FORVALTNINGSDATABASEN

Norges vassdrags- og energidirektorat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 217 149 366 210 131 341 7 18 25
2011 259 163 422 249 137 386 10 26 36
2012 257 179 436 243 155 398 14 24 38
2013 339 227 566 322 196 518 17 31 48
2014 272 206 478 252 175 427 20 31 51
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 45 41 43 44 41 43 52 44 47
2011 45 41 44 45 40 43 48 44 45
2012 46 41 44 46 40 44 46 42 44
2013 47 41 44 47 41 44 44 43 43
2014 45 41 44 45 41 44 47 42 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

15.06.1960 Består via omorganisering

Vassdrags- og elektrisitetsvesenet ble delt i 4 direktorater fra 15.6.1960. På bakgrunn av voldsom ekspansjon i hovedstyrets arbeidsområder i årene etter krigen (spesielt kraftutbyggingen), nedsatte Regjeringen 18. mai 1956 en organisasjonskomite som avga sin innstilling 7. februar 1958.
Innstillingen resulterte i St.prp.nr.100 (1959-69) og Innst.S.nr.263 som ble behandlet i Stortinget 31. mai 1960. Ny instruks for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ble fastsatt av Industridepartementet 16. juni 1960. Av § 2 framgår det at NVE skal ledes av et hovedstyre med en generaldirektør som formann og 5 andre medlemmer. Av § 3 går det fram at i NVE opprettes det 4 direktorater, hver ledet av en direktør:

- Direktoratet for administrative, juridiske og økonomiske saker, bestående av en avdeling for personalsaker og juridiske og administrative saker og en avdeling for økonomiske og finansielle saker. På linje med de to avdelingene skulle det være et sekretariat for styret og generaldirektøren. I dette direktoratet ble det bl.a. senere opprettet et velferdskontor i 1963, et bedriftslegekontor i 1964, et kontor for elektronisk databehandling i 1964 og et informasjonskontor i 1965, alle direkte underlagt direktøren.

- Vassdragsdirektoratet, bestående av en vassdragsavdeling, en forbygningsavdeling med distriktskontor på Vestlandet og i Trøndelag, en hydrologisk avdeling og en avdeling for undersøkelser av landets vasskraft. Under dette direktoratet ble bl.a. Natur- og landskapsavdelingen opprettet i 1977 ved en omorganisering av et naturvernkontor som var opprettet i 1966. I 1973 ble videre Vann- og avløpskontorets oppgaver overført til Statens vann- og avløpskontor som igjen i 1974 ble slått sammen med Røykskaderådet til det nye Statens forurensningstilsyn under MVD.
Hadde pr 1982 distriktskontorer i:
* Narvik
* Trondheim
* Førde
* Voss
* Sand i Ryfylke
* Oslo

- Elektrisitetsdirektoratet, (fra 1982 Energidirektoratet) bestående av en konsesjons- og tilsynsavdeling med 6 distriktskontorer for elektrisitetstilsynet, en elektrisitetsavdeling og en statsstønads- og kontrollavdeling. Under dette direktoratet ble bl.a. i 1967 Statsstønads- og kontrollkontoret og Kontoret for alminnelige saker slått sammen til Organisasjons- og stønadsavdelingen.
Elektrisitetstilsynet hadde pr 1982 distriktskontorer i:
* Harstad
* Trondheim
* Bergen
* Kristiansand
* Oslo (2 stk)

- Direktoratet for statskraftverkene, bestående av en bygningsavdeling og en innkjøps- og salgsavdeling. Under dettedirektoratet ble det bl.a. i 1973 opprettet en Varmekraftavdeling etter at en Varmekraftgruppe hadde vært i virksomhet siden 1967. Det ble også opprettet varmekraftkontorer innen Bygnings-, Elektro- og Driftsavdelingene. I 1975 ble Bygningsavdelingen delt ved at Fjernledningskontoret ble omgjort til Kraftledningsavdelingen. den har siden opprettet 4 distriktsadministrasjoner lokalisert i Hokksund, Lillesand, Melhus og Bjerkvik. I 1975 ble Rasjonaliseringskontoret omgjort til et Organisasjons- og plankontor. I 1978 ble Sekretariatet omorganisert til Administrasjonsavdelingen. Direktoratet hadde pr 1982 driftsadministrasjoner i:
* Narvik
* Glomfjord
* Korgen
* Sunndalsøra
* Sauda
* Dalen i Telemark
* Oslo

Direktoratet hadde pr 1982 administrasjoner for bygging av kraftverk i:
* Alta
* Kobbelv
* Eidfjord
* Sand i Ryfylke

Direktoratet hadde pr 1982 administrasjoner for bygging av overføringsanlegg i:
* Bjerkvik
* Melhus
* Lillesand
* Hokksund

I løpet av 1960- og 1970-tallet ble NVEs organisasjon vurdert ved flere anledninger bl.a. i samråd med Statens Rasjonaliseringsdirektorat (jf. bl.a. St.meld.nr.100 1973-74 og St.meld.nr.54 1979-80). Samtidig fortsatte kraftutbyggingen i økende tempo, NVE ekspanderte og nye arbeidsoppgaver ble lagt til. Tidlig på 1980-tallet hadde NVE en omfattende virksomhet også utenfor hovedadministrasjonen i Oslo. Av de ca. 3200 ansatte som arbeidet i NVE på dette tidspunktet, arbeidet bare ca. 650 ved hovedadministrasjonen.

