Forvaltningsdatabasen

TVEDESTRAND, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TVEDESTRAND (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 39 84 42 17 59 3 22 25
1981 52 43 95 50 20 70 2 23 25
1982 43 43 86 41 22 63 2 21 23
1983 44 44 88 42 24 66 2 20 22
1984 45 42 87 44 22 66 1 20 21
1985 44 41 85 43 19 62 1 22 23
1986 42 45 87 41 21 62 1 24 25
1987 42 46 88 42 24 66 22 22
1988 48 49 97 46 24 70 2 25 27
1989 44 48 92 43 28 71 1 20 21
1990 46 51 97 42 24 66 4 27 31
1991 51 56 107 49 23 72 2 33 35
1992 47 53 100 43 24 67 4 29 33
1993 37 62 99 32 23 55 5 39 44
1994 31 50 81 26 17 43 5 33 38
1995 36 50 86 30 17 47 6 33 39
1996 36 48 84 30 20 50 6 28 34
1997 29 38 67 27 16 43 2 22 24
1998 33 41 74 27 15 42 6 26 32
1999 32 59 91 26 20 46 6 39 45
2000 24 18 42 23 9 32 1 9 10
2001 24 19 43 23 8 31 1 11 12
2002 22 20 42 21 10 31 1 10 11
2003 23 14 37 22 6 28 1 8 9
2004 33 27 60 30 13 43 3 14 17
2005 49 31 80 34 13 47 15 18 33
2006 47 28 75 32 13 45 15 15 30
2007 41 47 88 30 27 57 11 20 31
2008 42 46 88 31 29 60 11 17 28
2009 34 38 72 27 27 54 7 11 18
2010 35 31 66 31 19 50 4 12 16
2011 41 34 75 30 16 46 11 18 29
2012 44 35 79 30 16 46 14 19 33
2013 35 33 68 31 13 44 4 20 24
2014 27 17 44 17 7 24 10 10 20
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TVEDESTRAND (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44.0 28.8 72.8 42.1 17.1 59.2 1.9 11.6 13.6
1981 51.3 31.8 83.2 50.0 20.0 70.0 1.3 11.8 13.2
1982 42.3 33.8 76.1 41.0 22.0 63.0 1.3 11.8 13.1
1983 43.3 35.1 78.4 42.0 24.0 66.0 1.3 11.1 12.4
1984 44.8 32.5 77.3 44.1 22.1 66.2 0.8 10.4 11.1
1985 43.8 31.2 74.9 43.0 19.2 62.2 0.8 12.0 12.7
1986 41.8 34.6 76.4 41.1 21.1 62.2 0.8 13.5 14.2
1987 42.0 36.1 78.1 42.0 24.2 66.2 11.9 11.9
1988 46.8 38.7 85.5 46.0 24.2 70.2 0.8 14.5 15.3
1989 43.5 39.4 82.9 43.0 28.0 71.0 0.5 11.4 11.9
1990 43.4 38.8 82.1 42.0 24.0 66.0 1.4 14.8 16.1
1991 49.6 38.9 88.5 49.0 23.0 72.0 0.6 15.9 16.5
1992 44.0 39.1 83.1 43.0 24.0 67.0 1.0 15.1 16.1
1993 33.2 38.8 72.0 32.0 23.0 55.0 1.2 15.8 17.0
1994 27.3 31.7 59.0 26.0 17.0 43.0 1.3 14.7 16.0
1995 32.2 30.9 63.1 30.0 17.0 47.0 2.2 13.9 16.1
1996 32.7 31.8 64.6 30.0 20.0 50.0 2.7 11.8 14.6
1997 28.0 27.2 55.2 27.0 16.0 43.0 1.0 11.2 12.2
1998 29.2 29.6 58.8 27.0 15.0 42.0 2.2 14.6 16.8
1999 27.6 41.5 69.2 26.0 20.0 46.0 1.6 21.5 23.2
2000 23.4 13.4 36.8 23.0 9.0 32.0 0.4 4.4 4.8
2001 23.4 13.7 37.1 23.0 8.0 31.0 0.4 5.7 6.1
2002 21.4 15.5 36.9 21.0 10.0 31.0 0.4 5.5 5.9
2003 22.4 11.1 33.5 22.0 6.0 28.0 0.4 5.1 5.5
2004 32.1 22.0 54.1 30.0 13.0 43.0 2.1 9.0 11.1
2005 43.3 25.5 68.8 34.0 13.0 47.0 9.3 12.5 21.8
2006 41.8 22.2 64.1 32.0 13.0 45.0 9.9 9.2 19.1
2007 36.7 40.1 76.8 30.0 27.0 57.0 6.7 13.1 19.8
2008 37.2 40.2 77.4 31.0 29.0 60.0 6.2 11.2 17.4
2009 31.9 34.2 66.2 27.0 27.0 54.0 4.9 7.2 12.2
2010 33.8 26.5 60.3 31.0 19.0 50.0 2.8 7.6 10.4
2011 36.8 28.1 64.9 30.0 16.0 46.0 6.8 12.1 19.0
2012 39.0 28.1 67.2 30.0 16.0 46.0 9.1 12.1 21.2
2013 33.8 26.2 60.0 31.0 13.0 44.0 2.8 13.2 16.0
2014 23.0 13.5 36.5 17.0 7.0 24.0 6.0 6.5 12.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TVEDESTRAND (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 84 0.0 72.8 0.0
1981 95 0.1 83.2 0.0
1982 86 0.0 76.1 0.0
1983 88 0.0 78.4 0.0
1984 87 0.0 77.3 0.0
1985 85 0.0 74.9 0.0
1986 87 0.0 76.4 0.0
1987 88 0.0 78.1 0.0
1988 97 0.1 85.5 0.1
1989 92 0.0 82.9 0.0
1990 97 0.1 82.1 0.0
1991 107 0.1 88.5 0.1
1992 100 0.1 83.1 0.0
1993 99 0.1 72.0 0.0
1994 81 0.0 59.0 0.0
1995 86 0.1 63.1 0.0
1996 84 0.0 64.6 0.0
1997 67 0.0 55.2 0.0
1998 74 0.0 58.8 0.0
1999 91 0.1 69.2 0.0
2000 42 0.0 2.0 36.8 0.0
2001 43 0.0 2.1 37.1 0.0
2002 42 0.0 2.1 36.9 0.0
2003 37 0.0 1.8 33.5 0.0
2004 60 0.0 2.7 54.1 0.0
2005 80 0.1 3.6 68.8 0.1
2006 75 0.1 3.2 64.1 0.1
2007 88 0.1 3.5 76.8 0.1
2008 88 0.1 3.5 77.4 0.1
2009 72 0.1 2.9 66.2 0.1
2010 66 0.0 2.7 60.3 0.0
2011 75 0.1 3.0 64.9 0.0
2012 79 0.1 3.3 67.2 0.0
2013 68 0.0 2.9 60.0 0.0
2014 44 0.0 1.9 36.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TVEDESTRAND (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 16.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 11.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TVEDESTRAND (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 16.0
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 11.7
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TVEDESTRAND (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:27 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I HOLT KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:13:22 AGDER POLITIDISTRIKT TVEDESTRAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 16.0
83:6:2:2:19 BUFETAT SØR BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSHJEM NES BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 11.7
90:2:2:9:18 NAV AUST-AGDER NAV TVEDESTRAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.8