FORVALTNINGSDATABASEN

Veterinærinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 92 190 282 85 154 239 7 36 43
2011 90 181 271 84 136 220 6 45 51
2012 90 180 270 81 134 215 9 46 55
2013 88 187 275 78 139 217 10 48 58
2014 83 176 259 72 132 204 11 44 55
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 45 42 43 45 42 43 49 45 45
2011 47 44 45 46 43 45 51 44 45
2012 48 45 46 47 45 46 54 45 46
2013 48 45 46 48 45 46 55 45 46
2014 50 46 47 49 47 48 51 45 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1950* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Veterinærinstituttet
Type enhet: Hovedkontor

01.01.1997 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Instituttet er i løpet av en periode på 1990-tallet for øvrig en del av Statens veterinære laboratorietjeneste (SVL) som omfattet landets veterinære diagnoseinstitusjoner.

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 1997 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.03.2007 Består via omorganisering

Trondheimsavdelingen av Veterinærmedisinsk Oppdragssenter (VESO) er fra 1. mars innlemmet i Veterinærinstituttet.

Omtale på Veterinærinstituttets hjemmeside:
«VESO Trondheim har en spesialkompetanse på prosjekter, tiltak og utredninger knyttet til bekjempelsen av sykdommer hos fisk, samt bevaring og forvaltning av ville laksestammer. Avdelingen er et kompetansesenter for bekjempelse av Gyrodactylus salaris på villlaks, og har ansvar for blant annet genbanken for villaks. Aktiviteten ved VESO Trondheim er hovedsakelig finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning.

- Overtakelsen innebærer en økt satsing på helse og sykdom hos viltlevende dyr og fisk, og er dermed en oppfølging av stategiplanen ved Veterinærinstituttet, sier administrerende direktør Roar Gudding, og ønsker de nye medarbeiderene velkommen til Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet overtar arbeidsgiveransvaret for VESO Trondheims 14 medarbeidere, samt avdelingens prosjekter og avtaler. Veterinærinstituttets regionale laboratorie i Trondheim er fra før samlokalisert med den nye seksjonen.
Kilde: www.vetinst.no

01.04.2021* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 3021 Ås

Veterinærinstituttet flytter til Ås
De nye veterinærbyggene på Ås i Viken fylke skal huse Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. Fram til våren 2021 holdt begge institusjonene til på Adamstuen i Oslo, i tillegg til regionale enheter.

På Ås samlokaliseres de to institusjonene i et nybygg ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet, NMBU. Nybygget består av åtte sammenknyttede bygninger med rundt 2400 rom. Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital, akvarier og andre spesialarealer. Her finner man det siste innen veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr.

Campus Ås får også et stort park- og landskapsområde på ca. 150 mål. Uteanlegget skal både forsterke kvalitetene i dagens park og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot det nye campusområdet.

Tidslinje for prosjektet
2008: Vedtak om flytting av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Campus Ås.
2014: Veterinærhøgskolen blir slått sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) blir formelt etablert.
2015: Senter for husdyrforsøk ferdigstilt. Åkebakke barnehage ferdigstilt. Nytt fiskelaboratorium ferdigstilt.
2016: Urbygningen ferdig restaurert. Grunnarbeider på tomten for Veterinærbygget ferdig.
2018: Kranselag (vegger og tak på plass).
2019: Oppstart Fellesbygget
2020: Prøvedrift og innflytting

Kilder:
- Veterinærinstituttet - https://www.vetinst.no/flytting-til-as
- Statsbygg - https://www.statsbygg.no/prosjekter-og-eiendommer/campus-aas
___________________________________

Den nye Veterinærbygningen på Ås ble offisielt åpnet av landbruks- og matminister Olaug Bollestad 1.9. 2021.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.