FORVALTNINGSDATABASEN

NORD-FRON, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORD-FRON (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 72 43 115 68 19 87 4 24 28
1981 73 55 128 70 24 94 3 31 34
1982 66 51 117 64 29 93 2 22 24
1983 69 31 100 68 11 79 1 20 21
1984 61 32 93 61 10 71 22 22
1985 60 33 93 59 9 68 1 24 25
1986 60 30 90 57 10 67 3 20 23
1987 58 32 90 55 8 63 3 24 27
1988 57 32 89 54 8 62 3 24 27
1989 56 35 91 54 8 62 2 27 29
1990 59 39 98 56 10 66 3 29 32
1991 56 38 94 54 10 64 2 28 30
1992 50 40 90 47 13 60 3 27 30
1993 47 43 90 44 12 56 3 31 34
1994 37 39 76 36 13 49 1 26 27
1995 42 44 86 40 16 56 2 28 30
1996 36 43 79 35 15 50 1 28 29
1997 35 44 79 33 16 49 2 28 30
1998 37 37 74 34 15 49 3 22 25
1999 39 46 85 36 18 54 3 28 31
2000 29 16 45 28 9 37 1 7 8
2001 26 16 42 25 10 35 1 6 7
2002 24 11 35 24 8 32 3 3
2003 25 11 36 25 8 33 3 3
2004 24 10 34 24 8 32 2 2
2005 26 10 36 26 8 34 2 2
2006 21 9 30 21 6 27 3 3
2007 21 10 31 21 6 27 4 4
2008 15 16 31 15 9 24 7 7
2009 17 11 28 17 8 25 3 3
2010 19 13 32 17 8 25 2 5 7
2011 21 12 33 20 9 29 1 3 4
2012 23 13 36 22 10 32 1 3 4
2013 23 13 36 19 10 29 4 3 7
2014 20 15 35 18 12 30 2 3 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORD-FRON (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 70.5 31.0 101.5 68.0 19.0 87.0 2.5 12.0 14.5
1981 72.1 39.4 111.5 70.0 24.0 94.0 2.1 15.4 17.5
1982 65.7 39.8 105.5 64.0 29.0 93.0 1.6 10.8 12.4
1983 68.9 20.4 89.3 68.0 11.0 79.0 0.9 9.4 10.3
1984 61.0 18.2 79.2 61.0 10.0 71.0 8.2 8.2
1985 59.9 18.6 78.5 59.0 9.0 68.0 0.9 9.6 10.5
1986 58.9 17.4 76.3 57.0 10.0 67.0 1.9 7.4 9.3
1987 57.0 18.6 75.6 55.0 8.0 63.0 2.0 10.6 12.6
1988 56.0 19.4 75.4 54.0 8.0 62.0 2.0 11.4 13.4
1989 55.0 19.8 74.8 54.0 8.0 62.0 1.0 11.8 12.8
1990 57.5 22.9 80.4 56.0 10.0 66.0 1.5 12.9 14.4
1991 55.0 21.4 76.4 54.0 10.0 64.0 1.0 11.4 12.4
1992 48.5 23.9 72.4 47.0 13.0 60.0 1.5 10.9 12.4
1993 45.5 24.5 70.1 44.0 12.0 56.0 1.5 12.6 14.1
1994 36.5 24.6 61.2 36.0 13.0 49.0 0.5 11.6 12.1
1995 41.2 29.7 70.8 40.0 16.0 56.0 1.2 13.7 14.8
1996 35.5 27.5 63.0 35.0 15.0 50.0 0.5 12.5 13.0
1997 34.2 30.7 64.9 33.0 16.0 49.0 1.2 14.7 15.9
1998 36.2 26.7 62.9 34.0 15.0 49.0 2.2 11.7 13.9
1999 37.8 32.7 70.5 36.0 18.0 54.0 1.8 14.6 16.5
2000 28.3 12.2 40.5 28.0 9.0 37.0 0.3 3.2 3.5
2001 25.5 13.5 39.0 25.0 10.0 35.0 0.4 3.5 4.0
2002 24.0 8.9 32.9 24.0 8.0 32.0 0.9 0.9
2003 25.0 9.3 34.3 25.0 8.0 33.0 1.3 1.3
2004 24.0 9.0 33.0 24.0 8.0 32.0 1.0 1.0
2005 26.0 9.0 35.0 26.0 8.0 34.0 1.0 1.0
2006 21.0 7.9 28.9 21.0 6.0 27.0 1.9 1.9
2007 21.0 8.8 29.8 21.0 6.0 27.0 2.8 2.8
2008 15.0 12.2 27.2 15.0 9.0 24.0 3.2 3.2
2009 17.0 9.8 26.8 17.0 8.0 25.0 1.8 1.8
2010 18.4 10.3 28.7 17.0 8.0 25.0 1.4 2.3 3.7
2011 20.6 10.3 31.0 20.0 9.0 29.0 0.6 1.3 2.0
2012 22.6 11.4 34.1 22.0 10.0 32.0 0.6 1.4 2.1
2013 21.6 11.7 33.3 19.0 10.0 29.0 2.6 1.7 4.3
2014 19.1 13.6 32.7 18.0 12.0 30.0 1.1 1.6 2.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORD-FRON (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 115 0.1 101.5 0.1
1981 128 0.1 111.5 0.1
1982 117 0.1 105.5 0.1
1983 100 0.1 89.3 0.1
1984 93 0.1 79.2 0.0
1985 93 0.1 78.5 0.0
1986 90 0.0 76.3 0.0
1987 90 0.0 75.6 0.0
1988 89 0.0 75.4 0.0
1989 91 0.0 74.8 0.0
1990 98 0.1 80.4 0.0
1991 94 0.1 76.4 0.0
1992 90 0.0 72.4 0.0
1993 90 0.0 70.1 0.0
1994 76 0.0 61.2 0.0
1995 86 0.1 70.8 0.0
1996 79 0.0 63.0 0.0
1997 79 0.0 64.9 0.0
1998 74 0.0 62.9 0.0
1999 85 0.1 70.5 0.0
2000 45 0.0 1.8 40.5 0.0
2001 42 0.0 1.6 39.0 0.0
2002 35 0.0 1.4 32.9 0.0
2003 36 0.0 1.4 34.3 0.0
2004 34 0.0 1.3 33.0 0.0
2005 36 0.0 1.4 35.0 0.0
2006 30 0.0 1.1 28.9 0.0
2007 31 0.0 1.1 29.8 0.0
2008 31 0.0 1.1 27.2 0.0
2009 28 0.0 1.0 26.8 0.0
2010 32 0.0 1.1 28.7 0.0
2011 33 0.0 1.2 31.0 0.0
2012 36 0.0 1.3 34.1 0.0
2013 36 0.0 1.3 33.3 0.0
2014 35 0.0 1.3 32.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORD-FRON (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 15.6
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORD-FRON (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 15.6
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NORD-FRON (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:8:5 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT MIDT-GUDBRANDSDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 15.6
89:51:3:20 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I NORD-FRON KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
13:8:137 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET VINSTRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
90:2:2:5:15 NAV OPPLAND NAV NORD-FRON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.1