FORVALTNINGSDATABASEN

LIER, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LIER (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 76 77 153 75 46 121 1 31 32
1981 76 83 159 75 52 127 1 31 32
1982 77 85 162 75 49 124 2 36 38
1983 77 84 161 74 52 126 3 32 35
1984 75 77 152 70 42 112 5 35 40
1985 75 81 156 67 42 109 8 39 47
1986 74 82 156 68 42 110 6 40 46
1987 70 83 153 67 43 110 3 40 43
1988 70 89 159 65 47 112 5 42 47
1989 51 78 129 43 39 82 8 39 47
1990 64 77 141 55 44 99 9 33 42
1991 77 93 170 67 49 116 10 44 54
1992 76 95 171 61 49 110 15 46 61
1993 75 109 184 59 48 107 16 61 77
1994 59 93 152 48 48 96 11 45 56
1995 62 102 164 52 47 99 10 55 65
1996 63 106 169 57 51 108 6 55 61
1997 74 97 171 66 54 120 8 43 51
1998 77 95 172 71 52 123 6 43 49
1999 93 85 178 85 55 140 8 30 38
2000 67 59 126 63 42 105 4 17 21
2001 177 65 242 173 44 217 4 21 25
2002 69 63 132 63 46 109 6 17 23
2003 46 48 94 43 39 82 3 9 12
2004 45 42 87 43 34 77 2 8 10
2005 48 44 92 45 36 81 3 8 11
2006 47 43 90 44 35 79 3 8 11
2007 45 45 90 43 39 82 2 6 8
2008 43 50 93 41 46 87 2 4 6
2009 49 48 97 45 42 87 4 6 10
2010 46 48 94 42 39 81 4 9 13
2011 49 47 96 47 38 85 2 9 11
2012 58 56 114 58 44 102 12 12
2013 56 57 113 55 49 104 1 8 9
2014 51 50 101 49 39 88 2 11 13
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LIER (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 75.5 62.0 137.6 75.0 46.0 121.0 0.5 16.0 16.6
1981 75.5 68.2 143.7 75.0 52.0 127.0 0.5 16.2 16.7
1982 76.3 67.6 143.9 75.0 49.0 124.0 1.3 18.5 19.9
1983 75.8 68.7 144.5 74.0 52.0 126.0 1.8 16.7 18.5
1984 72.3 58.0 130.2 70.0 42.0 112.0 2.3 16.0 18.2
1985 69.6 60.8 130.5 67.0 42.0 109.0 2.6 18.8 21.5
1986 69.5 60.1 129.6 68.0 42.0 110.0 1.5 18.1 19.6
1987 67.7 63.9 131.5 67.0 43.0 110.0 0.7 20.9 21.5
1988 66.4 69.0 135.4 65.0 47.0 112.0 1.4 22.0 23.4
1989 45.6 59.4 104.9 43.0 39.0 82.0 2.6 20.4 22.9
1990 57.5 61.1 118.6 55.0 44.0 99.0 2.5 17.1 19.6
1991 70.3 70.9 141.2 67.0 49.0 116.0 3.3 21.9 25.2
1992 65.5 73.2 138.7 61.0 49.0 110.0 4.5 24.2 28.7
1993 65.2 79.9 145.1 59.3 48.2 107.5 5.9 31.7 37.6
1994 51.6 70.8 122.4 48.0 48.0 96.0 3.6 22.8 26.4
1995 56.6 74.9 131.6 52.0 47.0 99.0 4.6 27.9 32.5
1996 59.4 81.0 140.4 57.0 51.0 108.0 2.4 30.0 32.3
1997 68.9 79.9 148.8 66.0 54.0 120.0 2.9 25.9 28.8
1998 72.5 75.5 148.0 71.0 52.0 123.0 1.5 23.5 25.0
1999 87.1 70.2 157.3 85.0 55.0 140.0 2.1 15.1 17.3
2000 65.9 52.4 118.3 63.0 42.0 105.0 2.9 10.4 13.3
2001 175.1 55.8 230.9 173.0 44.0 217.0 2.1 11.8 13.9
2002 66.1 55.6 121.7 63.0 46.0 109.0 3.1 9.6 12.7
2003 44.5 43.7 88.2 43.0 39.0 82.0 1.5 4.7 6.2
2004 44.0 38.5 82.5 43.0 34.0 77.0 1.0 4.5 5.5
2005 46.5 40.6 87.1 45.0 36.0 81.0 1.5 4.6 6.1
2006 45.6 39.3 84.9 44.0 35.0 79.0 1.6 4.3 5.9
2007 44.0 43.3 87.3 43.0 39.0 82.0 1.0 4.3 5.3
2008 42.0 48.7 90.7 41.0 46.0 87.0 1.0 2.7 3.7
2009 46.5 45.9 92.4 45.0 42.0 87.0 1.5 3.9 5.4
2010 44.4 44.4 88.8 42.0 39.0 81.0 2.4 5.4 7.8
2011 48.0 42.7 90.7 47.0 38.0 85.0 1.0 4.7 5.7
2012 58.0 51.9 109.9 58.0 44.0 102.0 7.9 7.9
2013 55.6 53.7 109.3 55.0 49.0 104.0 0.6 4.7 5.3
2014 50.4 45.6 96.0 49.0 39.0 88.0 1.4 6.6 8.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LIER (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 153 0.1 137.6 0.1
1981 159 0.1 143.7 0.1
1982 162 0.1 143.9 0.1
1983 161 0.1 144.5 0.1
1984 152 0.1 130.2 0.1
1985 156 0.1 130.5 0.1
1986 156 0.1 129.6 0.1
1987 153 0.1 131.5 0.1
1988 159 0.1 135.4 0.1
1989 129 0.1 104.9 0.1
1990 141 0.1 118.6 0.1
1991 170 0.1 141.2 0.1
1992 171 0.1 138.7 0.1
1993 184 0.1 145.1 0.1
1994 152 0.1 122.4 0.1
1995 164 0.1 131.6 0.1
1996 169 0.1 140.4 0.1
1997 171 0.1 148.8 0.1
1998 172 0.1 148.0 0.1
1999 178 0.1 157.3 0.1
2000 126 0.1 1.2 118.3 0.1
2001 242 0.2 2.4 230.9 0.2
2002 132 0.1 1.3 121.7 0.1
2003 94 0.1 0.9 88.2 0.1
2004 87 0.1 0.8 82.5 0.1
2005 92 0.1 0.9 87.1 0.1
2006 90 0.1 0.8 84.9 0.1
2007 90 0.1 0.8 87.3 0.1
2008 93 0.1 0.8 90.7 0.1
2009 97 0.1 0.8 92.4 0.1
2010 94 0.1 0.8 88.8 0.1
2011 96 0.1 0.8 90.7 0.1
2012 114 0.1 0.9 109.9 0.1
2013 113 0.1 0.9 109.3 0.1
2014 101 0.1 0.7 96.0 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LIER (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 25 21.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 45.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 25 23.8
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LIER (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 25 21.8
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 45.4
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 25 23.8
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LIER (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:6:17 NAV BUSKERUD NAV LIER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 25 21.8
13:9:2:2:4 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR DRAMMEN TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 45.4
4:7:15:10:4 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT LIER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 25 23.8
89:51:4:22 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I LIER KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0