FORVALTNINGSDATABASEN

Den norske kirke

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

16.06.1933* Nyinnskrevet

Navn: Presteskapet/Geistligheten/Bispedømmerådene
Kort navn: Bispedømmerådene
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Den norske kirke ble grunnlagt i 1537. Ved reformasjonen i 1536-37 innførte Danmark-Norge lutherdommen og brøt forbindelsene med kirken i Roma. Den norske kirke ble så plassert under den dansk-norske konges autoritet, og ble i Eidsvollgrunnloven av den 17. mai 1814 en lovfestet statskirke, underlagt storting og regjering. Norges konge ble dermed kirkens symbolske leder. Med en episkopal-synodal organisasjonsstruktur framstår Den norske kirke også som et kirkesamfunn. (kilde: wikipedia - no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_kirke)

Kirken er i hovedsak delt opp i
- bispedømme,
- prostier,
- kirkelige fellesråd,
- geografiske sokn og
- menigheter.


Bispedømmerådene ble opprettet ved lov av 16. juni 1933.

Pr 1976 hadde hvert bispedømme en stiftsdireksjon som bestod av biskopen og den fylkesmannen som hadde sete i byen. Stiftsdireksjonen var tillagt visse forvaltningsmessige oppgaver så vel av kirkelig som annen art.

Hvert bispedømme er delt inn i prostier, hvorav ett er domprosti; det prostiet som omfatter bispedømmets domkirke. Prostiene er delt inn i prestegjeld. Et prestegjeld består igjen av flere sokn.

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Gruppe

Jf. opprettelsen av det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2017* Navneendring

Navn: Den norske kirke
Kort navn: Den norske kirke
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Datoen 1. januar 2017 markerer et tydeligere skille mellom stat og kirke: Nå er ikke lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjenestemenn. Kirkerådet og bispedømmerådene er ikke lenger statlige forvaltningsorganer. Kirkemøtet har overtatt mye av den myndigheten som tidligere lå i statsforvaltningen, og er det øverste representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke.

01.01.2017 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Statens finansiering av Den norske kirke blir ikke lenger gitt som driftsbevilgning, men i form av et rammetilskudd som Kirkemøtet vil rå over og fordele på de ulike formålene.

Bakgrunn (kilde: kirken.no):
Våren 2012 skjedde det historiske endringer i Grunnloven i tråd med kirkeforliket mellom stortingspartiene i 2008. Våren 2016 ble kirkeloven endret slik at Den norske kirke fra 1. januar 2017 opptrer som nasjonalt rettssubjekt. I april 2020 vedtok Stortinget en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Fra 1. januar 2021 oppheves kirkeloven og blir erstattet av den nye trossamfunnsloven og av kirkeordning for Den norske kirke som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019. I september 2022 vedtok Kirkemøtet prinsipp for ny organisering.