FORVALTNINGSDATABASEN

Politi- og lensmannsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001* Nyopprettelse

Navn: Politi- og lensmannsetaten
Kort navn: Politi- og lensmannsetaten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Politidirektoratet ble opprettet fra 1.1.2001 gjennom delegasjon av oppgaver og funksjoner fra Justisdepartementets Politiavdeling. Politiavdelingen ble nedbemannet fra ca 100 personer til 30-35 personer. Politidirektoratets hovedoppgaver er etatsledelse, strategisk- og operativ planlegging og koordinering, beredskap, lov- og forskriftsarbeid og behandling av klagesaker fra politidistriktene og særorganene. Politidistriktene rapporteter til det nye direktoratet i faglige og administrative saker. Politiets særorganer - unntatt Politiets overvåkningstjeneste - rapporterer også til Politidirektoratet i politifaglige og administrartive spørsmål.

Om etableringen; se:
- Ot.prp.nr.7 (1999-2000) Om lov om endringer i politiloven.
- Innst.O.nr.40 (1999-2000) og
- Besl.O.nr.50 (1999-2000).

Se også
- NOU 1999:10 «En bedre organisert politi- og lensmannsetat».
- St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 Et tryggere samfunn,
- Innst. S. nr. 241 (2000-2001)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.