FORVALTNINGSDATABASEN

ÅMLI, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ÅMLI (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 59 14 73 57 5 62 2 9 11
1981 63 16 79 63 5 68 11 11
1982 59 16 75 59 6 65 10 10
1983 59 18 77 58 6 64 1 12 13
1984 53 19 72 53 5 58 14 14
1985 53 16 69 53 5 58 11 11
1986 50 16 66 50 5 55 11 11
1987 53 17 70 51 5 56 2 12 14
1988 51 19 70 49 5 54 2 14 16
1989 48 19 67 46 5 51 2 14 16
1990 45 18 63 43 5 48 2 13 15
1991 41 19 60 40 5 45 1 14 15
1992 42 22 64 41 6 47 1 16 17
1993 35 24 59 33 7 40 2 17 19
1994 29 23 52 28 6 34 1 17 18
1995 31 23 54 31 3 34 20 20
1996 33 22 55 33 3 36 19 19
1997 30 18 48 30 5 35 13 13
1998 28 17 45 28 6 34 11 11
1999 28 5 33 28 2 30 3 3
2000 27 6 33 26 2 28 1 4 5
2001 23 7 30 23 2 25 5 5
2002 21 7 28 21 1 22 6 6
2003 22 4 26 22 1 23 3 3
2004 22 4 26 22 1 23 3 3
2005 17 6 23 16 3 19 1 3 4
2006 19 5 24 17 3 20 2 2 4
2007 15 7 22 14 4 18 1 3 4
2008 15 7 22 13 3 16 2 4 6
2009 17 5 22 14 1 15 3 4 7
2010 15 5 20 12 2 14 3 3 6
2011 13 5 18 11 2 13 2 3 5
2012 16 3 19 13 2 15 3 1 4
2013 16 6 22 15 3 18 1 3 4
2014 14 6 20 11 3 14 3 3 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ÅMLI (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 58.8 10.0 68.8 57.0 5.0 62.0 1.8 5.0 6.8
1981 63.0 10.8 73.8 63.0 5.0 68.0 5.8 5.8
1982 59.0 11.4 70.4 59.0 6.0 65.0 5.4 5.4
1983 58.2 11.2 69.4 58.0 6.0 64.0 0.2 5.2 5.4
1984 53.0 11.6 64.7 53.0 5.0 58.0 6.7 6.7
1985 53.0 10.1 63.1 53.0 5.0 58.0 5.1 5.1
1986 50.0 9.8 59.8 50.0 5.0 55.0 4.8 4.8
1987 52.1 11.4 63.5 51.0 5.0 56.0 1.1 6.4 7.5
1988 50.1 12.3 62.3 49.0 5.0 54.0 1.1 7.3 8.4
1989 47.1 12.1 59.1 46.0 5.0 51.0 1.1 7.1 8.1
1990 44.1 10.9 55.0 43.0 5.0 48.0 1.1 5.9 7.0
1991 41.0 11.3 52.3 40.0 5.0 45.0 0.9 6.3 7.3
1992 41.5 12.8 54.3 41.0 6.0 47.0 0.5 6.8 7.3
1993 34.0 13.6 47.6 33.0 7.0 40.0 1.0 6.6 7.6
1994 28.5 13.7 42.2 28.0 6.0 34.0 0.5 7.7 8.2
1995 31.0 12.6 43.6 31.0 3.0 34.0 9.6 9.6
1996 33.0 11.9 44.9 33.0 3.0 36.0 8.9 8.9
1997 30.0 11.0 41.0 30.0 5.0 35.0 6.0 6.0
1998 28.0 11.3 39.3 28.0 6.0 34.0 5.3 5.3
1999 28.0 2.9 30.9 28.0 2.0 30.0 0.9 0.9
2000 26.5 3.7 30.2 26.0 2.0 28.0 0.5 1.7 2.2
2001 23.0 4.4 27.4 23.0 2.0 25.0 2.4 2.4
2002 21.0 4.2 25.2 21.0 1.0 22.0 3.2 3.2
2003 22.0 2.8 24.8 22.0 1.0 23.0 1.8 1.8
2004 22.0 2.7 24.7 22.0 1.0 23.0 1.7 1.7
2005 16.2 4.1 20.2 16.0 3.0 19.0 0.2 1.0 1.2
2006 17.7 3.9 21.6 17.0 3.0 20.0 0.7 0.9 1.6
2007 14.2 5.3 19.5 14.0 4.0 18.0 0.2 1.3 1.5
2008 13.9 5.1 19.1 13.0 3.0 16.0 0.9 2.1 3.0
2009 15.8 3.6 19.4 14.0 1.0 15.0 1.8 2.6 4.3
2010 13.8 3.8 17.5 12.0 2.0 14.0 1.8 1.8 3.5
2011 11.9 3.8 15.8 11.0 2.0 13.0 0.9 1.8 2.8
2012 14.2 2.2 16.5 13.0 2.0 15.0 1.2 0.2 1.5
2013 15.4 4.2 19.6 15.0 3.0 18.0 0.4 1.2 1.6
2014 12.8 4.2 17.0 11.0 3.0 14.0 1.8 1.2 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ÅMLI (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 73 0.0 68.8 0.0
1981 79 0.0 73.8 0.0
1982 75 0.0 70.4 0.0
1983 77 0.0 69.4 0.0
1984 72 0.0 64.7 0.0
1985 69 0.0 63.1 0.0
1986 66 0.0 59.8 0.0
1987 70 0.0 63.5 0.0
1988 70 0.0 62.3 0.0
1989 67 0.0 59.1 0.0
1990 63 0.0 55.0 0.0
1991 60 0.0 52.3 0.0
1992 64 0.0 54.3 0.0
1993 59 0.0 47.6 0.0
1994 52 0.0 42.2 0.0
1995 54 0.0 43.6 0.0
1996 55 0.0 44.9 0.0
1997 48 0.0 41.0 0.0
1998 45 0.0 39.3 0.0
1999 33 0.0 30.9 0.0
2000 33 0.0 4.5 30.2 0.0
2001 30 0.0 4.2 27.4 0.0
2002 28 0.0 3.9 25.2 0.0
2003 26 0.0 3.6 24.8 0.0
2004 26 0.0 3.6 24.7 0.0
2005 23 0.0 3.2 20.2 0.0
2006 24 0.0 3.4 21.6 0.0
2007 22 0.0 2.8 19.5 0.0
2008 22 0.0 2.8 19.1 0.0
2009 22 0.0 2.9 19.4 0.0
2010 20 0.0 2.6 17.5 0.0
2011 18 0.0 2.5 15.8 0.0
2012 19 0.0 2.7 16.5 0.0
2013 22 0.0 3.0 19.6 0.0
2014 20 0.0 2.8 17.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ÅMLI (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 11.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ÅMLI (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.2
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 11.9
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ÅMLI (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:68 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I ÅMLI KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
4:7:15:13:27 AGDER POLITIDISTRIKT ÅMLI LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.2
13:8:96 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NELAUG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 11.9
90:2:2:9:21 NAV AUST-AGDER NAV ÅMLI ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0