FORVALTNINGSDATABASEN

Tolldirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1974 Ny via sammenslåing

Navn: Direktoratet for toll- og særavgifter
Kort navn: Dir. for toll/særavg.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører etat: Toll- og avgiftsetaten
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Avgiftsdirektoratet og Tolldirektoratet ble slått sammen etter St.vedtak av 16. mai 1972 til Direktoratet for toll- og særavgifter. Sammenslåingen ble gjennomført med virkning fra 1.1.1974.

01.01.1978* Navneendring

Navn: Toll- og avgiftsdirektoratet
Kort navn: Tollvesenet

01.01.2016 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten
Pressemelding | Dato: 08.01.2016 | Nr: 1/2016 Finansdepartementet
Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tolletaten-styrkes-og-nye-oppgaver-for-skatteetaten/id2469716/

01.01.2016* Navneendring

Navn: Tolldirektoratet
Kort navn: Tolldirektoratet

I mars 2014 kunngjorde den norske regjeringen at ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved innførsel av varer skulle flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten.

Fra 1. januar 2016 endrer Toll og avgiftsetaten navn til Tolletaten. Samtidig ble det overført 335 ansatte fra Tollvesenet til Skatteetaten, som også overtar Tollvesenets ansvar for fastsetting og innkreving av særavgifter og motorvognavgifter.

I statsbudsjettet for 2016 lanseres en av tidenes satsinger på grensekontrollen i Norge. Det skal ansettes 123 nye ansatte i grensekontrollen.

01.01.2017* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

01.06.2019 Består via omorganisering

Omorganisering i Tolletaten
1. juni 2019 ble Tolletaten omorganisert med et direktorat og to landsdekkende fagdivisjoner. Dette er trinn 1 i en omorganiseringsprosess. Trinn 2 av omorganiseringen ble iverksatt 1. oktober 2020.

Den nye organisasjonsmodellen går fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet:
* ADMINISTRASJONSDIVISJONEN
* ETTERETNINGSDIVISJONEN
* IT-DIVISJONEN
* JURIDISK DIVISJON

Regionene:
Den nye organisasjonsmodellen går fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

* GRENSEDIVISJONEN
har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene. Divisjonsledelsen vil plasseres i Mosseområdet.

* VAREFØRSELSDIVISJONEN
har blant annet ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging. Divisjonsledelsen er plassert i Bergen.

Kilde: toll.no
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/om-oss/omorganisering-i-tolletaten/

01.10.2020 Består via omorganisering

Omorganiseringen gjennomført i to trinn
Trinn 1 ble iverksatt 1. juni 2019 og Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

Trinn 2 iverksettes 1. oktober 2020 og innebærer større endringer i hele organisasjonen, blant annet endring av organisasjonsstruktur og innplassering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon.

Nivå 2 under Tolldirektoratet organiseres i 6 divisjoner:
- Administrasjonsdivisjonen
- Etterretningsdivisjonen
- Grensedivisjonen
- IT-divisjonen
- Juridisk divisjon
- Vareførselsdivisjonen

Kilde: toll.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.