FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet i Agder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2009 483 514 997 385 336 721 98 178 276
2010 514 530 1044 397 349 746 117 181 298
2011 510 506 1016 400 362 762 110 144 254
2012 514 512 1026 407 356 763 107 156 263
2013 538 528 1066 417 372 789 121 156 277
2014 539 537 1076 414 389 803 125 148 273
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2009 49 47 48 49 47 48 50 48 49
2010 49 47 48 49 47 48 51 48 49
2011 49 48 48 48 48 48 53 48 50
2012 49 48 49 49 48 48 52 48 49
2013 49 48 49 49 48 48 51 49 50
2014 49 48 48 49 47 48 49 48 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2002 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2002 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.09.2007 Navneendring

Navn: Universitetet i Agder
Kort navn: UiA

01.09.2007 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Høgskolen i Agder blir universitet
Høgskolen i Agder får universitetsstatus fra 1. september 2007 og Norge får dermed sitt sjuende universitet.

Høgskolen i Agder søkte om universitetsstatus i desember 2005. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomførte deretter en sakkyndig vurdering som i mai 2007 hadde positiv konklusjon. På grunnlag av denne fattet styret i NOKUT 19. juni vedtak om at Høgskolen i Agder tilfredsstiller kravene til akkreditering som universitet, slik de er nedfelt i kriteriene.


Et hovedkriterium for universitetsstatus er at institusjonen har godkjent forskerutdanning på minst fire områder. Høgskolen i Agder hadde i 2007 allerede fått rett til fem doktorgradsstudier: i nordisk språk og litteratur, matematikkdidaktikk, internasjonal økonomui og ledelse, mobile kommunikasjonssystemer og i fagområdet religion, etikk og samfunn.

Kilde: Pressemelding Nr.: 50-07, KD
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Norge-far-sitt-sjuende-universitet.html?id=480353)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.