FORVALTNINGSDATABASEN

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1989 Nyopprettelse

Navn: Foreldreutvalget for grunnskolen
Kort navn: FUG
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9.
Foreldreutvalget får fra 1989 et eget sekreteriat som registreres her (i FVDB) som en administrativ enhet.
_______________________________________________________________________________________

Historikk (kilde: Arkivportalen.no):
Ved en endring i Grunnskoleloven 13.6.1975 nr. 42, ble det vedtatt å opprette foredreråd ved hver skole (§29). Loven bestemte samtidig at det skulle opprettes et særskilt Gunnskoleråd (§34), se innledningen til dette. Samtidig ble det også opprettet ei Referansegruppe for foreldre under Grunnskolerådet. Referansegruppa skulle skulle være et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i grunnskolen.

Fra 1.1. 1984 ble Referansegruppa skilt ut fra Grunnskolerådet og knyttet direkte til Kirke- og undervisningsdepartementet; nå under navnet Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG). Sekretariatet skulle fremdeles ligge til Grunnskolerådet, men slik at en konsulent skulle øremerkes til sekretær for utvalget.

Departementet fastsatte et reglement for FUG 6.2.1984. Foreldreutvalget skulle bestå ev en leder og en nestleder i tillegg til 5 ordinære medlemmer. Utvalget skulle oppnevnes i statsråd for de samme fire åra som Grunnskolerådet. Medlemmene skulle kommer fra ulike deler av landet og ha barn i grunnskolen. Medlemmene skulle ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå. Et medlem av utvalget fikk anledning til å delta på møtene i Grunnskolerådet og omvendt kunne et av Grunnskolrådets medlemmer delta på møtene i Foreldretuvalget.

Ved nedleggelsen av Grunnskolerådet ved utgangen av 1990, fikk FUG et eget sekretariat.
Det gir råd og veiledning til foreldre med barn i grunnskolen og er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, arbeidutvalg for foreldrene i ved de enkelte skoler er og kommunale foreldreutvalg.

FUG utgir også en rekke publikasjoner og temahefter til bruk for foreldre og ansatte i skolen.

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2008* Navneendring

Navn: Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Kort navn: FUG

01.08.2010* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Foreldreutvalet for barnehagar (FUB) opprettes i august 2010 og får felles sekretariat med FUG.

FUG samlokaliseres for øvrig fra 2010 med Utdanningsdirektoratet i samband med at Utdanningsdirektoratet flyttet inn i nye lokaler i Oslo i 2009.

01.09.2018 Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 821 Bø

Sekretariatet lå i Oslo og var samlokalisert med Utdanningsdirektoratet fram til 31.8.2018. Fra 1.9.2018 flyttet sekretariatet sin virksomhet til Lundevegen 3 i Bø i Telemark.

Sekretariatet sikrer den daglige driften av utvalget. Det er skolerådgiverne her som svarer på henvendelser fra foreldre. Rådgiverne har bred kompetanse og praksis fra ulike skoleslag og med hjem-skolesamarbeid.