.7
1983 138.5 78.5 217.0 135.0 66.0 201.0 3.5 12.5 16.0
1984 132.0 77.0 208.9 127.0 63.0 190.0 5.0 14.0 18.9
1985 105.8 75.9 181.7 103.0 64.0 167.0 2.8 11.9 14.7
1986 101.4 74.7 176.0 100.0 62.0 162.0 1.4 12.6 14.0
1987 100.2 65.8 166.0 98.0 55.0 153.0 2.2 10.8 13.0
1988 98.2 68.0 166.2 94.0 55.0 149.0 4.2 13.0 17.2
1989 84.0 44.0 128.0 80.0 32.0 112.0 4.0 12.0 16.0
1990 85.6 44.3 129.8 80.0 30.0 110.0 5.6 14.3 19.8
1991 81.2 47.1 128.3 75.0 31.0 106.0 6.2 16.1 22.3
1992 99.3 49.9 149.2 94.4 38.0 132.4 4.9 11.9 16.8
1993 84.6 51.5 136.1 78.3 34.0 112.3 6.3 17.5 23.8
1994 69.7 56.8 126.5 65.0 37.0 102.0 4.7 19.8 24.5
1995 64.2 53.2 117.3 58.0 34.0 92.0 6.2 19.2 25.3
1996 46.0 40.5 86.5 43.0 26.0 69.0 3.0 14.6 17.5
1997 40.8 39.1 79.9 39.0 24.0 63.0 1.8 15.1 16.9
1998 40.8 39.0 79.9 39.0 25.0 64.0 1.8 14.0 15.9
1999 42.3 38.5 80.8 41.0 25.0 66.0 1.3 13.5 14.8
2000 28.8 20.4 49.2 27.0 14.0 41.0 1.8 6.4 8.2
2001 29.2 19.5 48.7 26.0 12.0 38.0 3.2 7.5 10.7
2002 29.0 22.6 51.5 25.0 14.0 39.0 4.0 8.6 12.5
2003 32.9 17.9 50.8 30.0 9.0 39.0 2.9 8.9 11.8
2004 30.7 20.4 51.1 28.0 9.0 37.0 2.7 11.4 14.1
2005 18.9 16.4 35.3 17.0 12.0 29.0 1.9 4.4 6.3
2006 19.6 16.4 36.0 19.0 12.0 31.0 0.6 4.4 5.0
2007 21.0 11.7 32.7 21.0 8.0 29.0 3.7 3.7
2008 17.0 10.7 27.7 16.0 7.0 23.0 1.0 3.7 4.7
2009 20.0 12.1 32.1 19.0 8.0 27.0 1.0 4.1 5.1
2010 20.0 14.4 34.4 19.0 10.0 29.0 1.0 4.4 5.4
2011 19.4 9.5 28.9 18.0 6.0 24.0 1.4 3.5 4.9
2012 19.0 10.0 29.0 18.0 7.0 25.0 1.0 3.0 4.0
2013 17.5 14.6 32.1 16.0 12.0 28.0 1.5 2.6 4.1
2014 16.5 15.6 32.1 15.0 13.0 28.0 1.5 2.6 4.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ÅSNES (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 221 0.1 211.1 0.1
1981 230 0.1 216.8 0.1
1982 234 0.1 218.7 0.1
1983 234 0.1 217.0 0.1
1984 228 0.1 208.9 0.1
1985 197 0.1 181.7 0.1
1986 191 0.1 176.0 0.1
1987 181 0.1 166.0 0.1
1988 183 0.1 166.2 0.1
1989 144 0.1 128.0 0.1
1990 148 0.1 129.8 0.1
1991 151 0.1 128.3 0.1
1992 167 0.1 149.2 0.1
1993 167 0.1 136.1 0.1
1994 151 0.1 126.5 0.1
1995 142 0.1 117.3 0.1
1996 104 0.1 86.5 0.1
1997 96 0.1 79.9 0.1
1998 95 0.1 79.9 0.1
1999 92 0.1 80.8 0.1
2000 55 0.0 1.8 49.2 0.0
2001 56 0.0 1.8 48.7 0.0
2002 61 0.0 2.1 51.5 0.0
2003 60 0.0 2.0 50.8 0.0
2004 60 0.0 2.0 51.1 0.0
2005 40 0.0 1.4 35.3 0.0
2006 40 0.0 1.3 36.0 0.0
2007 35 0.0 1.2 32.7 0.0
2008 31 0.0 1.0 27.7 0.0
2009 36 0.0 1.2 32.1 0.0
2010 38 0.0 1.3 34.4 0.0
2011 33 0.0 1.1 28.9 0.0
2012 32 0.0 1.1 29.0 0.0
2013 37 0.0 1.2 32.1 0.0
2014 37 0.0 1.2 32.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ÅSNES (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.7
FINANSDEPARTEMENTET 8 7.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ÅSNES (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.2
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.7
TOLLREGION ØST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 8 7.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ÅSNES (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:47 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I ÅSNES KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
4:7:15:5:20 HEDMARK POLITIDISTRIKT ÅSNES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.2
90:2:2:4:28 NAV HEDMARK NAV ÅSNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.7
16:5:2:1:7 TOLLREGION ØST-NORGE ÅSNES TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 8 7.2