FORVALTNINGSDATABASEN

Den norske kirke

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1021 77 1098 1016 65 1081 5 12 17
1981 1027 92 1119 1022 77 1099 5 15 20
1982 1057 98 1155 1049 80 1129 8 18 26
1983 1067 99 1166 1058 77 1135 9 22 31
1984 1108 96 1204 1095 76 1171 13 20 33
1985 1125 112 1237 1110 87 1197 15 25 40
1986 1144 145 1289 1127 102 1229 17 43 60
1987 1089 129 1218 1076 104 1180 13 25 38
1988 1085 158 1243 1069 128 1197 16 30 46
1989 1103 166 1269 1083 138 1221 20 28 48
1990 1070 176 1246 1047 143 1190 23 33 56
1991 1089 213 1302 1064 173 1237 25 40 65
1992 1100 212 1312 1074 166 1240 26 46 72
1993 1141 244 1385 1119 192 1311 22 52 74
1994 1145 271 1416 1118 220 1338 27 51 78
1995 1192 303 1495 1152 235 1387 40 68 108
1996 1214 330 1544 1162 255 1417 52 75 127
1997 1213 355 1568 1156 269 1425 57 86 143
1998 1218 369 1587 1153 276 1429 65 93 158
1999 1198 382 1580 1141 283 1424 57 99 156
2000 1209 389 1598 1149 288 1437 60 101 161
2001 1191 350 1541 1131 261 1392 60 89 149
2002 1182 366 1548 1113 269 1382 69 97 166
2003 1193 379 1572 1133 281 1414 60 98 158
2004 1217 408 1625 1152 306 1458 65 102 167
2005 1216 439 1655 1142 322 1464 74 117 191
2006 1184 438 1622 1118 328 1446 66 110 176
2007 1187 476 1663 1088 350 1438 99 126 225
2008 1220 503 1723 1106 361 1467 114 142 256
2009 1223 545 1768 1080 391 1471 143 154 297
2010 1138 522 1660 1018 390 1408 120 132 252
2011 1130 526 1656 1006 401 1407 124 125 249
2012 1149 537 1686 1002 393 1395 147 144 291
2013 1101 546 1647 976 424 1400 125 122 247
2014 1081 567 1648 950 427 1377 131 140 271
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44 36 43 44 36 43 39 39 39
1981 43 38 43 43 37 43 36 41 40
1982 43 38 42 43 38 43 38 41 40
1983 43 38 42 43 37 42 34 43 40
1984 43 39 42 43 38 42 36 43 40
1985 43 38 42 43 37 43 37 40 39
1986 43 40 43 43 37 43 35 45 42
1987 44 38 43 44 37 43 35 46 42
1988 44 38 43 44 38 43 38 41 40
1989 44 39 43 44 38 43 37 45 42
1990 44 39 43 44 38 43 39 44 42
1991 44 41 43 44 40 43 40 46 43
1992 44 41 43 44 41 44 38 42 41
1993 44 41 44 45 41 44 38 42 41
1994 45 41 44 45 41 44 41 42 41
1995 45 41 44 45 41 44 37 40 39
1996 45 40 44 45 41 44 40 38 39
1997 46 41 44 46 42 45 41 38 39
1998 46 41 45 46 41 45 42 39 40
1999 46 41 45 47 41 45 42 39 40
2000 47 42 46 47 42 46 44 40 42
2001 48 43 46 48 43 47 46 42 43
2002 48 43 47 48 44 47 46 42 44
2003 49 43 47 49 43 48 49 43 46
2004 49 44 48 49 44 48 49 44 46
2005 49 44 48 49 45 48 49 44 46
2006 50 45 49 50 45 49 49 45 47
2007 50 45 49 50 45 49 48 45 46
2008 50 46 49 50 46 49 50 45 47
2009 51 46 49 51 46 50 49 45 47
2010 51 46 50 51 46 50 50 47 48
2011 51 46 50 51 46 50 52 48 50
2012 51 47 50 51 47 50 51 48 49
2013 52 47 50 52 47 50 51 49 50
2014 52 47 50 52 47 50 50 48 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2017* Navneendring

Navn: Den norske kirke
Kort navn: Den norske kirke

Datoen 1. januar 2017 markerer et tydeligere skille mellom stat og kirke: Nå er ikke lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjenestemenn. Kirkerådet og bispedømmerådene er ikke lenger statlige forvaltningsorganer. Kirkemøtet har overtatt mye av den myndigheten som tidligere lå i statsforvaltningen, og er det øverste representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke.

01.01.2017 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Statens finansiering av Den norske kirke blir ikke lenger gitt som driftsbevilgning, men i form av et rammetilskudd som Kirkemøtet vil rå over og fordele på de ulike formålene.

Bakgrunn (kilde: kirken.no):
Våren 2012 skjedde det historiske endringer i Grunnloven i tråd med kirkeforliket mellom stortingspartiene i 2008. Våren 2016 ble kirkeloven endret slik at Den norske kirke fra 1. januar 2017 opptrer som nasjonalt rettssubjekt. I april 2020 vedtok Stortinget en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Fra 1. januar 2021 oppheves kirkeloven og blir erstattet av den nye trossamfunnsloven og av kirkeordning for Den norske kirke som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019. I september 2022 vedtok Kirkemøtet prinsipp for ny organisering.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.