FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonalbibliotekaren

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 62 118 180 53 89 142 9 29 38
2011 69 127 196 64 100 164 5 27 32
2012 68 124 192 61 88 149 7 36 43
2013 74 124 198 68 92 160 6 32 38
2014 79 124 203 67 87 154 12 37 49
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 49 49 49 49 48 48 48 53 52
2011 48 49 49 48 49 49 51 51 51
2012 49 49 49 48 50 49 52 47 48
2013 48 49 49 48 48 48 54 52 52
2014 49 49 49 48 48 48 53 52 53

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2008 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Som følge av Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) (http://www.regjeringen.no/id/STM200620070022000DDDEPIS) Veiviseren,jf. (Innst.S.nr.277 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Veiviseren (http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-277.html). For det norske filmløftet) vil ansvaret for innsamlings- og bevaringsfunksjonene for den norske filmarven bli flyttet fra Norsk filminstitutt til Nasjonalbiblioteket.
Arbeidsgiveransvaret for tolv årsverk i avdelingen Filmarkivet ved Norsk filminstitutt vil bli overtatt av Nasjonalbiblioteket med virkning fra 1. januar 2008.

01.07.2010 Består via omorganisering

1. juli 2010 vert statlege bibliotekoppgåver i ABM-utvikling overført til Nasjonalbiblioteket. Medarbeidarar i ABM-utvikling som har dette som arbeidsområde vil frå same dato vere tilsett i Nasjonalbiblioteket. Jf. St. meld 20 (2009-10) Omorganisering av ABM-utvikling

01.01.2013* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • MIC Norsk musikkinformasjon

Overføring av noteforlagsvirksomheten og ansatte fra MIC Norsk musikkinformasjon til Nasjonalbiblioteket

Noteforlagsvirksomheten, som i dag drives som en del av MIC Norsk musikkinformasjon, er viktig for komponistene med tanke på produksjon og formidling, og viktig som et samlet arkiv for sjangeren. For bl.a. å rendyrke profilen til Music Norway er det lagt opp til at noteforlagsvirksomheten skal overføres til Nasjonalbiblioteket for å utnytte denne institusjonens kompetanse på musikk- og arkivfeltet. Tilskuddet til Music Norway vil derfor bli korrigert for det beløp partene blir enige om i forbindelse med overføringen av denne arbeidsoppgaven og ansatte til Nasjonalbiblioteket.

Kilde: Prop. 1 S Kulturdepartementet 2012–2013 s. 61

01.01.2017 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Norsk lokalhistorisk institutt ble innlemmet i Nasjonalbiblioteket fra 1. januar 2017 etter vedtak i Stortinget. Norsk lokalhistorisk institutt var en statsinstitusjon under Kulturdepartementet som hadde som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.

Bakgrunnen for sammenslåingen er klare faglige fellestrekk ved oppgaveporteføljen til de to virksomhetene. Lokalhistorie er et viktig fagfelt som engasjerer svært mange mennesker i Norge. Departementet ønsker å styrke dette fagfeltet. Sammenslåingen vil ha administrative og faglige synergieffekter.

Det nåværende styret for Norsk lokalhistorisk institutt vil fungere som et fagråd overfor Nasjonalbiblioteket i lokalhistoriske spørsmål frem til utløpet av perioden.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.