FORVALTNINGSDATABASEN

LILLESAND, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LILLESAND (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 61 58 119 58 34 92 3 24 27
1981 67 78 145 65 39 104 2 39 41
1982 68 54 122 66 24 90 2 30 32
1983 71 50 121 69 23 92 2 27 29
1984 66 47 113 63 19 82 3 28 31
1985 63 52 115 61 23 84 2 29 31
1986 63 48 111 59 23 82 4 25 29
1987 62 48 110 59 20 79 3 28 31
1988 58 52 110 56 20 76 2 32 34
1989 52 51 103 48 20 68 4 31 35
1990 62 55 117 58 29 87 4 26 30
1991 54 51 105 51 22 73 3 29 32
1992 55 57 112 48 22 70 7 35 42
1993 51 57 108 43 23 66 8 34 42
1994 33 56 89 28 25 53 5 31 36
1995 39 61 100 33 30 63 6 31 37
1996 32 52 84 29 21 50 3 31 34
1997 31 52 83 26 21 47 5 31 36
1998 29 51 80 28 20 48 1 31 32
1999 33 52 85 29 24 53 4 28 32
2000 13 17 30 13 13 26 4 4
2001 13 18 31 13 11 24 7 7
2002 18 18 36 17 11 28 1 7 8
2003 14 11 25 14 7 21 4 4
2004 14 11 25 14 7 21 4 4
2005 11 14 25 11 8 19 6 6
2006 12 14 26 11 8 19 1 6 7
2007 14 14 28 13 8 21 1 6 7
2008 89 74 163 87 59 146 2 15 17
2009 91 74 165 88 61 149 3 13 16
2010 91 71 162 89 59 148 2 12 14
2011 89 67 156 85 56 141 4 11 15
2012 86 73 159 79 57 136 7 16 23
2013 83 70 153 77 56 133 6 14 20
2014 89 73 162 83 61 144 6 12 18
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LILLESAND (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 60.0 45.6 105.6 58.0 34.0 92.0 2.0 11.6 13.6
1981 66.6 57.4 124.0 65.0 39.0 104.0 1.6 18.4 20.0
1982 67.6 36.9 104.5 66.0 24.0 90.0 1.6 12.9 14.5
1983 70.7 34.2 104.9 69.0 23.0 92.0 1.6 11.2 12.9
1984 65.5 31.3 96.8 63.0 19.0 82.0 2.5 12.3 14.9
1985 62.7 36.2 99.0 61.0 23.0 84.0 1.7 13.2 15.0
1986 62.2 34.7 96.9 59.0 23.0 82.0 3.2 11.7 14.9
1987 61.9 33.3 95.2 59.0 20.0 79.0 2.9 13.4 16.2
1988 57.5 35.3 92.8 56.0 20.0 76.0 1.5 15.3 16.8
1989 49.9 35.4 85.3 48.0 20.0 68.0 1.9 15.4 17.3
1990 59.5 40.9 100.5 58.0 29.0 87.0 1.5 11.9 13.5
1991 52.1 34.0 86.1 51.0 22.0 73.0 1.1 12.0 13.1
1992 50.3 37.4 87.7 48.0 22.0 70.0 2.3 15.4 17.7
1993 45.2 37.8 83.1 43.0 23.0 66.0 2.2 14.8 17.0
1994 29.7 40.1 69.8 28.0 25.0 53.0 1.7 15.1 16.8
1995 35.3 44.5 79.8 33.0 30.1 63.1 2.3 14.4 16.8
1996 29.9 36.9 66.8 29.0 21.0 50.0 0.9 15.9 16.8
1997 28.0 35.5 63.5 26.0 21.0 47.0 2.0 14.5 16.5
1998 28.2 34.8 63.0 28.0 20.0 48.0 0.2 14.8 15.0
1999 30.0 38.1 68.1 29.0 24.0 53.0 1.0 14.1 15.1
2000 13.0 14.5 27.5 13.0 13.0 26.0 1.5 1.5
2001 13.0 14.7 27.7 13.0 11.0 24.0 3.7 3.7
2002 17.6 14.3 31.9 17.0 11.0 28.0 0.6 3.3 3.9
2003 14.0 9.1 23.1 14.0 7.0 21.0 2.1 2.1
2004 14.0 9.0 23.0 14.0 7.0 21.0 2.0 2.0
2005 11.0 11.6 22.6 11.0 8.0 19.0 3.6 3.6
2006 11.5 11.4 22.9 11.0 8.0 19.0 0.5 3.4 3.9
2007 13.6 12.2 25.8 13.0 8.0 21.0 0.6 4.2 4.8
2008 88.2 67.7 155.8 87.0 59.0 146.0 1.2 8.6 9.8
2009 90.1 68.7 158.7 88.0 61.0 149.0 2.0 7.7 9.7
2010 90.2 66.7 156.9 89.0 59.0 148.0 1.2 7.7 8.9
2011 87.8 63.5 151.4 85.0 56.0 141.0 2.8 7.6 10.4
2012 83.9 68.1 152.1 79.0 57.0 136.0 4.9 11.1 16.0
2013 79.7 64.4 144.1 77.0 56.0 133.0 2.7 8.4 11.1
2014 87.0 69.3 156.3 83.0 61.0 144.0 4.0 8.3 12.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LILLESAND (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 119 0.1 105.6 0.1
1981 145 0.1 124.0 0.1
1982 122 0.1 104.5 0.1
1983 121 0.1 104.9 0.1
1984 113 0.1 96.8 0.1
1985 115 0.1 99.0 0.1
1986 111 0.1 96.9 0.1
1987 110 0.1 95.2 0.1
1988 110 0.1 92.8 0.1
1989 103 0.1 85.3 0.1
1990 117 0.1 100.5 0.1
1991 105 0.1 86.1 0.1
1992 112 0.1 87.7 0.1
1993 108 0.1 83.1 0.0
1994 89 0.1 69.8 0.0
1995 100 0.1 79.8 0.1
1996 84 0.0 66.8 0.0
1997 83 0.0 63.5 0.0
1998 80 0.0 63.0 0.0
1999 85 0.1 68.1 0.0
2000 30 0.0 0.9 27.5 0.0
2001 31 0.0 1.0 27.7 0.0
2002 36 0.0 1.2 31.9 0.0
2003 25 0.0 0.8 23.1 0.0
2004 25 0.0 0.8 23.0 0.0
2005 25 0.0 0.8 22.6 0.0
2006 26 0.0 0.8 22.9 0.0
2007 28 0.0 0.8 25.8 0.0
2008 163 0.1 4.3 155.8 0.1
2009 165 0.1 4.5 158.7 0.1
2010 162 0.1 3.9 156.9 0.1
2011 156 0.1 3.7 151.4 0.1
2012 159 0.1 3.7 152.1 0.1
2013 153 0.1 3.6 144.1 0.1
2014 162 0.1 3.7 156.3 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LILLESAND (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 134 130.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LILLESAND (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.3
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.7
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 134 130.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LILLESAND (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:63 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I LILLESAND KULTURDEPARTEMENTET 4 3.3
4:7:15:13:13 AGDER POLITIDISTRIKT LILLESAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
90:2:2:9:16 NAV AUST-AGDER NAV LILLESAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.7
13:11:1 POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 134 130.5