FORVALTNINGSDATABASEN

Mattilsynet - hovedkontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 54 108 162 50 87 137 4 21 25
2011 51 101 152 46 77 123 5 24 29
2012 49 101 150 46 78 124 3 23 26
2013 46 102 148 45 74 119 1 28 29
2014 48 102 150 46 81 127 2 21 23
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 47 46 46 46 46 46 48 50
2011 46 46 46 46 47 46 53 46 47
2012 47 47 47 47 47 47 47 47
2013 49 47 47 49 47 48 46 46
2014 48 48 48 48 48 48 45 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.07.2004 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Kimen Såvarelaboratoriet AS ble etablert 1. juli 2004, og er eid av Staten ved Landbruks- og matdepartementet (51 %), Felleskjøpet Øst Vest (34 %) og Strand Brænderi AS (15 %). Kimen Såvarelaboratoriet AS, tidligere kalt Frøkontrollen, er Norges kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser. Laboratoriet har også status som nasjonalt referanselaboratorium på såvareanalyser.
Laboratoriet består av i alt 25 personer pr. 2004/2005.

I «Innst.S.nr.250 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004» står følgende om etableringen av selskapet:
I forbindelse med etableringen av Mattilsynet ble det lagt opp til at Såvarelaboratoriet skulle skilles ut fra Statens landbrukstilsyn. Dette arbeidet har imidlertid tatt atskillig lenger tid enn forutsatt, og i St.prp.nr.1 (2003-2004) for Landbruksdepartementet ble det derfor under kap. 1115 gitt følgende redegjørelse:
«Landbruksdepartementet la i St.prp.nr.1 (2002-2003) til grunn at Såvarelaboratoriet skulle organiserast uavhengig av Statens landbrukstilsyn. Dette er ikkje gjennomført i 2003, men departementet legg til grunn at Såvarelaboratoriet i 2004 blir skild ut frå Mattilsynet saman med andre laboratorietenester.»

Det er utarbeidet et utkast til avtale om organisering av laboratoriet i et selvstendig aksjeselskap med staten og to private aktører (Felleskjøpet Øst Vest og Strand Brænderi) på eiersiden«Østlandets Blad» skrev følgende artikkel 2.7.2004 i forbindelse med opprettelsen av selskapet:
Ved opprettelsen av Mattilsynet ble det bestemt at tilsynet ikke selv skulle eie laboratorier. Noe forsinket har Såvarelaboratoriet blitt skilt ut som egen enhet fra 1. juli under navnet Kimen Såvarelaboratoriet AS. Laboratoriet er organisert som et akseselskap, der staten ved Landbruks- og matdepartementet har aksjemajoriteten med 51 %. Øvrige aksjonærer er Felleskjøpet Øst Vest (34 %) og Strand Brænderi AS (15 %). Selskapet har en samlet aksjekapital og overkurs på 8 mill. kroner. Det nye selskapet vil videreføre oppgavene som Såvarelaboratoriet hadde. Selskapets formål er å drive med såvareanalyser av frø og såkorn for å sikre at såvarebransjen får utført nødvendige produksjons- og forvaltningsanalyser, samt ivareta den norske bondes behov for analyser av egenprodusert såvare. Selskapet har dessuten som formål å opprettholde et nasjonalt kompetansesenter og fagmiljø innen såvareanalyser. Selskapet viderefører lange tradisjoner, i det forløperen for laboratoriet, Statens Frøkontroll, ville ha feiret 120-årsjubileum i år. Kimen Såvarelaboratoriet AS blir liggende på Ås, ved Mattilsynets regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold.

01.02.2015 Består via omorganisering

Prop. 3 L (2014-2015), Innst. 69 L (2014-2015) Endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler), Lovvedtak 9 (2014-2015).

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) når det gjelder Mattilsynets organisering. Regjeringen ønsker å legge til rette for en enklere, mer enhetlig og effektiv forvaltning og bedre styring. Mattilsynet har foreslått en enklere organisering med to forvaltningsnivåer, hovedkontor og regioner, og mer effektive virkemidler for å oppnå bedre etterlevelse av regelverket. Mattilsynet er i dag organisert i tre forvaltningsnivåer. Dette er lovfestet i matloven § 23.
I denne proposisjonen foreslås derfor å oppheve bindingen i matloven av Mattilsynets organisering i tre forvaltningsnivåer. De øvrige lovene Mattilsynet forvalter, har ikke tilsvarende bestemmelser om organiseringen.

----------------
Ny organisasjonsmodell for Mattilsynet ble satt i verk 1. februar 2015. Tilsynet har nå to forvaltningsnivåer. Regionene utgjør ett forvaltningsnivå og hovedkontoret det andre. Antall regioner er redusert fra åtte til fem, og hovedkontoret er i tillegg omorganisert. Gjennom dette er det frigjort ressurser fra administrative oppgaver til utøvende tilsyn og rettledning i virksomhetene.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.