FORVALTNINGSDATABASEN

Sjøfartsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

09.06.1903 Nyopprettelse

Navn: Sjøfartskontoret
Kort navn: Sjøfartskontoret
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Sjøfartsadministrative saksfelter tillå i starten Avdelingen for utenrikske saker under Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri. Sjøfartsavdelingen/Sjøfartskontoret ble deretter opprettet i henhold til lov 9.6.1903 om statskontroll med skips sjødyktighet og organisert i henhold til kgl.res. 8.7 samme år som Sjøfartskontoret.

Ved opprettelsen av Utenriksdepartementet i 1905 ble utenriksrelaterte sjøfartssaker overført dit, men ble snart tilbakeført til Sjøfartsavdelingen i Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri.

Etter en større reorganisering i 1913 ble Sjøfartsavdelingen igjen avgitt til UD. Samtidig ble Sjøfartskontoret plassert utenfor departementet som Sjøfartsdirektoratet.

Ved kgl.res 8.9.1916 ble Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri omorganisert og fikk nytt navn: Departementet for handel, sjøfart, industri og fiskeri (bl.a. ble Sosialdepartementet opprettet samtidig med denne omorganiseringen). I forbindelse med denne endringen ble Sjøfartsavdelingen med sine to kontor tilbakeført til Departementet for handel, sjøfart, industri og fiskeri fra UD.

I 1926 ble Sjøfartsavdelingen nedlagt og kontorene underlagt Alminnelig avdeling. Samtidig ble Sjøfartsdirektoratet ved departementsvedtak innlemmet i departementet sammen med den øvrige sjøfartsadministrasjon og fikk navnet Sjøfartskontoret.

I oktober 1940 ble det opprettet et eget Sjøfartsdepartement som fikk overført Handels- og industridepartementets 4 sjøadministrative kontorer. Etter frigjøringen våren 1945 ble Sjøfartsdepartementet innlemmet i Handels- og industridepartementet under navnet Sjøfartsavdelingen. Avdelingen ble dessuten utvidet med et kontor; Kontoret for havne- fyr- og losvesen. Dette kontoret var opprinnelig etablert i Sjøfartsdepartementet i 1940.

Kilder: Arkivportalen
- S-3F-10348 - Sjøfartskontoret - www.arkivportalen.no/contributor/1472416b-84b3-4071-a538-cb88415b11ff?ins=AV
- S-4F-10717 - Sjøfartsdirektoratet - www.arkivportalen.no/contributor/7b22b242-2586-4156-bdd5-8736b2c0b57e?ins=AV
__________________________________________________

Skipskontroll
Skipskontroll ble utført av tolletaten fram til 1906 da Skipskontrollen ble opprettet som eget organ.

Skipskontroll før 1906
I 1650-årene kom det påbud om at norske skip skulle måles og takseres. Målingen ble gjort ved de større tollstedene som førte målebøker. Tollarkivene ligger i statsarkivene. I 1873 årene ble det opprettet en Kontrollrevisjon for skipsmålingen i Finansdepartementet. Det arkivet ligger i Riksarkivet, og her finnes kopibøker, journaler med registre, rundskriv, journalsaker, kvartalsinnberetninger fra tollstedene, tegninger, målingsbevis, målebrev, nasjonalitetsbevis og korrespondanse.

Skipskontroll fra og med 1906
I 1906 ble Skipskontrollen etablert som eget organ under Sjøfartsdirektoratet. Skipskontrollens oppgaver var å føre tilsyn med båter for å unngå skipsulykker som skyldtes mangler ved bygging, vedlikehold eller utrustning. Skipskontrollen hadde også påtalemyndighet ved ulykker. Kontrollen avleverte sine arkiv til statsarkivene. I Skipskontrollens arkiv finnes mapper på skip som er forlist, kondemnert eller overført til annet skipstilsynsdistrikt. I mappene ligger tegninger, målebrev, bilbrev, og papirer i forbindelse med sertifisering, godkjenning og kontroll. For tiden etter 1992 finnes opplysninger om eierforhold og tekniske data i Norsk ordinært skipsregister (NOR). Informasjon om båter finnes også i Sjøfartsdirektoratets arkiv med forløpere som var overordnet den lokale Skipskontrollen. Direktoratsarkivene ligger i RIksarkivet. Mer om direktoratets arkiv i Felleskatalogen.

Kilde: arkivsenteret.no
https://arkivsenteret.no/nyveileder/sjofart/skipsregistrering/

01.01.1913* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)

Etter en større reorganisering i 1913 ble Sjøfartsavdelingen igjen avgitt til UD. Samtidig ble Sjøfartskontoret plassert utenfor departementet som Sjøfartsdirektoratet.

Kilder: Arkivportalen
- S-3F-10348 - Sjøfartskontoret - www.arkivportalen.no/contributor/1472416b-84b3-4071-a538-cb88415b11ff?ins=AV
- S-4F-10717 - Sjøfartsdirektoratet - www.arkivportalen.no/contributor/7b22b242-2586-4156-bdd5-8736b2c0b57e?ins=AV

01.01.1913* Navneendring

Navn: Sjøfartsdirektoratet
Kort navn: Sjøfartsdirektoratet

01.01.1926* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling

I 1926 ble Sjøfartsdirektoratet ved departementsvedtak innlemmet i departementet sammen med den øvrige sjøfartsadministrasjon og fikk navnet Sjøfartskontoret.

