FORVALTNINGSDATABASEN

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 1852 1121 2973 1738 746 2484 114 375 489
1997 1902 1204 3106 1759 787 2546 143 417 560
1998 2240 1300 3540 1841 839 2680 399 461 860
1999 2268 1337 3605 1810 850 2660 458 487 945
2000 2336 1367 3703 1860 855 2715 476 512 988
2001 2414 1496 3910 1932 923 2855 482 573 1055
2002 2936 1653 4589 1972 1013 2985 964 640 1604
2003 3086 1798 4884 2048 1077 3125 1038 721 1759
2004 3323 1958 5281 2204 1176 3380 1119 782 1901
2005 3505 2121 5626 2345 1268 3613 1160 853 2013
2006 3595 2193 5788 2383 1316 3699 1212 877 2089
2007 3582 2249 5831 2303 1371 3674 1279 878 2157
2008 3593 2322 5915 2252 1437 3689 1341 885 2226
2009 3732 2437 6169 2355 1519 3874 1377 918 2295
2010 3861 2521 6382 2485 1678 4163 1376 843 2219
2011 4002 2601 6603 2552 1698 4250 1450 903 2353
2012 3938 2653 6591 2520 1746 4266 1418 907 2325
2013 3932 2737 6669 2448 1762 4210 1484 975 2459
2014 3988 2863 6851 2450 1811 4261 1538 1052 2590
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 43 42 43 43 42 43 36 42 41
1997 43 42 43 44 42 43 37 42 41
1998 43 42 43 43 42 43 43 42 43
1999 43 42 43 44 42 43 43 42 43
2000 43 42 43 43 42 43 44 42 43
2001 44 42 43 43 42 43 47 43 45
2002 41 40 41 43 42 43 36 38 37
2003 40 40 40 43 42 43 35 37 36
2004 40 40 40 42 42 42 35 37 36
2005 40 40 40 42 42 42 35 37 36
2006 40 40 40 42 42 42 35 37 36
2007 40 40 40 43 42 42 35 38 36
2008 40 41 40 43 42 42 36 39 37
2009 40 41 40 42 41 42 36 39 37
2010 40 40 40 42 41 42 36 39 37
2011 40 40 40 42 41 42 36 39 37
2012 40 41 40 42 41 42 37 40 38
2013 40 41 41 43 42 42 36 40 38
2014 40 41 40 43 42 42 36 39 37

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1998* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Renatesenteret - Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Renatesenteret - Nasjonalt senter for realfagsrekruttering etableres under NTNU.

Renatesenteret - Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har som mål å styrke MNT (Matematikk, Naturfag og Teknologi) - fagenes stilling i samfunnet, og øke rekruttering av ungdom til realfaglige utdanninger og yrker. Senteret ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 1998 og fikk i 2007 fornyet og utvidet mandat. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er direkte underlagt Kunnskapsdepartementets Universitets- og høgskoleavdeling i alle faglige spørsmål. Senteret er organisert som egen enhet knyttet til NTNU, i henhold til § 1-4 i Lov om universiteter og høgskoler og er et ressurssenter for alle som jobber med rekruttering til realfag og teknologi, har 7 ansatte (pr. 2013) og er lokalisert i Trondheim.

01.01.2001 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2001 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2005* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Artsdatabanken

Artsdatabanken er opprettet som et resultat av at Regjering og Storting har ønsket et sterkere fokus på den kunnskapen som skal ligge til grunn for arbeidet med biologisk mangfold. Artsdatabanken er underlagt et styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og startet arbeidet i januar 2005.

Artsdatabanken holder til på Kalvskinnet i Trondheim, i tilknytning til NTNU.

01.01.2016 Består via innlemming

NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund har med virkning fra 1.1.2016 fusjonert og er etter endringen Norges største universitet.

Struktur pr. januar 2016:
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
- 873 876 492 NTNU I GJØVIK
- 874 749 842 NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP
- 874 818 542 NTNU HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM
- 881 553 082 NTNU FAKULTETET FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST
- 881 553 562 NTNU FAK FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK
- 974 019 477 NTNU DET MEDISINSKE FAKULTET
- 974 747 375 NTNU I ÅLESUND
- 974 749 831 NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI
- 974 749 858 NTNU VITENSKAPSMUSEET
- 974 749 866 NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN
- 974 818 507 NTNU FAKULTET FOR TEKNOLOGI
- 974 818 493 NTNU FAKULTETET FOR HELSE- OG SOSIALVITENSKAP
- 974 818 523 NTNU FAKUTETET FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING
- 979 610 076 NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
- 981 553 276 NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNIKK
- 981 554 140 NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET
- 981 554 434 NTNU BIBSYS

01.01.2018* Består via omorganisering

Lokalisering: 5001 Trondheim
Relaterte enheter:

Artsadabanken ble etablert i 2005 og var fra starten administrativt knyttet til NTNU, faglig uavhengig og hadde eget styre.
Fra 1. januar 2018 er Artsadabanken et selvstendig, bruttofinansiert forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet.

01.07.2021 Består via omorganisering

Tjenesten Universell, som er tilknyttet NTNU, vil fra 1.7.2021 bli en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.