Forvaltningsdatabasen

Direktoratet for arbeidstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 39 59 98 38 54 92 1 5 6
2011 38 73 111 34 64 98 4 9 13
2012 36 75 111 33 66 99 3 9 12
2013 31 75 106 30 67 97 1 8 9
2014 30 73 103 29 65 94 1 8 9
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 41 42 41 41 42 42 33 33
2011 41 42 42 41 43 43 34 35
2012 42 42 42 42 43 43 36 37
2013 41 42 42 42 44 43 32 30
2014 42 43 43 43 45 44 35 33

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1949* Navneendring

Navn: Direktoratet for arbeidstilsynet
Kort navn: Direktoratet for arbeidstilsynet

01.01.1982* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.2004* Består via omorganisering

Det nyetablerte Petroleumstilsynet overtar fra 1.1.2004 ansvaret for å fastsette regelverk og føre tilsyn med landbaserte petroleumsanlegg og tilknyttede rørledningssystemer. Dette ansvaret overtas fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet.

15.08.2005* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1601 Trondheim

15. august 2005 åpnet direktoratets lokaler i Trondheim. Direktoratets kontor i Oslo bygges gradvis ned i løpet av 2006, under ledelse av tidligere direktør.

Bakgrunnen for flyttingen til Trondheim finnes i Tilsynsmeldingen (St.meld. nr. 17 (2002–2003).

På bakgrunn av den samme meldingen ble også distriktsapparatet under direktoratet omorganisert med virkning fra 2006. Omorganiseringen medførte en reduksjon fra tidligere 11 distriktskontor med tilsammen 29 underliggende avdelingskontorer til 7 regioner med tilsammen 16 avdelingskontorer.

01.01.2007 Består via omorganisering

Lønnsgarantiordningen overføres fra Direktoratet for arbeidstilsynet til NAV fra 1.1.2007. Deler av lønnsgarantiseksjonen i Direktoratet for arbeidstilsynet har som en prøveordning holdt til i Vardø.

01.01.2020 Består via omorganisering

Lokalisering: 5001 Trondheim

Arbeidstilsynet går fra nyttår fra en geografisk organisasjonsmodell med regioner, til en funksjonell organisasjonsmodell med avdelinger. Hver avdeling får landsdekkende ansvar innenfor sine områder.

Direktoratet:
Direktoratet består av to staber og en uavhengig klagebehandling og sekretariatsfunksjon.
- Virksomhetsstyring og -utvikling
- Organisasjon
- Klagebehandling og sekretariater

Ytre etat:
Avdelingene i ytre etat ivaretar etatens kjernevirksomhet og har landsdekkende ansvar for sine områder. Avdelingene er delt inn i seksjoner.

- Arbeidsmiljø og regelverk m/3 seksjoner:
-- Seksjon for arbeidsmiljøfag og analyse
-- Seksjon for regelverk
-- Seksjon for markedskontroll

- Arbeidslivskriminalitet m/ 6 seksjoner:
-- Nasjonal seksjon arbeidslivskriminalitet
-- Seksjon arbeidslivskriminalitet Nord
-- Seksjon arbeidslivskriminalitet Vest
-- Seksjon arbeidslivskriminalitet Sør
-- Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst, Oslo
-- Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst, Lillestrøm

- Tilsyn m/ 21 seksjoner
-- Nasjonal seksjon for tilsyn
-- Nord m/ 5 tilsynsseksjoner
-- Vest m/ 5 tilsynsseksjoner
-- Sør m/ 4 tilsynsseksjoner
-- Øst m/ 6 tilsynsseksjoner

- Kommunikasjon og brukerdialog m/ 5 seksjoner:
-- Seksjon for samfunnskontakt og kanaler
-- Seksjon for veiledning og kommunikasjon
-- Seksjon for kunnskapsformidling - inkluderende arbeidsliv
-- Seksjon for svartjeneste
-- Seksjon for regionale verneombud

- Søknader og meldinger m/3 seksjoner:
-- Seksjon for godkjenninger og meldinger
-- Seksjon for arbeidstid
-- Seksjon for byggesak

- IT og administrasjon m/3 seksjoner:
-- Seksjon for IT
-- Seksjon for dokumentsenter
-- Seksjon for administrative tjenester

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.