FORVALTNINGSDATABASEN

Norges vassdrags- og energidirektorat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

40 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Krisehåndtering mellom plan og improvisasjon Åsegård, Emilie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Rent vann – for alle grupper, for alle formål, for all tid Jensvoll, Agnes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 National Regulators Within EU Policy Networks: A Case Study of The Norwegian Energy Regulatory Authority (RME) Einarsen, Anna
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Småskala kraft – Småskala politikk En studie av plusskundeordningen 2009-2017 Zimmermann, Ingrid Yisel Fredriksen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Krisehåndtering, læring og endring: en studie av flommene i Gudbrandsdalen 2011 og 2013 Lillestøl, Carina Smørdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 En europeisk administrasjon over flere nivåer? - En studie av Norges vassdrag- og energidirektorats arbeid med EU-regelverk Andersen, Simon Rønning
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Økt kraftutveksling med Kontinentet Dalfest, Kjersti Stemland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Vindkraft og miljøhensyn. En diskursanalyse av miljøhensyn i konsesjonsprosessen for vindkraftverk i Norge Midttun, Asta
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Markedet som problemløser: Effektivisering av den norske kraftsektor, 1980 til 1997. Wiborg, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Statlig kraftutbyggingspolitikk 1935-1950. Alminnelig forsyning eller storindustri? Leite, Geir Ove
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Kvalitetssikring av medisinsk teknologi - ny vin i gamle sekker? Sitter, Aase Ruth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Reorganiseringen av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen - Et politisk virkemiddel? Nilssen, Even Georg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Energiforbruk og politisk styring. En analyse av den sentrale energiforvaltningens rolle ved stabilisering av det norske energiforbruket. Dalbak, Tom Henning
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Forbrukerne og de offentlige forretningstjenestene. En studie av enkelte sider ved forbrukernes kontakt med teleetaten, postetaten og elektrisitetsetaten. Sandervang, Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Administrativ utforming og tillagte oppgaver - et samsvar? En analyse av debatten omkring opprettelsen av Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen i 1921. Juul-Wedde, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Administrasjon av vannforurensingsproblemene. Hofoss, Dag
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 1993 Statlig påtrykk og lokal motstand: Organisering av regionale beslutningsprosesser av statlig energipolitikk i 1970- og 1980-årene. Vike, Fred Jakob
Notat 1992 Elforsyning og kraftutbygging som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Thue, Lars
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2012 NOU 2012: 9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Olav Akselsen (leder), Marit Arnstad (nestleder), Petter Haas Brubakk, Torstein Arne Bye, Steinar Bysveen, Kathrine Fog, Lars Haltbrekken, Nils Kristian Nakstad, Bente Haukland Næss, Elizabeth Baumann Ofstad, Raymond Robertsen, Eli Reistad, Ellen Stensrud, Wenche Teigland, Arne Vinje
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2009 Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet – ei benchmarking med Konkurransetilsynet, Norad, NVE og SFT. Peter Chr. Bøgh
Rapport 2009 Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat. Peter Bøgh, Margaret Hagevik, Tormod Rødsten
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2007 Kartlegging offentlig innkreving. En undersøkelse i utvalgte kommuner og statlige virksomheter Marianne Kvalvåg, John Nonseid og Peter Bøgh
Rapport 1996 NOU 1996: 16 TILTAK MOT FLOM Arnor Njøs (leder), Jan Abrahamsen, Karen Hancke, Odd Rune Heggheim, Per Håkon Høisveen, Ulf Riise, Svein M. Skaaraas, Torgeir Strømmen, Bjørn Wold, Hallvard Berg, Geir Y. Hermansen
Rapport 1988 Personalfunksjonen i staten: organisering og virkemåte. En studie av personalenhetene i den sentrale samferdsels- og olje- og energiforvaltning. Helgesen, Kjersti
Rapport 1988 Statens lønnspolitikk ved et vegskille? En studie av spesialistfullmakten. Nebben, Eivor Randi
Rapport 1982 Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens organisasjon Utvalg ledet av Lars Leiro
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies Neby, Simon; Zannakis, Mathias
Tidsskriftsartikkel 2014 Strategic management thinking and practice in the public sector: A strategic planning for all seasons? Johnsen, Åge
Tidsskriftsartikkel 1972 Vannforurensning og administrasjon. En organisasjonsteoretisk undersøkelse. Hofoss, Dag