Kilder: Arkivportalen
- S-3F-10348 - Sjøfartskontoret - www.arkivportalen.no/contributor/1472416b-84b3-4071-a538-cb88415b11ff?ins=AV
- S-4F-10717 - Sjøfartsdirektoratet - www.arkivportalen.no/contributor/7b22b242-2586-4156-bdd5-8736b2c0b57e?ins=AV

01.01.1926* Navneendring

Navn: Sjøfartskontoret
Kort navn: Sjøfartskontoret

01.10.1955 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Sjøfartsavdelingen blir i forbindelse med omorganiseringen av Industridepartementet overført til Handelsdepartementet fra 1.10. 1955.

27.04.1962 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)

Sjøfartsavdelingen med sine 5 kontor (1 - 3 sjømannskontor, Sjøfartskontoret og Kontoret for navigasjons- og maskinistvesen opphører som egen enhet fra 1.5 1962 (jfr. kgl.res. 27.4 1962). Fra samme dag etableres SJØFARTSDIREKTORATET som en ny enhet organisert utenfor departementet. Det nye direktoratet organiseres i 4 avdelinger: Juridisk/administrativ avdeling, Sjøkyndig avdeling, Teknisk avdeling og Skipsmålingsavdeling. Underordnede instanser (ytre etat): Skipskontrollen m/3 distrikt, Skipsmålingen og Kontrollkontorene for skipsinstrumenter. Senere utvides Skipskontrollentil 6 distrikt med til sammen 19 stasjoner + noen stasjoner i utlandet (Miami og Rotterdam).

27.04.1962 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Hovedkontor

Sjøfartsavdelingen med sine 5 kontor (1 - 3 sjømannskontor, Sjøfartskontoret og Kontoret for navigasjons- og maskinistvesen opphører som egen enhet fra 1.5 1962 (jfr. kgl.res. 27.4 1962). Fra samme dag etableres SJØFARTSDIREKTORATET som en ny enhet organisert utenfor departementet. Det nye direktoratet organiseres i 4 avdelinger: Juridisk/administrativ avdeling, Sjøkyndig avdeling, Teknisk avdeling og Skipsmålingsavdeling. Underordnede instanser (ytre etat): Skipskontrollen m/3 distrikt, Skipsmålingen og Kontrollkontorene for skipsinstrumenter. Senere utvides Skipskontrollentil 6 distrikt med til sammen 19 stasjoner + noen stasjoner i utlandet (Miami og Rotterdam).

27.04.1962 Navneendring

Navn: Sjøfartsdirektoratet
Kort navn: Sjøfartsdirektoratet

01.01.1988* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Utenriksdepartementet

01.01.1990* Består via innlemming

Stortinget vedtok i desember 1989 å oppheve loven om velferdstjeneste samt avvikle Velferdstjenesten for handelsflåten fra 1.1.1990, jf. St.prp.nr.1, Budsj.Innst.S.nr.10 1989-90. Samtidig ble det vedtatt å opprette 5 stillinger i Sjøfartsdirektoratet slik at en en omlagt velferdstjeneste for sjøfolk kunne videreføres og administreres av Sjøfartsdirektoratet.

Se: Budsjett-innst. S. nr. 10. Tillegg nr. 1. (1989—90) Innstilling fra sjøfarts- og fiskerikomiteen om støttetiltak for fiskerinæringen for 1990. (St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 11.)
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1989-90&paid=6&wid=aII&psid=DIVL282&pgid=aII_0453&vt=aII&did=DIVL286

01.01.1997* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.11.2006* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1106 Haugesund
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Regjeringen foreslo i Stortingsmelding nr. 17 (2002-2003), "Om statlige tilsyn", å flytte Sjøfartsdirektoratets hovedadministrasjon fra Oslo til Haugesund. Stortinget vedtok 6. juni 2003 å støtte Regjeringens forslag. Sjøfartsdirektoratet skal være på plass i nytt kontorbygg fra 1.11.2006.

12. september 2005 blir det bestemt at hovedkontoret skal flyttes fra Oslo til Haugesund. Sjøfartsdirektoratet er et av mange statlige tilsyn som flyttes fra Oslo til ulike landsdeler. 1. november 2006 åpnes dørene for det nye kontoret i Smedasundet 50.

01.01.2012* Består via omorganisering

Overgang fra geografisk organisasjonsprinsipp til en hybrid organisering, funksjonsbasert organisering med geografi på lavere organisatorisk nivå.

01.01.2012 Består via innlemming

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Innlemmede enheter:

Fra årsskiftet ble Skipsregistrene en avdeling i Sjøfartsdirektoratet.

Hensikten er å gi brukerne enda bedre tjenester på en enklere måte, blant annet med helt nye nettsider. – Sammenslåingen er et bidrag til å styrke Norge som en ledende maritim nasjon. Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene har lagt ned en stor innsats for å få alt på plass til 1. januar 2012, og jeg er sikker på at brukerne vil ha glede av nyorganiseringen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Anita Malmedal, som til nå har vært assisterende direktør i Skipsregistrene, ble fra nyttår avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Avdelingens funksjoner og ansatte vil som før befinne seg i Bergen. – Vi skal fortsette det arbeidet vi har gjort, men sammen med Sjøfartsdirektoratet blir vi sterkere og mer enhetlig overfor brukerne våre. Målet er å gjøre det enklere for brukerne å finne fram til alle tjenestene de har behov for, sier Malmedal.

Kilde: www.sjofartsdir.no/om-direktoratet/aktuelt/nyheter/skipsregistrene-er-blitt-en-avdeling-i-sjofartsdirektoratet/

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.