FORVALTNINGSDATABASEN

VESTRE TOTEN, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VESTRE TOTEN (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 129 81 210 125 46 171 4 35 39
1981 137 86 223 129 45 174 8 41 49
1982 123 83 206 119 39 158 4 44 48
1983 131 90 221 130 43 173 1 47 48
1984 116 95 211 111 45 156 5 50 55
1985 119 90 209 111 42 153 8 48 56
1986 110 94 204 100 49 149 10 45 55
1987 112 92 204 104 47 151 8 45 53
1988 99 98 197 93 50 143 6 48 54
1989 92 95 187 81 51 132 11 44 55
1990 81 104 185 70 48 118 11 56 67
1991 72 108 180 62 54 116 10 54 64
1992 64 104 168 53 52 105 11 52 63
1993 61 97 158 51 47 98 10 50 60
1994 58 85 143 49 45 94 9 40 49
1995 62 89 151 57 56 113 5 33 38
1996 58 72 130 55 46 101 3 26 29
1997 57 72 129 52 47 99 5 25 30
1998 50 73 123 46 45 91 4 28 32
1999 45 58 103 42 38 80 3 20 23
2000 41 41 82 40 32 72 1 9 10
2001 39 36 75 36 27 63 3 9 12
2002 37 28 65 34 20 54 3 8 11
2003 35 24 59 33 18 51 2 6 8
2004 35 29 64 34 21 55 1 8 9
2005 31 27 58 30 21 51 1 6 7
2006 23 19 42 23 16 39 3 3
2007 19 17 36 19 13 32 4 4
2008 30 41 71 29 24 53 1 17 18
2009 27 48 75 24 29 53 3 19 22
2010 26 44 70 25 28 53 1 16 17
2011 24 42 66 23 24 47 1 18 19
2012 21 40 61 20 22 42 1 18 19
2013 18 38 56 17 23 40 1 15 16
2014 12 31 43 11 20 31 1 11 12
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VESTRE TOTEN (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 127.8 67.0 194.8 125.0 46.0 171.0 2.8 21.0 23.8
1981 133.7 68.4 202.1 129.0 45.0 174.0 4.7 23.4 28.1
1982 121.3 63.6 184.9 119.1 39.0 158.1 2.2 24.6 26.8
1983 130.6 68.4 199.0 130.1 43.0 173.1 0.5 25.4 25.9
1984 113.2 68.9 182.1 111.0 45.1 156.1 2.2 23.8 26.0
1985 113.9 64.5 178.4 111.0 42.2 153.2 2.9 22.3 25.2
1986 102.7 69.1 171.8 100.0 49.0 149.0 2.7 20.1 22.8
1987 106.3 68.4 174.7 104.0 47.0 151.0 2.3 21.4 23.7
1988 95.1 74.9 170.1 93.0 50.0 143.0 2.1 24.9 27.1
1989 85.4 74.2 159.7 81.0 51.0 132.0 4.4 23.2 27.7
1990 74.4 74.5 148.9 70.0 48.0 118.0 4.4 26.5 30.9
1991 65.3 81.2 146.5 62.0 54.0 116.0 3.3 27.2 30.5
1992 57.1 78.0 135.1 53.0 52.0 105.0 4.1 26.0 30.1
1993 55.0 73.8 128.7 51.0 47.0 98.0 4.0 26.8 30.7
1994 54.0 66.4 120.4 49.0 45.0 94.0 4.9 21.4 26.4
1995 59.4 73.7 133.1 57.0 56.0 113.0 2.4 17.7 20.1
1996 57.1 58.3 115.4 55.0 46.0 101.0 2.1 12.3 14.4
1997 55.2 61.5 116.7 52.0 47.0 99.0 3.2 14.5 17.7
1998 48.4 59.8 108.2 46.0 45.0 91.0 2.4 14.8 17.2
1999 43.5 49.9 93.4 42.0 38.0 80.0 1.5 11.9 13.4
2000 40.5 37.0 77.5 40.0 32.0 72.0 0.5 5.0 5.5
2001 37.8 32.3 70.1 36.0 27.0 63.0 1.8 5.3 7.1
2002 35.8 25.7 61.5 34.0 20.0 54.0 1.8 5.7 7.5
2003 34.0 21.7 55.8 33.0 18.0 51.0 1.0 3.7 4.8
2004 34.2 25.8 60.0 34.0 21.0 55.0 0.2 4.8 5.0
2005 30.2 24.8 55.0 30.0 21.0 51.0 0.2 3.8 4.0
2006 23.0 18.0 41.0 23.0 16.0 39.0 2.0 2.0
2007 19.0 15.7 34.7 19.0 13.0 32.0 2.7 2.7
2008 29.4 34.3 63.8 29.0 24.0 53.0 0.4 10.4 10.8
2009 26.0 39.7 65.7 24.0 29.0 53.0 2.0 10.6 12.6
2010 25.6 36.8 62.5 25.0 28.0 53.0 0.6 8.9 9.5
2011 23.6 35.2 58.8 23.0 24.0 47.0 0.6 11.1 11.8
2012 20.6 33.0 53.6 20.0 22.0 42.0 0.6 11.0 11.6
2013 17.6 32.5 50.1 17.0 23.0 40.0 0.6 9.5 10.1
2014 11.6 27.1 38.8 11.0 20.0 31.0 0.6 7.2 7.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VESTRE TOTEN (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 210 0.1 194.8 0.1
1981 223 0.1 202.1 0.1
1982 206 0.1 184.9 0.1
1983 221 0.1 199.0 0.1
1984 211 0.1 182.1 0.1
1985 209 0.1 178.4 0.1
1986 204 0.1 171.8 0.1
1987 204 0.1 174.7 0.1
1988 197 0.1 170.1 0.1
1989 187 0.1 159.7 0.1
1990 185 0.1 148.9 0.1
1991 180 0.1 146.5 0.1
1992 168 0.1 135.1 0.1
1993 158 0.1 128.7 0.1
1994 143 0.1 120.4 0.1
1995 151 0.1 133.1 0.1
1996 130 0.1 115.4 0.1
1997 129 0.1 116.7 0.1
1998 123 0.1 108.2 0.1
1999 103 0.1 93.4 0.1
2000 82 0.1 1.2 77.5 0.1
2001 75 0.1 1.1 70.1 0.1
2002 65 0.1 1.0 61.5 0.1
2003 59 0.0 0.9 55.8 0.0
2004 64 0.0 1.0 60.0 0.0
2005 58 0.0 0.9 55.0 0.0
2006 42 0.0 0.7 41.0 0.0
2007 36 0.0 0.5 34.7 0.0
2008 71 0.1 1.1 63.8 0.1
2009 75 0.1 1.2 65.7 0.1
2010 70 0.0 1.1 62.5 0.0
2011 66 0.0 1.1 58.8 0.0
2012 61 0.0 1.0 53.6 0.0
2013 56 0.0 0.9 50.1 0.0
2014 43 0.0 0.7 38.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VESTRE TOTEN (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 38 33.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VESTRE TOTEN (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 21.7
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VESTRE TOTEN (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:40 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I VESTRE TOTEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:39 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET EINA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:13:19 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING OPPLAND AVD RAUFOSS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 21.7
90:2:2:5:28 NAV OPPLAND NAV VESTRE TOTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.1