For ytterligere informasjon, se bl.a. NOU1982:18 Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens organisasjon og St.prp.nr.57 1984-85 Om endringer i NVEs organisasjon.

01.01.1986* Består via omorganisering

Stor omorganisering av NVE der Statkraftverkene ble skilt ut som frittstående forvaltningsbedrift. Det førte til at antall ansatte i NVE gikk ned fra 4000 til 380

Statskraftverkene ble etablert ved omorganisering av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE). Under NVE var virksomheten tidligere organisert som Direktoratet for statskraftverkene. Den nye enheten ble etablert som en statlig forretningsbedrift fra 1.1.86 (jfr. St.prp.nr.57 for 1984-85 "Om endringer i NVE's organisasjon"). Innstruks fastsatt av OED med virkning fra 15.10.1985.

01.01.1991* Navneendring

Navn: Norges vassdrags- og energiverk
Kort navn: NVE

01.01.1992* Består via omorganisering

OED opprettet våren 1989 en arbeidsgruppe til å vurdere Statskraft's fremtidige oppgaver, organisering og bemanning. Rapporten fra juni 1990 foreslo en omorganisering av Statskraft for å oppnå et markedsbasert kraftomsetningssystem (jfr. Energiloven; Ot.prp.nr.43 for 1989-90, Innst.O.nr.67 for 1989-90 som resulterte I deregulering og økt konkurranse I kraftforsyningen). Forvaltningsbedriften "Statskraftverkene" ble derfor omorganisert 31.12.91 og delt I et statsforetak for nett - STATNETT SF - og et statsforetak for produksjon - STATKRAFT SF (jfr. St.prp.nr.100 for 1990-91).

01.01.1999* Navneendring

Navn: Norges vassdrags- og energidirektorat
Kort navn: NVE

22.06.2001* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Enova SF ble stiftet i Trondheim den 22. juni 2001. Foretaket overtar NVEs tidligere ansvar for tildeling av tilskudd til energiøkonomisering og energiomlegging.

01.01.2009 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overtar ansvaret for de statlige forvaltningsoppgaver innen skredforebygging med virkning fra 1.1.2009.
Kilde: Pressemelding nr 53/08, OED

-----------------------------------------------------------------------------------

Bakgrunn:
Tidligere hadde til sammen sju departement med underliggende etater ansvar innenfor arbeid med skred. Dette var bakgrunn for at Nærings- og Handelsdepartementet og Miljøverndepartementet i 2001 ble enige om å gi NGU i oppgave å opprette en nasjonal skreddatabase, til nytte for kommuner, regionplanleggere og øvrige aktører. Det var også bakgrunn for at det overordna statlige ansvaret for forvaltningsarbeid innen forebygging av skredulykker ble samlet i Olje og Energidepartementet og med NVE som ansvarlig direktorat fra 1. januar 2009.
Kilde: www.skrednett.no

01.11.2019 Består via omorganisering

Reguleringsmyndigheten for energi
Inntil tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vært en avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), administrativt underlagt Olje- og energidepartementet (OED). 1. november 2019 ble RME utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4 for å utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. RME er etter dette organisert som en egen enhet i NVE. RMEs oppgave er å sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og effektiv drift og utnyttelse av kraftsystemet.

Enkeltvedtak som RME fatter skal behandles av den nyopprettede Energiklagenemnda. Deres virksomhet er regulert i ny forskrift.

Nærmere bestemmelser om RMEs virksomhet fremgår av ny forskrift om nettregulering og energimarkedet og av naturgassforskriften.

Kilder:
- Årsrapport 2020 for Reguleringsmyndigheita for energi
https://www.nve.no/media/11964/versjon-per-29-april-a-rsrapport-2020-for-rme.pdf
- Hvem er Reguleringsmyndigheten for energi?
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/om-rme/om-oss/hvem-er-reguleringsmyndigheten-for-energi/

01.01.2021* Består via omorganisering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går over fra et geografisk organisasjonsprinsipp til en hybrid organisering g der funksjonsinndeling utgjør et hovedprinsipp for organisering av det ytre apparatet, men der en avgrenset del av virksomheten har innslag av geografisk basert organisering.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.