FORVALTNINGSDATABASEN

Husbanken Region nord, Bodø

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

13.06.1946 Nyopprettelse

Navn: Husbanken - regionkontor Bodø
Kort navn: Husbanken - regionkontor Bodø
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 06 Bolig og nærmiljø
Tilhører gruppe : Husbanken - distriktskontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1804 Bodø

Forskrifter for bankens råd ble fastsatt ved kgl.resolusjon av 7. juni 1946 og første rådsmøte ble avholdt 13. juni 1946. Rådet gjorde her vedtak om opprettelse av følgende avdelingskontorer:
1. Avdelingskontor i Bergen, omfattende Sunnmøre, Sogn og Fjordane, Bergen by, Hordaland og Rogaland.
2. Avdelingskontor i Trondheim, omfattende Sør- og Nord-Trøndelag.
3. Avdelingskontor i Bodø, omfattende Nordland og de ikke krigsherjede strøk i Troms.
4. Avdelingskontor i Hammerfest, omfattende Finnmark og de krigsherjede strøk i Troms.
Videre ble det gjort vedtak om å opprette en filial i Kristiansund omfattende Nordmøre og Romsdal. Filialen skulle sortere direkte under Husbankens hovedkontor i Oslo.
Kilde: Elsa Reiersen og Elisabeth Thue "De tusen hjem. Den norske stats husbank 1946-1996", s. 87, Årsmelding Husbanken 1946, s. 4.

23.06.2000 Navneendring

Navn: Husbanken, Region Bodø
Kort navn: Husbanken, Region Bodø
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Husbankens «avdelingskontor» skiftet navn til «regionkontor» gjennom en endring av Husbankloven 23. juni 2000, jf Ot.prp. nr. 74 (1999-2000), Innst. O. nr. 5 (2000-2001), beslutning. O. nr. 6 (2000-2001)

Dette var en ren språklig endring, der kontorene fikk navn «Region øst», Region vest, Region sør, Region Bodø, Region Midt-Norge og Region Hammerfest.

01.01.2008* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Husbanken flytter ansvaret for nasjonale oppgaver innenfor budsjett- og økonomistyring (Økonomisenteret) og oppgavene med arkiv/dokumentasjon (Dokumentasjonssenteret) for hele Husbanken til enheter samlokalisert med og underlagt regiondirektøren i Bodø.

01.01.2010* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I forbindelse med ny Lov om Husbanken (Ot.prp. nr. 6 (2008-2009), Innst. O. nr. 53 (2008-2009), beslutning. O. nr. 69 (2008-2009)) blir Husbankens Hovedstyre ble lagt ned og Husbanken organisatorisk ble vedtatt styrt som et ordinært direktorat.

I Innst. O. nr. 53 (2008-2009) avgitt 26.02.2009 står det bl.a.

"Det vert føreslått at Husbanken skal vera eit statleg forvaltningsorgan under departementet, slik tilhøvet reelt sett er i dag. Husbanken skal ikkje lenger ha eit hovudstyre, men verta direkte styrt frå departementet. Dagens regionstyre vert erstatta med regionale råd. Råda skal vera eit bindeledd mellom Husbanken regionalt og andre aktørar, spesielt kommunane, og på den måten medverka til å utvikla og gjennomføra bustadpolitikken. Det er departementet som skal utnemna råda."

"Det offisielle namnet, "Den Norske Stats Husbank", vert føreslått erstatta med den korte og allment nytta versjonen "Husbanken", og dette skal nyttast i alle samanhengar."

23.05.2018* Navneendring

Navn: Husbanken Region nord, Bodø
Kort navn: Husbanken Region nord, Bodø

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.