FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonalbibliotekaren

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1994 Nyopprettelse

Navn: Nasjonalbibliotekaren
Kort navn: Nasjonalbibliotekaren
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Overordnet: Kulturdepartementet
Tilhører etat: Nasjonalbiblioteket
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Nasjonalbibliotekaren med tilhørende stab ble etablert fra 1.1.1994. Fra før av fantes Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana (etablert 1989) og i 1999 kom også Nasjonalbibliotektet, avdeling Oslo som overtok bygninger, ca. 100 stillinger og omfattende deler av samlingnene fra Universitetsbibliotektet i Oslo.
Internett: www.nb.no

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2008 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Som følge av Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) (http://www.regjeringen.no/id/STM200620070022000DDDEPIS) Veiviseren,jf. (Innst.S.nr.277 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Veiviseren (http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-277.html). For det norske filmløftet) vil ansvaret for innsamlings- og bevaringsfunksjonene for den norske filmarven bli flyttet fra Norsk filminstitutt til Nasjonalbiblioteket.
Arbeidsgiveransvaret for tolv årsverk i avdelingen Filmarkivet ved Norsk filminstitutt vil bli overtatt av Nasjonalbiblioteket med virkning fra 1. januar 2008.

01.07.2010 Består via omorganisering

1. juli 2010 vert statlege bibliotekoppgåver i ABM-utvikling overført til Nasjonalbiblioteket. Medarbeidarar i ABM-utvikling som har dette som arbeidsområde vil frå same dato vere tilsett i Nasjonalbiblioteket. Jf. St. meld 20 (2009-10) Omorganisering av ABM-utvikling

01.01.2013* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • MIC Norsk musikkinformasjon

Overføring av noteforlagsvirksomheten og ansatte fra MIC Norsk musikkinformasjon til Nasjonalbiblioteket

Noteforlagsvirksomheten, som i dag drives som en del av MIC Norsk musikkinformasjon, er viktig for komponistene med tanke på produksjon og formidling, og viktig som et samlet arkiv for sjangeren. For bl.a. å rendyrke profilen til Music Norway er det lagt opp til at noteforlagsvirksomheten skal overføres til Nasjonalbiblioteket for å utnytte denne institusjonens kompetanse på musikk- og arkivfeltet. Tilskuddet til Music Norway vil derfor bli korrigert for det beløp partene blir enige om i forbindelse med overføringen av denne arbeidsoppgaven og ansatte til Nasjonalbiblioteket.

Kilde: Prop. 1 S Kulturdepartementet 2012–2013 s. 61

01.01.2017 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Norsk lokalhistorisk institutt ble innlemmet i Nasjonalbiblioteket fra 1. januar 2017 etter vedtak i Stortinget. Norsk lokalhistorisk institutt var en statsinstitusjon under Kulturdepartementet som hadde som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.

Bakgrunnen for sammenslåingen er klare faglige fellestrekk ved oppgaveporteføljen til de to virksomhetene. Lokalhistorie er et viktig fagfelt som engasjerer svært mange mennesker i Norge. Departementet ønsker å styrke dette fagfeltet. Sammenslåingen vil ha administrative og faglige synergieffekter.

Det nåværende styret for Norsk lokalhistorisk institutt vil fungere som et fagråd overfor Nasjonalbiblioteket i lokalhistoriske spørsmål frem til utløpet av perioden.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.