Forvaltningsdatabasen

Direktoratet for arbeidstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

35 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1993 100 år for bedre arbeidsmiljø Bjørnson, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Tverretatlig samarbeid i praksis - En kvalitativ sammenlikning av samarbeidsrelasjonen ved arbeidslivskriminalitetssentrene i Trondheim og Kristiansand 2015 - 2017 Stavnes, Marie Guttulsrød
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 I arbeid mellom Norge og EU? : en case-studie av Arbeidstilsynets arbeid med EU/EØS-relaterte oppgaver Kristiansen, Aina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Variasjoner i tilsynspraksis? En studie av Arbeidstilsynets distriktskontorer i Hordaland og Agder. Sommerset, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Implementering av offentlig reform; internkontrollforskriften Hvordan internkontroll av helse, miljø og sikkerhet ble implementert i en kommune. Malkenes, Gitte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Europeisering av arbeidstilsyn. En studie av det norske og svenske arbeidstilsynet, 1992-1997. Middelton, Harriet Catrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Organisasjonsendringer - internkontroll av HMS i praksis. En case-studie av Nordenfjelske Treforedling. Lein, Svend Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Omorganisering av Arbeidstilsynet. En analyse av en reorganiseringsprosess. Møller, Hjørdis
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Arbeid og politikk. En analyse av arbeidsmiljøreformen, fra vervetiltak til deltakerdemokrati. Rygh, Ola Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Arbeidervern som offentlig oppgåve. Ei gransking om iverksetting. Underlid, Arnvid
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 2005 Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Helleren, Stig
Notat 2004 Europeisering av tilsynsmyndigheter i Norge og Sverige. Dyrdal, Morten
Notat 2000 Tilsyn i en fristilt stat: Fra integrert til spesialisert organisasjonsform. Skogstad, Per-Arne
Rapport 2018 NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2015 NOU 2015: 11 Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Helga Arianson (Leder), Solveig Eek Bistrup, Geir Sverre Braut, Øystein Flesland, Torunn Grinvoll, Solfrid Vaage Haukaas, Bjørn Hofmann, Siri Kristiansen, Grete Myhre, Terje Nybøe, Jan-Roger Olsen, Kirsten Toft, Siri Wiig, Wasim Zahid
Rapport 2014 The road to successfully eluding organizational borders : a case study of a multi-agency project Frogner, Mari S.; Mjøs, Marita
Rapport 2012 NOU 2012: 18 Rett om bord — Ny skipsarbeiderslov Hans Jacob Bull (leder), Hilde Gunn Avløyp, Webjørn Barstad, Sigmund Zwilgmeyer Berg, Viggo Bondi, Irene Vanja Dahl, Roald Engeness, Terje Hernes Pettersen, Gundla Kvam, Unn Lem, Birger Mordt, Harald Thomassen
Rapport 2010 Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Inger Johanne Sundby, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2010 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Peter Chr. Bøgh, Margaret Hagevik og Ellen Rønning-Arnesen
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 NOU 2010: 9 Et Norge uten miljøgifter - Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses Ketil Hylland (leder), Bjørn Erikson, Anne Lill Gade, Alvhild Hedstein, Sverre Alhaug Høstmark, Kristin Magnussen, Jon Øyvind Odland, Per-Erik Schulze, Sigrid Eskeland Schütz
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2008 NOU 2009: 3 På sikker veg — Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen Jorunn Ringstad (leiar), Kjell Bjørvig, May Kristin Ensrud, Lasse Fridstrøm, Ingun Hagesveen, Per Steinar Jensen, Bård Morten Johansen, Tor Nordstrøm, Inger-Anne Ravlum og Hanne Varhaug Søberg
Rapport 2004 NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget - Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst Ingeborg Moen Borgerud (leder), Elisabeth Lea Strøm, Nina Sverdrup Svendsen, Olaug Kristine Bakke, Siri Røine, Ivar Leveraas, Jan Henrik Nygård, Trine Lise Sundnes Synnøve Nymo, Jan Morten Andreassen, Inger Elisabeth Meyer, Kirsti Bastholm, Gundla Kvam, Finn Berge Haaland, Odd Bøhagen, Jon Olav Bjergene
Rapport 2003 Felles tilsynsdatabase - veien videre Strøm, Maria, Berg, Hans Fredrik, Kringen, Olav Jacob og Nesheim, Olaug Hana
Rapport 2003 NOU 2003: 5 Pionerdykkerne i Nordsjøen Petter A. Lossius (leder), Per Andersen, Petter Høilund, Gunnar Nicolaysen, Bård Holand
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2000 Europeisering av arbeidstilsynet, velvillig eller motvillig tilpasning? - en studie av det norske og svenske arbeidstilsynet, 1992-97. Middelthon, Harriet.
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1994 NOU 1994: 17 Til informasjonens pris Petter Gottschalk (leder), Hanne Bjurstrøm, Elisabeth Enger, Asbjørn Langeland, Magne Nedregård, Irene Solberg, Eli Telhaug, Roald Tørrissen, Oddvar Aasen, Tor Evensen, Ottar Evensen
Tidsskriftsartikkel 2019 Coordinating Against Work-Related Crime in Norway Jahnsen, Synnøve Økland; Rykkja, Lise H.
Tidsskriftsartikkel 2014 Strategic management thinking and practice in the public sector: A strategic planning for all seasons? Johnsen, Åge