FORVALTNINGSDATABASEN

ØYSTRE SLIDRE, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØYSTRE SLIDRE (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 29 13 42 25 6 31 4 7 11
1981 27 29 56 24 20 44 3 9 12
1982 26 30 56 21 19 40 5 11 16
1983 30 21 51 24 11 35 6 10 16
1984 28 19 47 22 9 31 6 10 16
1985 25 22 47 19 10 29 6 12 18
1986 28 21 49 22 9 31 6 12 18
1987 24 24 48 19 10 29 5 14 19
1988 23 29 52 17 13 30 6 16 22
1989 23 29 52 18 11 29 5 18 23
1990 23 34 57 19 13 32 4 21 25
1991 24 31 55 20 13 33 4 18 22
1992 23 32 55 18 13 31 5 19 24
1993 24 30 54 18 12 30 6 18 24
1994 19 27 46 15 11 26 4 16 20
1995 22 30 52 16 12 28 6 18 24
1996 21 26 47 16 12 28 5 14 19
1997 19 25 44 15 11 26 4 14 18
1998 19 24 43 14 10 24 5 14 19
1999 17 12 29 13 6 19 4 6 10
2000 15 14 29 12 8 20 3 6 9
2001 16 13 29 13 7 20 3 6 9
2002 16 8 24 12 5 17 4 3 7
2003 15 8 23 11 4 15 4 4 8
2004 15 9 24 12 4 16 3 5 8
2005 13 9 22 10 4 14 3 5 8
2006 15 8 23 12 3 15 3 5 8
2007 9 7 16 8 4 12 1 3 4
2008 12 8 20 10 6 16 2 2 4
2009 13 7 20 10 5 15 3 2 5
2010 11 7 18 9 6 15 2 1 3
2011 11 9 20 10 6 16 1 3 4
2012 11 11 22 10 7 17 1 4 5
2013 10 14 24 9 6 15 1 8 9
2014 6 12 18 5 5 10 1 7 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØYSTRE SLIDRE (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 27.6 9.6 37.2 25.0 6.0 31.0 2.6 3.6 6.2
1981 25.9 24.6 50.4 24.0 20.0 44.0 1.9 4.6 6.4
1982 23.9 24.6 48.4 21.0 19.0 40.0 2.8 5.6 8.4
1983 27.4 16.1 43.5 24.0 11.0 35.0 3.3 5.1 8.4
1984 25.2 14.2 39.3 22.0 9.0 31.0 3.2 5.2 8.3
1985 22.4 15.5 37.9 19.0 10.0 29.0 3.3 5.5 8.9
1986 25.4 15.2 40.5 22.0 9.0 31.0 3.3 6.2 9.5
1987 22.2 16.7 39.0 19.0 10.0 29.0 3.2 6.7 10.0
1988 20.5 20.6 41.1 17.0 13.0 30.0 3.5 7.6 11.1
1989 21.2 18.9 40.1 18.0 11.0 29.0 3.2 7.9 11.1
1990 21.4 20.9 42.3 19.0 13.0 32.0 2.4 7.9 10.3
1991 22.4 20.4 42.8 20.0 13.0 33.0 2.4 7.4 9.9
1992 20.9 22.6 43.6 18.0 13.0 31.0 2.9 9.6 12.6
1993 21.4 20.1 41.5 18.0 12.0 30.0 3.4 8.1 11.5
1994 17.4 19.0 36.4 15.0 11.0 26.0 2.4 8.0 10.4
1995 19.0 21.2 40.2 16.0 12.0 28.0 3.0 9.2 12.2
1996 19.2 19.5 38.8 16.0 12.0 28.0 3.2 7.5 10.8
1997 17.3 19.1 36.4 15.0 11.0 26.0 2.3 8.1 10.4
1998 16.9 18.0 34.8 14.0 10.0 24.0 2.9 8.0 10.9
1999 15.2 9.2 24.4 13.0 6.0 19.0 2.2 3.2 5.4
2000 14.0 10.5 24.5 12.0 8.0 20.0 2.0 2.5 4.5
2001 15.0 9.5 24.5 13.0 7.0 20.0 2.0 2.5 4.5
2002 14.3 6.3 20.6 12.0 5.0 17.0 2.3 1.3 3.6
2003 13.2 5.9 19.1 11.0 4.0 15.0 2.2 1.9 4.1
2004 13.4 6.7 20.1 12.0 4.0 16.0 1.4 2.7 4.1
2005 11.7 6.6 18.3 10.0 4.0 14.0 1.7 2.6 4.3
2006 13.7 5.5 19.2 12.0 3.0 15.0 1.7 2.5 4.2
2007 8.8 5.1 13.9 8.0 4.0 12.0 0.8 1.1 1.9
2008 10.9 6.7 17.6 10.0 6.0 16.0 0.9 0.7 1.6
2009 11.6 5.7 17.3 10.0 5.0 15.0 1.6 0.7 2.3
2010 10.0 6.5 16.5 9.0 6.0 15.0 1.0 0.5 1.5
2011 10.5 7.6 18.1 10.0 6.0 16.0 0.5 1.6 2.1
2012 10.5 9.4 19.9 10.0 7.0 17.0 0.5 2.4 2.9
2013 9.5 9.7 19.2 9.0 6.0 15.0 0.5 3.7 4.2
2014 5.5 8.6 14.1 5.0 5.0 10.0 0.5 3.6 4.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ØYSTRE SLIDRE (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 42 0.0 37.2 0.0
1981 56 0.0 50.4 0.0
1982 56 0.0 48.4 0.0
1983 51 0.0 43.5 0.0
1984 47 0.0 39.3 0.0
1985 47 0.0 37.9 0.0
1986 49 0.0 40.5 0.0
1987 48 0.0 39.0 0.0
1988 52 0.0 41.1 0.0
1989 52 0.0 40.1 0.0
1990 57 0.0 42.3 0.0
1991 55 0.0 42.8 0.0
1992 55 0.0 43.6 0.0
1993 54 0.0 41.5 0.0
1994 46 0.0 36.4 0.0
1995 52 0.0 40.2 0.0
1996 47 0.0 38.8 0.0
1997 44 0.0 36.4 0.0
1998 43 0.0 34.8 0.0
1999 29 0.0 24.4 0.0
2000 29 0.0 2.0 24.5 0.0
2001 29 0.0 2.0 24.5 0.0
2002 24 0.0 1.7 20.6 0.0
2003 23 0.0 1.7 19.1 0.0
2004 24 0.0 1.7 20.1 0.0
2005 22 0.0 1.6 18.3 0.0
2006 23 0.0 1.7 19.2 0.0
2007 16 0.0 1.1 13.9 0.0
2008 20 0.0 1.4 17.6 0.0
2009 20 0.0 1.4 17.3 0.0
2010 18 0.0 1.3 16.5 0.0
2011 20 0.0 1.5 18.1 0.0
2012 22 0.0 1.6 19.9 0.0
2013 24 0.0 1.7 19.2 0.0
2014 18 0.0 1.3 14.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØYSTRE SLIDRE (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.9
KULTURDEPARTEMENTET 4 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØYSTRE SLIDRE (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.9
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 2.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ØYSTRE SLIDRE (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:16 BIOFORSK BIOFORSK ØST LØKEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.9
89:51:3:45 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I ØYSTRE SLIDRE KULTURDEPARTEMENTET 4 2.0
90:2:2:5:32 NAV OPPLAND NAV VALDRES ØYSTRE SLIDRE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:7:12 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT ØYSTRE SLIDRE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2