FORVALTNINGSDATABASEN

Politi- og lensmannsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

74 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Kystvakten og politiet – bistand og samarbeid i kystsonen Krakstad, Anders Egidius
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Veien mot en heldigital våpenforvaltning i politiet En studie av implementeringsprosessens bakgrunn, forløp og utfall Foss, Sondre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Digital transformasjon i politiet En kvalitativ studie om hvordan Innbyggerstemmen kan bidra til å freme politiets hovedstrategi gjennom digital transformasjon. Johansen, Sarah Kjernlie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Hvordan motiverer vi de ansatte i politiet Gorman, Alexander
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Kriseledelse i politiet: En kvalitativ metasyntese om kriseledelse i norsk politi etter 2011 Blaasvær, Sebastian Z.-E.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Politiets rolle i deteksjonen av sammensatte trusler Phillips, Aleksander; Austad, Håkon Thommessen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Lokal struktur, nasjonal reform - En analyse av Innlandet politidistrikts arbeid med politireformen i 2015 Rollheim, Dina Høe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Hva gir kvalitet i politiets operative innsats? En kvantitativ studie av faktorer for kvalitet i politiets operative innsats. Haugen, Torgeir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Kriseledelse. En krevende overgang fra linje til stab Mehus, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Organisering av politiets innsatspersonell i det nye totalforsvaret. Hvordan møte hybride hendelser. Haugen, Per Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Budsjett = Bemanning: En studie av politidistriktenes særegne kostnadsmodell Thoresen, Dag Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Faktorer som påvirker politiets bruk av bistand fra Forsvaret. Har kultur, holdninger og ledelse betydning for anmodningen om bistand? Olsen, Geir Jøran
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Strategisk toppledelse i politiet: En studie av beslutningsprosesser i politimesterens ledergruppe Steinsvåg, Johannes Sjo; Tomren, Lena Roheim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Lojalitet og ytringsfrihet. En sekvensiell studie av ansatte på distriktsnivå i politiet sin oppfatning av egen arbeidsplass. Ludvigsen, Britt Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Ressursfordeling mellom politidistriktene : utarbeidelsen av en rettferdig og objektiv allokeringsmodell for det operative politiet Jakobsen, Astrid Aarlott; Ovesen, Oona
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Operasjonell ledelse av politiinnsatsen. Samordning i akuttfasen Zeiner, Lars
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Beslutningsprosesser i samvirke mellom Politi og Forsvaret: Hva skal til for å få til ett godt samvirke? Olafsen, Morten Taraldsvik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Forsvarets bistand til politiet. Endringer i bistandsinstruksen etter 22. juli 2011 Hjellum, Magnus Sirnes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Kulturprosjekt i politiet - utvikling av medarbeiderskap : Har innføring av medarbeiderplattformen i politi-og lensmannsetaten bidratt positivt til medarbeiderskap? Sekkingstad, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Evidensbasert ledelse i politiet : En undersøkelse av forståelsen og utbredelsen av metoder for kunnskapsbasert politiarbeid, og hva som kan være til hinder for dette i et ledelsesperspektiv Aurebekk, Knut
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 22. juli-kommisjonen versus politiet. Hvorfor så forskjellige vurderinger? Sethne, Miriam
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Mål- og resultatstyring av politiet - En studie av Justis- og beredskapsdepartementet sin mål- og resultatstyring av Politidirektoratet i perioden 2004-2016 Njaastad, Malene Liljedahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Lederkompetanse og lederadferd i politiet : En undersøkelse av kompetanse og adferd blant norske politiledere, målt i fullspektrummodellen Iversen, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 HRO i Politiet : En kartlegging av pålitelighet, fokus, og evne til å håndtere uforutsette hendelser i Agder Politidistrikt. Fiane, Magnus von Porat
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Lederkompetanse og lederadferd i politiet : En undersøkelse av kompetanse og adferd blant norske politiledere, målt i fullspektrummodellen Iversen, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Politiets stabsfunksjon: hvordan oppleves samhandlingen mellom operasjonelt nivå og taktisk nivå? Østgaard, Simen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Politiets samfunnsoppdrag - et oppdrag til stolthet og frustrasjon: En sosiologisk analyse av politibetjenters erfaringer tilknyttet 22. juli-kritikken og politiets samfunnsoppdrag Bjerke, Tonje Nøren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Sivil-militær samordning: Forsvarets støtte til politiet - alltid beredt? Pettersen, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Politiets rasjonale i endring : en diskursanalyse av politi- og lensmannsetatens styrings- og handlingsbetingelser Stenbro, Tom Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 En målstyrt etat i en regelstyrt verden? : En studie av styringspraksisen i politi- og lensmannsetaten Fremstad, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Flesjø, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Heimevernet som bistandsressurs til politiet: kriger eller politi? Narum, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Mål- og resultatstyring på lokalt nivå i Politi- og lensmannsetaten: Idealet, praksisen og det som ikkje let seg måla Valland, Bente
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Smedsrud, Kjersti Margrete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon Spigseth, Tone Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Innføring av nytt felles digitalt Nødnett i politi, helse og brann - En iverksettingsstudie av innføringsprosjektene i brann og politi Lunde, Ragnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Politisk tillit: Hvilke inntrykk har befolkningen av offentlige organisasjoner i Norge? Husaas, Hanne Merete Johnsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Politireform 2000. Et bilde av politireformens legitimitet Ousdal, Terje
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2004 Organizing for Homeland Security: The Case of Norway. Lægreid, Per og Synnøve Serigstad,.
