FORVALTNINGSDATABASEN

ØYER, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØYER (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 27 28 55 26 13 39 1 15 16
1981 28 29 57 26 10 36 2 19 21
1982 25 16 41 24 6 30 1 10 11
1983 27 19 46 26 8 34 1 11 12
1984 22 18 40 21 7 28 1 11 12
1985 21 20 41 20 8 28 1 12 13
1986 20 18 38 19 7 26 1 11 12
1987 20 20 40 18 7 25 2 13 15
1988 21 15 36 20 6 26 1 9 10
1989 18 23 41 17 7 24 1 16 17
1990 18 25 43 17 7 24 1 18 19
1991 20 24 44 18 7 25 2 17 19
1992 17 23 40 16 6 22 1 17 18
1993 17 26 43 16 5 21 1 21 22
1994 14 21 35 13 6 19 1 15 16
1995 17 26 43 16 7 23 1 19 20
1996 20 26 46 19 9 28 1 17 18
1997 20 24 44 19 9 28 1 15 16
1998 21 24 45 20 7 27 1 17 18
1999 21 23 44 20 8 28 1 15 16
2000 23 10 33 23 4 27 6 6
2001 37 11 48 37 4 41 7 7
2002 17 9 26 17 4 21 5 5
2003 15 6 21 15 2 17 4 4
2004 12 5 17 12 2 14 3 3
2005 23 25 48 22 15 37 1 10 11
2006 11 6 17 11 2 13 4 4
2007 10 7 17 10 4 14 3 3
2008 8 5 13 8 3 11 2 2
2009 7 6 13 7 5 12 1 1
2010 8 6 14 7 4 11 1 2 3
2011 9 7 16 8 5 13 1 2 3
2012 7 7 14 7 5 12 2 2
2013 6 8 14 6 6 12 2 2
2014 6 8 14 6 6 12 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØYER (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26.8 19.3 46.0 26.0 13.0 39.0 0.8 6.3 7.0
1981 27.2 17.9 45.1 26.0 10.0 36.0 1.2 7.9 9.1
1982 24.8 10.3 35.1 24.0 6.0 30.0 0.8 4.3 5.1
1983 26.8 12.8 39.5 26.0 8.0 34.0 0.8 4.8 5.5
1984 21.8 11.7 33.5 21.0 7.0 28.0 0.8 4.7 5.5
1985 20.8 13.2 34.0 20.0 8.0 28.0 0.8 5.2 6.0
1986 19.8 11.7 31.5 19.0 7.0 26.0 0.8 4.7 5.5
1987 19.3 12.9 32.2 18.0 7.0 25.0 1.3 5.9 7.2
1988 20.8 9.3 30.1 20.0 6.0 26.0 0.8 3.3 4.1
1989 17.9 12.7 30.5 17.0 7.0 24.0 0.9 5.7 6.5
1990 17.9 14.1 32.0 17.0 7.0 24.0 0.9 7.1 8.0
1991 19.1 13.3 32.4 18.0 7.0 25.0 1.1 6.3 7.4
1992 16.2 12.9 29.1 16.0 6.0 22.0 0.2 6.9 7.1
1993 16.2 14.8 31.0 16.0 5.0 21.0 0.2 9.8 10.0
1994 13.2 14.4 27.6 13.0 6.0 19.0 0.2 8.4 8.6
1995 16.2 15.9 32.2 16.0 7.0 23.0 0.2 8.9 9.2
1996 19.2 17.6 36.8 19.0 9.0 28.0 0.2 8.6 8.8
1997 19.3 15.8 35.1 19.0 9.0 28.0 0.3 6.8 7.1
1998 20.9 14.9 35.8 20.0 7.0 27.0 0.9 7.8 8.8
1999 20.2 15.1 35.4 20.0 8.0 28.0 0.2 7.1 7.4
2000 23.0 7.5 30.5 23.0 4.0 27.0 3.5 3.5
2001 37.0 7.9 44.9 37.0 4.0 41.0 3.9 3.9
2002 17.0 6.8 23.8 17.0 4.0 21.0 2.8 2.8
2003 15.0 4.3 19.3 15.0 2.0 17.0 2.3 2.3
2004 12.0 3.5 15.5 12.0 2.0 14.0 1.5 1.5
2005 22.6 20.4 43.0 22.0 15.0 37.0 0.6 5.4 6.0
2006 11.0 4.3 15.3 11.0 2.0 13.0 2.3 2.3
2007 10.0 5.4 15.4 10.0 4.0 14.0 1.4 1.4
2008 8.0 4.0 12.0 8.0 3.0 11.0 1.0 1.0
2009 7.0 5.2 12.2 7.0 5.0 12.0 0.2 0.2
2010 7.8 5.0 12.8 7.0 4.0 11.0 0.8 1.0 1.8
2011 8.8 6.0 14.8 8.0 5.0 13.0 0.8 1.0 1.8
2012 7.0 6.0 13.0 7.0 5.0 12.0 1.0 1.0
2013 6.0 7.0 13.0 6.0 6.0 12.0 1.0 1.0
2014 6.0 7.0 13.0 6.0 6.0 12.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ØYER (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 55 0.0 46.0 0.0
1981 57 0.0 45.1 0.0
1982 41 0.0 35.1 0.0
1983 46 0.0 39.5 0.0
1984 40 0.0 33.5 0.0
1985 41 0.0 34.0 0.0
1986 38 0.0 31.5 0.0
1987 40 0.0 32.2 0.0
1988 36 0.0 30.1 0.0
1989 41 0.0 30.5 0.0
1990 43 0.0 32.0 0.0
1991 44 0.0 32.4 0.0
1992 40 0.0 29.1 0.0
1993 43 0.0 31.0 0.0
1994 35 0.0 27.6 0.0
1995 43 0.0 32.2 0.0
1996 46 0.0 36.8 0.0
1997 44 0.0 35.1 0.0
1998 45 0.0 35.8 0.0
1999 44 0.0 35.4 0.0
2000 33 0.0 1.9 30.5 0.0
2001 48 0.0 2.7 44.9 0.0
2002 26 0.0 1.4 23.8 0.0
2003 21 0.0 1.2 19.3 0.0
2004 17 0.0 1.0 15.5 0.0
2005 48 0.0 2.8 43.0 0.0
2006 17 0.0 0.9 15.3 0.0
2007 17 0.0 0.9 15.4 0.0
2008 13 0.0 0.7 12.0 0.0
2009 13 0.0 0.7 12.2 0.0
2010 14 0.0 0.7 12.8 0.0
2011 16 0.0 0.8 14.8 0.0
2012 14 0.0 0.8 13.0 0.0
2013 14 0.0 0.8 13.0 0.0
2014 14 0.0 0.8 13.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØYER (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.2
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØYER (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.2
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ØYER (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:8:9 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT ØYER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.2
89:51:3:44 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I ØYER KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:129 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET TRETTEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:5:31 NAV OPPLAND NAV ØYER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8