FORVALTNINGSDATABASEN

RISØR, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RISØR (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 60 56 116 56 34 90 4 22 26
1981 59 69 128 55 48 103 4 21 25
1982 61 73 134 56 49 105 5 24 29
1983 61 78 139 56 50 106 5 28 33
1984 51 80 131 46 49 95 5 31 36
1985 48 80 128 44 49 93 4 31 35
1986 46 109 155 44 75 119 2 34 36
1987 46 117 163 43 82 125 3 35 38
1988 48 133 181 45 92 137 3 41 44
1989 51 150 201 48 94 142 3 56 59
1990 63 165 228 61 99 160 2 66 68
1991 60 155 215 57 91 148 3 64 67
1992 72 132 204 63 66 129 9 66 75
1993 72 138 210 66 69 135 6 69 75
1994 47 67 114 42 23 65 5 44 49
1995 50 66 116 41 23 64 9 43 52
1996 36 58 94 31 22 53 5 36 41
1997 42 52 94 33 22 55 9 30 39
1998 38 49 87 31 20 51 7 29 36
1999 35 54 89 31 18 49 4 36 40
2000 32 26 58 31 13 44 1 13 14
2001 25 30 55 25 17 42 13 13
2002 27 30 57 27 15 42 15 15
2003 29 39 68 28 24 52 1 15 16
2004 30 37 67 29 21 50 1 16 17
2005 26 33 59 24 24 48 2 9 11
2006 24 33 57 21 24 45 3 9 12
2007 22 28 50 19 22 41 3 6 9
2008 17 26 43 14 18 32 3 8 11
2009 17 26 43 14 17 31 3 9 12
2010 16 27 43 13 18 31 3 9 12
2011 17 27 44 14 18 32 3 9 12
2012 15 28 43 12 16 28 3 12 15
2013 16 26 42 12 16 28 4 10 14
2014 19 21 40 16 10 26 3 11 14
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RISØR (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 58.1 43.9 102.0 56.0 34.0 90.0 2.1 9.9 12.0
1981 57.1 57.5 114.6 55.0 48.0 103.0 2.1 9.5 11.6
1982 58.7 60.3 119.0 56.0 49.0 105.0 2.7 11.3 14.0
1983 58.7 62.6 121.3 56.0 50.0 106.0 2.7 12.6 15.3
1984 47.5 63.1 110.6 46.0 49.0 95.0 1.5 14.1 15.6
1985 45.2 62.7 107.9 44.0 49.0 93.0 1.2 13.7 14.9
1986 45.0 89.7 134.7 44.0 75.0 119.0 1.0 14.7 15.7
1987 44.7 97.8 142.6 43.0 82.0 125.0 1.7 15.9 17.6
1988 46.3 111.0 157.3 45.0 92.0 137.0 1.3 19.0 20.3
1989 49.3 119.7 169.0 48.0 94.0 142.0 1.3 25.7 27.0
1990 62.2 131.3 193.5 61.0 99.0 160.0 1.2 32.3 33.5
1991 58.6 123.1 181.7 57.0 91.0 148.0 1.6 32.1 33.7
1992 66.9 97.6 164.4 63.2 66.0 129.2 3.7 31.6 35.2
1993 69.7 101.9 171.7 66.4 69.0 135.4 3.3 33.0 36.2
1994 44.8 42.9 87.7 42.1 23.0 65.1 2.7 19.9 22.6
1995 46.7 42.4 89.1 41.2 23.0 64.2 5.5 19.4 24.9
1996 34.0 37.8 71.8 31.0 22.0 53.0 3.0 15.8 18.8
1997 35.4 37.9 73.3 33.0 22.0 55.0 2.4 15.9 18.3
1998 32.2 34.3 66.5 31.0 20.0 51.0 1.2 14.3 15.5
1999 31.4 35.9 67.3 31.0 18.0 49.0 0.4 17.9 18.3
2000 31.1 20.5 51.6 31.0 13.0 44.0 0.1 7.5 7.6
2001 25.0 23.7 48.7 25.0 17.0 42.0 6.7 6.7
2002 27.0 23.6 50.6 27.0 15.0 42.0 8.6 8.6
2003 28.5 31.6 60.1 28.0 24.0 52.0 0.5 7.6 8.1
2004 29.5 29.0 58.5 29.0 21.0 50.0 0.5 8.1 8.6
2005 25.0 28.3 53.3 24.0 24.0 48.0 1.0 4.3 5.3
2006 22.4 27.8 50.2 21.0 24.0 45.0 1.4 3.8 5.2
2007 20.5 25.0 45.5 19.0 22.0 41.0 1.5 3.0 4.5
2008 15.5 22.1 37.6 14.0 18.0 32.0 1.5 4.1 5.6
2009 15.6 22.3 37.8 14.0 17.0 31.0 1.5 5.3 6.9
2010 14.6 22.8 37.3 13.0 18.0 31.0 1.5 4.8 6.4
2011 15.8 22.8 38.6 14.0 18.0 32.0 1.8 4.8 6.6
2012 13.8 22.2 36.0 12.0 16.0 28.0 1.8 6.2 8.0
2013 13.8 21.4 35.2 12.0 16.0 28.0 1.8 5.4 7.2
2014 17.0 15.9 32.9 16.0 10.0 26.0 1.0 5.9 6.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RISØR (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 116 0.1 102.0 0.1
1981 128 0.1 114.6 0.1
1982 134 0.1 119.0 0.1
1983 139 0.1 121.3 0.1
1984 131 0.1 110.6 0.1
1985 128 0.1 107.9 0.1
1986 155 0.1 134.7 0.1
1987 163 0.1 142.6 0.1
1988 181 0.1 157.3 0.1
1989 201 0.1 169.0 0.1
1990 228 0.1 193.5 0.1
1991 215 0.1 181.7 0.1
1992 204 0.1 164.4 0.1
1993 210 0.1 171.7 0.1
1994 114 0.1 87.7 0.1
1995 116 0.1 89.1 0.1
1996 94 0.1 71.8 0.0
1997 94 0.1 73.3 0.0
1998 87 0.1 66.5 0.0
1999 89 0.1 67.3 0.0
2000 58 0.0 2.1 51.6 0.0
2001 55 0.0 2.0 48.7 0.0
2002 57 0.0 2.1 50.6 0.0
2003 68 0.1 2.7 60.1 0.1
2004 67 0.1 2.6 58.5 0.0
2005 59 0.0 2.3 53.3 0.0
2006 57 0.0 2.2 50.2 0.0
2007 50 0.0 1.8 45.5 0.0
2008 43 0.0 1.5 37.6 0.0
2009 43 0.0 1.6 37.8 0.0
2010 43 0.0 1.6 37.3 0.0
2011 44 0.0 1.7 38.6 0.0
2012 43 0.0 1.6 36.0 0.0
2013 42 0.0 1.6 35.2 0.0
2014 40 0.0 1.5 32.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RISØR (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 13.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 8.2
FINANSDEPARTEMENTET 10 9.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RISØR (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 13.2
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 8.2
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 10 9.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RISØR (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:44 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I RISØR KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:13:20 AGDER POLITIDISTRIKT RISØR POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 13.2
90:2:2:9:17 NAV AUST-AGDER NAV RISØR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 8.2
16:3:3:22 SKATT SØR SKATT SØR AVD RISØR FINANSDEPARTEMENTET 10 9.5