FORVALTNINGSDATABASEN

NES, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NES (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 16 58 40 10 50 2 6 8
1981 50 17 67 47 10 57 3 7 10
1982 48 18 66 47 9 56 1 9 10
1983 55 21 76 54 8 62 1 13 14
1984 49 24 73 48 9 57 1 15 16
1985 46 19 65 45 6 51 1 13 14
1986 66 24 90 65 6 71 1 18 19
1987 61 27 88 59 8 67 2 19 21
1988 56 27 83 54 7 61 2 20 22
1989 53 28 81 52 11 63 1 17 18
1990 50 26 76 50 8 58 18 18
1991 52 27 79 51 11 62 1 16 17
1992 50 30 80 49 13 62 1 17 18
1993 47 33 80 47 9 56 24 24
1994 42 28 70 42 8 50 20 20
1995 39 25 64 39 8 47 17 17
1996 41 25 66 39 8 47 2 17 19
1997 44 23 67 40 7 47 4 16 20
1998 41 24 65 39 7 46 2 17 19
1999 40 24 64 37 8 45 3 16 19
2000 9 15 24 9 6 15 9 9
2001 7 14 21 7 7 14 7 7
2002 10 13 23 10 5 15 8 8
2003 6 10 16 6 4 10 6 6
2004 6 11 17 6 4 10 7 7
2005 6 11 17 6 2 8 9 9
2006 6 12 18 6 3 9 9 9
2007 14 13 27 14 5 19 8 8
2008 11 14 25 11 5 16 9 9
2009 11 11 22 10 5 15 1 6 7
2010 11 11 22 10 5 15 1 6 7
2011 11 11 22 10 5 15 1 6 7
2012 10 12 22 9 8 17 1 4 5
2013 9 12 21 8 9 17 1 3 4
2014 8 12 20 7 9 16 1 3 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NES (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41.3 12.2 53.5 40.0 10.0 50.0 1.4 2.2 3.5
1981 49.0 12.7 61.7 47.0 10.0 57.0 2.0 2.7 4.7
1982 47.7 12.7 60.4 47.0 9.0 56.0 0.7 3.7 4.4
1983 54.7 13.9 68.6 54.0 8.0 62.0 0.7 5.9 6.6
1984 48.8 15.2 63.9 48.0 9.0 57.0 0.8 6.2 6.9
1985 45.9 11.4 57.3 45.0 6.0 51.0 0.9 5.4 6.3
1986 65.9 13.7 79.6 65.0 6.0 71.0 0.9 7.7 8.6
1987 60.9 16.1 77.0 59.0 8.0 67.0 1.9 8.1 10.0
1988 55.9 15.9 71.8 54.0 7.0 61.0 1.9 8.9 10.8
1989 53.0 18.0 70.9 52.0 11.0 63.0 1.0 7.0 7.9
1990 50.0 15.6 65.6 50.0 8.0 58.0 7.6 7.6
1991 51.1 16.7 67.8 51.0 11.0 62.0 0.1 5.7 5.8
1992 49.1 20.0 69.1 49.0 13.0 62.0 0.1 7.0 7.1
1993 47.0 17.9 64.9 47.0 9.0 56.0 8.9 8.9
1994 42.0 17.0 59.0 42.0 8.0 50.0 9.0 9.0
1995 39.0 15.1 54.1 39.0 8.0 47.0 7.1 7.1
1996 39.9 15.4 55.3 39.0 8.0 47.0 0.9 7.4 8.3
1997 41.7 14.9 56.6 40.0 7.0 47.0 1.7 7.9 9.6
1998 40.0 15.9 55.9 39.0 7.0 46.0 1.0 8.9 9.9
1999 37.6 14.8 52.4 37.0 8.0 45.0 0.6 6.8 7.4
2000 9.0 10.5 19.5 9.0 6.0 15.0 4.5 4.5
2001 7.0 10.6 17.6 7.0 7.0 14.0 3.6 3.6
2002 10.0 9.4 19.4 10.0 5.0 15.0 4.4 4.4
2003 6.0 7.0 13.0 6.0 4.0 10.0 3.0 3.0
2004 6.0 7.4 13.4 6.0 4.0 10.0 3.4 3.4
2005 6.0 6.5 12.5 6.0 2.0 8.0 4.5 4.5
2006 6.0 7.3 13.3 6.0 3.0 9.0 4.3 4.3
2007 14.0 9.1 23.1 14.0 5.0 19.0 4.1 4.1
2008 11.0 9.3 20.3 11.0 5.0 16.0 4.3 4.3
2009 10.5 8.3 18.8 10.0 5.0 15.0 0.5 3.3 3.8
2010 10.5 9.0 19.5 10.0 5.0 15.0 0.5 4.0 4.5
2011 10.5 8.6 19.1 10.0 5.0 15.0 0.5 3.6 4.1
2012 9.5 9.7 19.2 9.0 8.0 17.0 0.5 1.7 2.2
2013 8.5 10.2 18.7 8.0 9.0 17.0 0.5 1.2 1.7
2014 7.5 9.9 17.4 7.0 9.0 16.0 0.5 0.9 1.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NES (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 58 0.0 53.5 0.0
1981 67 0.0 61.7 0.0
1982 66 0.0 60.4 0.0
1983 76 0.0 68.6 0.0
1984 73 0.0 63.9 0.0
1985 65 0.0 57.3 0.0
1986 90 0.0 79.6 0.0
1987 88 0.0 77.0 0.0
1988 83 0.0 71.8 0.0
1989 81 0.0 70.9 0.0
1990 76 0.0 65.6 0.0
1991 79 0.0 67.8 0.0
1992 80 0.0 69.1 0.0
1993 80 0.0 64.9 0.0
1994 70 0.0 59.0 0.0
1995 64 0.0 54.1 0.0
1996 66 0.0 55.3 0.0
1997 67 0.0 56.6 0.0
1998 65 0.0 55.9 0.0
1999 64 0.0 52.4 0.0
2000 24 0.0 1.6 19.5 0.0
2001 21 0.0 1.4 17.6 0.0
2002 23 0.0 1.6 19.4 0.0
2003 16 0.0 1.1 13.0 0.0
2004 17 0.0 1.1 13.4 0.0
2005 17 0.0 1.1 12.5 0.0
2006 18 0.0 1.1 13.3 0.0
2007 27 0.0 1.7 23.1 0.0
2008 25 0.0 1.6 20.3 0.0
2009 22 0.0 1.5 18.8 0.0
2010 22 0.0 1.5 19.5 0.0
2011 22 0.0 1.5 19.1 0.0
2012 22 0.0 1.6 19.2 0.0
2013 21 0.0 1.5 18.7 0.0
2014 20 0.0 1.4 17.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NES (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.3
DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NES (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.5
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.6
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.3
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NES (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:97 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NESBYEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.5
90:2:2:6:20 NAV BUSKERUD NAV NES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.6
4:7:15:6:8 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT NES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.3
50:8:19 TINGRETTENE HALLINGDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
89:51:4:26 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I NES KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0