FORVALTNINGSDATABASEN

TJØME, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TJØME (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26 15 41 26 7 33 8 8
1981 62 16 78 62 5 67 11 11
1982 60 15 75 60 5 65 10 10
1983 58 16 74 58 7 65 9 9
1984 73 18 91 73 7 80 11 11
1985 58 17 75 58 5 63 12 12
1986 12 16 28 12 6 18 10 10
1987 57 18 75 56 7 63 1 11 12
1988 20 19 39 18 11 29 2 8 10
1989 43 18 61 42 8 50 1 10 11
1990 45 21 66 44 11 55 1 10 11
1991 66 24 90 65 10 75 1 14 15
1992 62 25 87 59 10 69 3 15 18
1993 57 23 80 53 7 60 4 16 20
1994 54 25 79 52 9 61 2 16 18
1995 59 24 83 56 9 65 3 15 18
1996 66 17 83 64 8 72 2 9 11
1997 56 23 79 56 10 66 13 13
1998 57 23 80 56 8 64 1 15 16
1999 45 10 55 45 4 49 6 6
2000 43 10 53 43 3 46 7 7
2001 39 10 49 39 2 41 8 8
2002 44 12 56 44 6 50 6 6
2003 37 8 45 37 3 40 5 5
2004 34 9 43 33 4 37 1 5 6
2005 37 9 46 36 4 40 1 5 6
2006 34 9 43 33 4 37 1 5 6
2007 35 10 45 35 6 41 4 4
2008 37 11 48 37 6 43 5 5
2009 34 9 43 34 3 37 6 6
2010 37 8 45 37 4 41 4 4
2011 35 9 44 32 4 36 3 5 8
2012 28 13 41 27 8 35 1 5 6
2013 29 8 37 28 6 34 1 2 3
2014 28 7 35 27 6 33 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TJØME (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26.0 11.0 37.0 26.0 7.0 33.0 4.0 4.0
1981 62.0 10.8 72.8 62.0 5.0 67.0 5.8 5.8
1982 60.0 10.0 70.0 60.0 5.0 65.0 5.0 5.0
1983 58.0 11.3 69.3 58.0 7.0 65.0 4.3 4.3
1984 73.0 12.8 85.8 73.0 7.0 80.0 5.8 5.8
1985 58.0 10.6 68.7 58.0 5.0 63.0 5.7 5.7
1986 12.0 10.8 22.8 12.0 6.0 18.0 4.8 4.8
1987 56.8 11.7 68.5 56.0 7.0 63.0 0.8 4.7 5.5
1988 19.5 14.4 33.9 18.0 11.0 29.0 1.5 3.4 4.9
1989 42.5 12.7 55.2 42.0 8.0 50.0 0.5 4.7 5.2
1990 44.5 15.6 60.1 44.0 11.0 55.0 0.5 4.6 5.1
1991 65.5 17.8 83.2 65.0 10.0 75.0 0.5 7.8 8.2
1992 59.9 18.1 78.0 59.0 10.0 69.0 0.9 8.1 9.0
1993 54.6 15.0 69.6 53.0 7.0 60.0 1.6 8.0 9.6
1994 53.5 17.1 70.6 52.0 9.0 61.0 1.5 8.1 9.6
1995 58.0 17.1 75.1 56.0 9.0 65.0 2.0 8.1 10.1
1996 65.2 13.4 78.7 64.0 8.0 72.0 1.2 5.4 6.7
1997 56.0 16.1 72.1 56.0 10.0 66.0 6.1 6.1
1998 56.5 15.6 72.0 56.0 8.0 64.0 0.4 7.6 8.0
1999 45.0 6.9 51.9 45.0 4.0 49.0 2.9 2.9
2000 43.0 6.4 49.4 43.0 3.0 46.0 3.4 3.4
2001 39.0 5.3 44.3 39.0 2.0 41.0 3.3 3.3
2002 44.0 9.1 53.1 44.0 6.0 50.0 3.1 3.1
2003 37.0 5.4 42.4 37.0 3.0 40.0 2.4 2.4
2004 33.5 5.7 39.2 33.0 4.0 37.0 0.5 1.7 2.2
2005 36.5 5.7 42.2 36.0 4.0 40.0 0.5 1.7 2.2
2006 33.2 6.5 39.7 33.0 4.0 37.0 0.2 2.5 2.7
2007 35.0 7.9 42.9 35.0 6.0 41.0 1.9 1.9
2008 37.0 7.9 44.9 37.0 6.0 43.0 1.9 1.9
2009 34.0 5.4 39.4 34.0 3.0 37.0 2.4 2.4
2010 37.0 5.3 42.3 37.0 4.0 41.0 1.3 1.3
2011 33.6 6.1 39.7 32.0 4.0 36.0 1.6 2.1 3.7
2012 27.6 9.8 37.4 27.0 8.0 35.0 0.6 1.8 2.4
2013 28.8 6.5 35.3 28.0 6.0 34.0 0.8 0.5 1.3
2014 27.6 6.3 33.9 27.0 6.0 33.0 0.6 0.3 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TJØME (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 41 0.0 37.0 0.0
1981 78 0.0 72.8 0.0
1982 75 0.0 70.0 0.0
1983 74 0.0 69.3 0.0
1984 91 0.0 85.8 0.1
1985 75 0.0 68.7 0.0
1986 28 0.0 22.8 0.0
1987 75 0.0 68.5 0.0
1988 39 0.0 33.9 0.0
1989 61 0.0 55.2 0.0
1990 66 0.0 60.1 0.0
1991 90 0.0 83.2 0.0
1992 87 0.0 78.0 0.0
1993 80 0.0 69.6 0.0
1994 79 0.0 70.6 0.0
1995 83 0.0 75.1 0.0
1996 83 0.0 78.7 0.1
1997 79 0.0 72.1 0.0
1998 80 0.0 72.0 0.0
1999 55 0.0 51.9 0.0
2000 53 0.0 4.5 49.4 0.0
2001 49 0.0 4.2 44.3 0.0
2002 56 0.0 4.8 53.1 0.0
2003 45 0.0 3.7 42.4 0.0
2004 43 0.0 3.6 39.2 0.0
2005 46 0.0 3.9 42.2 0.0
2006 43 0.0 3.5 39.7 0.0
2007 45 0.0 3.6 42.9 0.0
2008 48 0.0 3.8 44.9 0.0
2009 43 0.0 3.6 39.4 0.0
2010 45 0.0 3.6 42.3 0.0
2011 44 0.0 3.4 39.7 0.0
2012 41 0.0 3.2 37.4 0.0
2013 37 0.0 2.9 35.3 0.0
2014 35 0.0 2.6 33.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TJØME (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 29 27.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TJØME (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 29 27.9
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TJØME (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:14:2:7 KYSTVERKET SØRØST HVASSER LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 29 27.9
90:2:2:7:17 NAV VESTFOLD NAV TJØME ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
89:51:4:49 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I TJØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0