FORVALTNINGSDATABASEN

Sjøfartsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 124 85 209 121 81 202 3 4 7
2011 121 88 209 120 80 200 1 8 9
2012 126 85 211 124 74 198 2 11 13
2013 124 81 205 120 71 191 4 10 14
2014 130 101 231 126 93 219 4 8 12
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 43 40 42 43 40 42 42
2011 44 41 43 44 42 43 35 36
2012 44 42 43 44 42 43 41 41
2013 44 42 43 44 43 44 41 38
2014 43 43 43 44 43 43 42 39

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1913* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)

Etter en større reorganisering i 1913 ble Sjøfartsavdelingen igjen avgitt til UD. Samtidig ble Sjøfartskontoret plassert utenfor departementet som Sjøfartsdirektoratet.

Kilder: Arkivportalen
- S-3F-10348 - Sjøfartskontoret - www.arkivportalen.no/contributor/1472416b-84b3-4071-a538-cb88415b11ff?ins=AV
- S-4F-10717 - Sjøfartsdirektoratet - www.arkivportalen.no/contributor/7b22b242-2586-4156-bdd5-8736b2c0b57e?ins=AV

01.01.1913* Navneendring

Navn: Sjøfartsdirektoratet
Kort navn: Sjøfartsdirektoratet

01.01.1926* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling

I 1926 ble Sjøfartsdirektoratet ved departementsvedtak innlemmet i departementet sammen med den øvrige sjøfartsadministrasjon og fikk navnet Sjøfartskontoret.

Kilder: Arkivportalen
- S-3F-10348 - Sjøfartskontoret - www.arkivportalen.no/contributor/1472416b-84b3-4071-a538-cb88415b11ff?ins=AV
- S-4F-10717 - Sjøfartsdirektoratet - www.arkivportalen.no/contributor/7b22b242-2586-4156-bdd5-8736b2c0b57e?ins=AV

01.01.1926* Navneendring

Navn: Sjøfartskontoret
Kort navn: Sjøfartskontoret

27.04.1962 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)

Sjøfartsavdelingen med sine 5 kontor (1 - 3 sjømannskontor, Sjøfartskontoret og Kontoret for navigasjons- og maskinistvesen opphører som egen enhet fra 1.5 1962 (jfr. kgl.res. 27.4 1962). Fra samme dag etableres SJØFARTSDIREKTORATET som en ny enhet organisert utenfor departementet. Det nye direktoratet organiseres i 4 avdelinger: Juridisk/administrativ avdeling, Sjøkyndig avdeling, Teknisk avdeling og Skipsmålingsavdeling. Underordnede instanser (ytre etat): Skipskontrollen m/3 distrikt, Skipsmålingen og Kontrollkontorene for skipsinstrumenter. Senere utvides Skipskontrollentil 6 distrikt med til sammen 19 stasjoner + noen stasjoner i utlandet (Miami og Rotterdam).

27.04.1962 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Hovedkontor

Sjøfartsavdelingen med sine 5 kontor (1 - 3 sjømannskontor, Sjøfartskontoret og Kontoret for navigasjons- og maskinistvesen opphører som egen enhet fra 1.5 1962 (jfr. kgl.res. 27.4 1962). Fra samme dag etableres SJØFARTSDIREKTORATET som en ny enhet organisert utenfor departementet. Det nye direktoratet organiseres i 4 avdelinger: Juridisk/administrativ avdeling, Sjøkyndig avdeling, Teknisk avdeling og Skipsmålingsavdeling. Underordnede instanser (ytre etat): Skipskontrollen m/3 distrikt, Skipsmålingen og Kontrollkontorene for skipsinstrumenter. Senere utvides Skipskontrollentil 6 distrikt med til sammen 19 stasjoner + noen stasjoner i utlandet (Miami og Rotterdam).

27.04.1962 Navneendring

Navn: Sjøfartsdirektoratet
Kort navn: Sjøfartsdirektoratet

01.01.1990* Består via innlemming

Stortinget vedtok i desember 1989 å oppheve loven om velferdstjeneste samt avvikle Velferdstjenesten for handelsflåten fra 1.1.1990, jf. St.prp.nr.1, Budsj.Innst.S.nr.10 1989-90. Samtidig ble det vedtatt å opprette 5 stillinger i Sjøfartsdirektoratet slik at en en omlagt velferdstjeneste for sjøfolk kunne videreføres og administreres av Sjøfartsdirektoratet.

Se: Budsjett-innst. S. nr. 10. Tillegg nr. 1. (1989—90) Innstilling fra sjøfarts- og fiskerikomiteen om støttetiltak for fiskerinæringen for 1990. (St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 11.)
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1989-90&paid=6&wid=aII&psid=DIVL282&pgid=aII_0453&vt=aII&did=DIVL286

01.11.2006* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1106 Haugesund

Regjeringen foreslo i Stortingsmelding nr. 17 (2002-2003), "Om statlige tilsyn", å flytte Sjøfartsdirektoratets hovedadministrasjon fra Oslo til Haugesund. Stortinget vedtok 6. juni 2003 å støtte Regjeringens forslag. Sjøfartsdirektoratet skal være på plass i nytt kontorbygg fra 1.11.2006.

12. september 2005 blir det bestemt at hovedkontoret skal flyttes fra Oslo til Haugesund. Sjøfartsdirektoratet er et av mange statlige tilsyn som flyttes fra Oslo til ulike landsdeler. 1. november 2006 åpnes dørene for det nye kontoret i Smedasundet 50.

01.01.2012* Består via omorganisering

Overgang fra geografisk organisasjonsprinsipp til en hybrid organisering, funksjonsbasert organisering med geografi på lavere organisatorisk nivå.

01.01.2012 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Fra årsskiftet ble Skipsregistrene en avdeling i Sjøfartsdirektoratet.

Hensikten er å gi brukerne enda bedre tjenester på en enklere måte, blant annet med helt nye nettsider. – Sammenslåingen er et bidrag til å styrke Norge som en ledende maritim nasjon. Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene har lagt ned en stor innsats for å få alt på plass til 1. januar 2012, og jeg er sikker på at brukerne vil ha glede av nyorganiseringen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Anita Malmedal, som til nå har vært assisterende direktør i Skipsregistrene, ble fra nyttår avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Avdelingens funksjoner og ansatte vil som før befinne seg i Bergen. – Vi skal fortsette det arbeidet vi har gjort, men sammen med Sjøfartsdirektoratet blir vi sterkere og mer enhetlig overfor brukerne våre. Målet er å gjøre det enklere for brukerne å finne fram til alle tjenestene de har behov for, sier Malmedal.

Kilde: www.sjofartsdir.no/om-direktoratet/aktuelt/nyheter/skipsregistrene-er-blitt-en-avdeling-i-sjofartsdirektoratet/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.