Rapport 2020 Når støvet har lagt seg - Erfaringer fra statlige reformer Solumsmoen, Dag, Vivi Lassen, Eivor Bremer Nebben
Rapport 2019 Evaluering av nærpolitireformen. Statusrapport 2018 Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Vivi Lassen
Rapport 2019 NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp Runar Torgersen (leder), Henriette Sinding Aasen, Trine Funder Amundal, Kenneth Arctander Johansen, Moses Deyegbe Kuvoame, Mona Michalsen, Sverre Martin Nesvåg, Rune Solberg Swahn, Anne Helene Fraas Tveit, og Wibecke Årst
Rapport 2019 DFØ-rapport 2020:4 Evalueringen av nærpolitireformen Statusrapport 2019 Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim, LarsHugo Andersen, Vivi Lassen
Rapport 2018 Evaluering av nærpolitireformen Statusrapport 2017. Difi rapport 2018:2 Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim, Vivi Lassen
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Evaluering av nærpolitireformen. Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim, Vivi Lassen
Rapport 2017 Evaluering av nærpolitireformen Statusrapport 2016 Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Vivi Lassen
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2017 NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden — Påtaleanalysen Tor Langbach (leder), Kjerstin Apall Kvande, Ole Bredrup Sæverud, Anne Kroken, Inger Astrid Elisabeth Coll, Fredrik Rieber-Mohn, Lill-Heidi Tinholt, Sverre Joachim Wiese Bromander
Rapport 2017 NOU 2017: 9 Politi og bevæpning — Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet Anne Kari Lande Hasle (leder), Anette Vangsnes Askevold, Kenneth Berg, Liv Finstad, Arne Jørgen Olafsen, Anders Snortheimsmoen
Rapport 2016 NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov Runar Torgersen (leder), Lars Groth, Kristin Fagerheim Hammervik, Hans-Petter Jahre, Erik Keiserud, Torunn E. Kvisberg, Tor Langbach, Marianne Lie, Jon Petter Rui, Trond Eirik Schea, Inger Marie Sunde, Ida Melbo Øystese
Rapport 2015 NOU 2015: 11 Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Helga Arianson (Leder), Solveig Eek Bistrup, Geir Sverre Braut, Øystein Flesland, Torunn Grinvoll, Solfrid Vaage Haukaas, Bjørn Hofmann, Siri Kristiansen, Grete Myhre, Terje Nybøe, Jan-Roger Olsen, Kirsten Toft, Siri Wiig, Wasim Zahid
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2013 NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder…— Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser Ann-Kristin Olsen (leder), Ann Christin Olsen-Haines, Morten Haga Lunde, Heidi Kløkstad, Jon Halvorsen, Alfred Bjørlo
Rapport 2013 NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer Arne Røksund (leder), Ellen Seip, Svein Ragnar Kristensen, Odd Reidar Humlegård, Anne Lise Fimreite, Frede Hermansen, Monica Hansen Nylund, Marie Benedicte Bjørnland
Rapport 2012 Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum
Rapport 2012 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Alexandra Bech Gjørv (leder), Ragnar Line Auglend, Laila Bokhari, Einar Skaarseth Enger, Stefan Gerkman, Torgeir Hagen, Hanne Bech Hansen, Guri Hjeltnes, Linda Motrøen Paulsen, Karin Straume
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2009 NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi — Åpenhet, kontroll og læring
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2009 NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Lars Erik Flatø (leder), Geir Kjell Andersland, Kirsten Djupesland, Eva Khan, Thomas Koefoed, Svein Ludvigsen, Hilde Rakvaag, Randi Talseth, Geir Tveit
Rapport 2006 NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst — Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Sven Ullring (leder), Gerd Bjørhovde, Toril Hofshagen, Jon Lea, Einar Ellingsen, Grethe Høiland, Anne M. Reinsnes, Kåre Petter Hagen, Willy Jensen, Bjørn Tørmo
Rapport 2004 NOU 2004: 20 - Ny utlendingslov Bjørn Solbakken (leder), Grete Brochmann, Henrik Bull, Ronald L. Craig, Ketil Haukaas, Selma Ilyas, Kristine Ryssdal, Vigdis Vevstad
Rapport 2004 NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern— Politimetoder i forebyggende øyemed Odd Jarl Pedersen, Kjerstin Kvande, Aase K. Sigmond, Trond Egil With, Terje Lunde, Guro Slettemark, Roald Hopsnes
Rapport 2003 NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern - politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger Per Gammelgård (leder), Knut-Brede Kaspersen, Katrine Kjærheim Fredwall, Frank Førsund, Sylvia Peters, Janne Kristiansen, Tor-Geir Myhrer, Bente Storruste, Magne Svor
Rapport 1999 NOU 1999: 10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat Anne Kari Lande Hasle (leder), Tormod Bakke, Linn-Birgitte Rasmussen Hoel, Ernst I. Høier, Ingelin Killengreen, Ole Petter Parnemann, Kyrre Stenbro, Otto Stærk, Inger Johanne Sundby, Terje Ødegård
Tidsskriftsartikkel 2020 The political accommodation of military turbans and the police hijab in Norway: windows of opportunity Lillevik, Ragna
Tidsskriftsartikkel 2019 The challenge of transboundary coordination: The case of the Norwegian police and military Hjellum, Magnus Sirnes; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2019 Coordinating Against Work-Related Crime in Norway Jahnsen, Synnøve Økland; Rykkja, Lise H.
Tidsskriftsartikkel 2013 After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway Christensen, Tom ; Laegreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebo