FORVALTNINGSDATABASEN

LUNNER, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LUNNER (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 98 90 188 95 59 154 3 31 34
1981 94 93 187 92 54 146 2 39 41
1982 88 94 182 86 52 138 2 42 44
1983 93 100 193 92 53 145 1 47 48
1984 87 100 187 84 51 135 3 49 52
1985 82 106 188 80 52 132 2 54 56
1986 81 104 185 80 54 134 1 50 51
1987 77 103 180 77 56 133 47 47
1988 76 106 182 75 57 132 1 49 50
1989 72 103 175 70 60 130 2 43 45
1990 70 106 176 65 54 119 5 52 57
1991 92 102 194 83 50 133 9 52 61
1992 75 75 150 73 36 109 2 39 41
1993 66 58 124 66 17 83 41 41
1994 48 55 103 48 19 67 36 36
1995 47 55 102 47 19 66 36 36
1996 49 53 102 49 20 69 33 33
1997 47 51 98 47 19 66 32 32
1998 47 39 86 47 17 64 22 22
1999 38 24 62 38 12 50 12 12
2000 35 27 62 34 16 50 1 11 12
2001 34 24 58 33 15 48 1 9 10
2002 30 21 51 29 14 43 1 7 8
2003 30 22 52 29 16 45 1 6 7
2004 32 19 51 30 13 43 2 6 8
2005 33 19 52 32 12 44 1 7 8
2006 31 22 53 30 15 45 1 7 8
2007 30 21 51 30 13 43 8 8
2008 24 17 41 24 11 35 6 6
2009 18 11 29 17 6 23 1 5 6
2010 19 2 21 18 1 19 1 1 2
2011 18 2 20 17 1 18 1 1 2
2012 17 3 20 16 2 18 1 1 2
2013 17 2 19 16 1 17 1 1 2
2014 11 1 12 11 1 12
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LUNNER (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 96.5 74.6 171.1 95.0 59.0 154.0 1.5 15.6 17.1
1981 92.8 73.2 166.1 92.0 54.0 146.0 0.8 19.2 20.1
1982 86.8 72.7 159.5 86.0 52.0 138.0 0.8 20.7 21.5
1983 92.5 75.7 168.2 92.0 53.0 145.0 0.5 22.7 23.2
1984 85.1 74.1 159.1 84.0 51.0 135.0 1.1 23.0 24.1
1985 81.3 77.3 158.6 80.0 52.0 132.0 1.3 25.3 26.6
1986 80.4 77.9 158.3 80.0 54.0 134.0 0.4 23.9 24.3
1987 77.0 80.1 157.1 77.0 56.0 133.0 24.1 24.1
1988 75.8 82.5 158.2 75.0 57.0 132.0 0.8 25.5 26.2
1989 71.6 81.8 153.5 70.0 60.0 130.0 1.6 21.9 23.5
1990 67.9 78.4 146.3 65.0 54.0 119.0 2.9 24.4 27.3
1991 87.7 76.7 164.4 83.0 50.0 133.0 4.7 26.7 31.4
1992 74.0 56.1 130.1 73.0 36.0 109.0 1.0 20.1 21.1
1993 66.0 36.1 102.1 66.0 17.0 83.0 19.1 19.1
1994 48.0 39.0 87.0 48.0 19.0 67.0 20.0 20.0
1995 47.0 41.0 88.0 47.0 19.0 66.0 22.0 22.0
1996 49.0 38.8 87.8 49.0 20.0 69.0 18.8 18.8
1997 47.0 39.2 86.2 47.0 19.0 66.0 20.2 20.2
1998 47.0 29.5 76.5 47.0 17.0 64.0 12.5 12.5
1999 38.0 18.6 56.6 38.0 12.0 50.0 6.6 6.6
2000 34.5 22.3 56.8 34.0 16.0 50.0 0.5 6.3 6.8
2001 33.8 20.2 54.0 33.0 15.0 48.0 0.8 5.2 6.0
2002 29.8 18.1 47.9 29.0 14.0 43.0 0.8 4.1 4.9
2003 29.5 19.5 49.0 29.0 16.0 45.0 0.5 3.5 4.1
2004 31.1 16.2 47.3 30.0 13.0 43.0 1.1 3.2 4.3
2005 32.5 15.2 47.7 32.0 12.0 44.0 0.5 3.2 3.7
2006 30.5 18.4 48.8 30.0 15.0 45.0 0.5 3.3 3.8
2007 30.0 17.7 47.7 30.0 13.0 43.0 4.7 4.7
2008 24.0 14.4 38.5 24.0 11.0 35.0 3.5 3.5
2009 17.5 8.6 26.0 17.0 6.0 23.0 0.5 2.5 3.0
2010 18.5 1.2 19.7 18.0 1.0 19.0 0.5 0.2 0.7
2011 17.5 1.2 18.7 17.0 1.0 18.0 0.5 0.2 0.7
2012 16.5 2.2 18.7 16.0 2.0 18.0 0.5 0.2 0.7
2013 16.5 1.2 17.7 16.0 1.0 17.0 0.5 0.2 0.7
2014 11.0 1.0 12.0 11.0 1.0 12.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LUNNER (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 188 0.1 171.1 0.1
1981 187 0.1 166.1 0.1
1982 182 0.1 159.5 0.1
1983 193 0.1 168.2 0.1
1984 187 0.1 159.1 0.1
1985 188 0.1 158.6 0.1
1986 185 0.1 158.3 0.1
1987 180 0.1 157.1 0.1
1988 182 0.1 158.2 0.1
1989 175 0.1 153.5 0.1
1990 176 0.1 146.3 0.1
1991 194 0.1 164.4 0.1
1992 150 0.1 130.1 0.1
1993 124 0.1 102.1 0.1
1994 103 0.1 87.0 0.1
1995 102 0.1 88.0 0.1
1996 102 0.1 87.8 0.1
1997 98 0.1 86.2 0.1
1998 86 0.1 76.5 0.0
1999 62 0.0 56.6 0.0
2000 62 0.0 3.2 56.8 0.0
2001 58 0.0 2.9 54.0 0.0
2002 51 0.0 2.5 47.9 0.0
2003 52 0.0 2.5 49.0 0.0
2004 51 0.0 2.4 47.3 0.0
2005 52 0.0 2.5 47.7 0.0
2006 53 0.0 2.4 48.8 0.0
2007 51 0.0 2.5 47.7 0.0
2008 41 0.0 2.0 38.5 0.0
2009 29 0.0 1.4 26.0 0.0
2010 21 0.0 1.0 19.7 0.0
2011 20 0.0 1.0 18.7 0.0
2012 20 0.0 0.9 18.7 0.0
2013 19 0.0 0.9 17.7 0.0
2014 12 0.0 0.6 12.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LUNNER (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LUNNER (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LUNNER (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:17 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I LUNNER KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
13:8:79 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET LUNNER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:108 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ROA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0