FORVALTNINGSDATABASEN

Tolldirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 149 155 304 143 136 279 6 19 25
2011 146 158 304 136 134 270 10 24 34
2012 143 156 299 138 136 274 5 20 25
2013 138 146 284 133 129 262 5 17 22
2014 159 164 323 155 147 302 4 17 21
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 45 44 44 44 44 44 59 48 51
2011 46 43 44 45 43 44 53 45 47
2012 46 44 45 46 44 45 54 44 46
2013 48 46 47 48 47 47 53 42 44
2014 45 44 45 45 44 44 44 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1978* Navneendring

Navn: Toll- og avgiftsdirektoratet
Kort navn: Tollvesenet

01.01.2016 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten
Pressemelding | Dato: 08.01.2016 | Nr: 1/2016 Finansdepartementet
Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tolletaten-styrkes-og-nye-oppgaver-for-skatteetaten/id2469716/

01.01.2016* Navneendring

Navn: Tolldirektoratet
Kort navn: Tolldirektoratet

I mars 2014 kunngjorde den norske regjeringen at ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved innførsel av varer skulle flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten.

Fra 1. januar 2016 endrer Toll og avgiftsetaten navn til Tolletaten. Samtidig ble det overført 335 ansatte fra Tollvesenet til Skatteetaten, som også overtar Tollvesenets ansvar for fastsetting og innkreving av særavgifter og motorvognavgifter.

I statsbudsjettet for 2016 lanseres en av tidenes satsinger på grensekontrollen i Norge. Det skal ansettes 123 nye ansatte i grensekontrollen.

01.01.2017* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

01.06.2019 Består via omorganisering

Omorganisering i Tolletaten
1. juni 2019 ble Tolletaten omorganisert med et direktorat og to landsdekkende fagdivisjoner. Dette er trinn 1 i en omorganiseringsprosess. Trinn 2 av omorganiseringen ble iverksatt 1. oktober 2020.

Den nye organisasjonsmodellen går fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet:
* ADMINISTRASJONSDIVISJONEN
* ETTERETNINGSDIVISJONEN
* IT-DIVISJONEN
* JURIDISK DIVISJON

Regionene:
Den nye organisasjonsmodellen går fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

* GRENSEDIVISJONEN
har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene. Divisjonsledelsen vil plasseres i Mosseområdet.

* VAREFØRSELSDIVISJONEN
har blant annet ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging. Divisjonsledelsen er plassert i Bergen.

Kilde: toll.no
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/om-oss/omorganisering-i-tolletaten/

01.10.2020 Består via omorganisering

Omorganiseringen gjennomført i to trinn
Trinn 1 ble iverksatt 1. juni 2019 og Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

Trinn 2 iverksettes 1. oktober 2020 og innebærer større endringer i hele organisasjonen, blant annet endring av organisasjonsstruktur og innplassering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon.

Nivå 2 under Tolldirektoratet organiseres i 6 divisjoner:
- Administrasjonsdivisjonen
- Etterretningsdivisjonen
- Grensedivisjonen
- IT-divisjonen
- Juridisk divisjon
- Vareførselsdivisjonen

Kilde: toll.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.