FORVALTNINGSDATABASEN

Husbanken Region nord, Bodø

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 7 26 33 7 23 30 3 3
2011 8 26 34 8 22 30 4 4
2012 8 26 34 7 22 29 1 4 5
2013 8 27 35 8 22 30 5 5
2014 8 27 35 8 23 31 4 4
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 54 47 49 54 46 48
2011 51 48 49 51 47 48
2012 52 47 48 50 48 48 50
2013 49 48 48 49 47 48 50 50
2014 50 49 49 50 47 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

23.06.2000 Navneendring

Navn: Husbanken, Region Bodø
Kort navn: Husbanken, Region Bodø

Husbankens «avdelingskontor» skiftet navn til «regionkontor» gjennom en endring av Husbankloven 23. juni 2000, jf Ot.prp. nr. 74 (1999-2000), Innst. O. nr. 5 (2000-2001), beslutning. O. nr. 6 (2000-2001)

Dette var en ren språklig endring, der kontorene fikk navn «Region øst», Region vest, Region sør, Region Bodø, Region Midt-Norge og Region Hammerfest.

01.01.2008* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Husbanken flytter ansvaret for nasjonale oppgaver innenfor budsjett- og økonomistyring (Økonomisenteret) og oppgavene med arkiv/dokumentasjon (Dokumentasjonssenteret) for hele Husbanken til enheter samlokalisert med og underlagt regiondirektøren i Bodø.

01.01.2010* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan

I forbindelse med ny Lov om Husbanken (Ot.prp. nr. 6 (2008-2009), Innst. O. nr. 53 (2008-2009), beslutning. O. nr. 69 (2008-2009)) blir Husbankens Hovedstyre ble lagt ned og Husbanken organisatorisk ble vedtatt styrt som et ordinært direktorat.

I Innst. O. nr. 53 (2008-2009) avgitt 26.02.2009 står det bl.a.

"Det vert føreslått at Husbanken skal vera eit statleg forvaltningsorgan under departementet, slik tilhøvet reelt sett er i dag. Husbanken skal ikkje lenger ha eit hovudstyre, men verta direkte styrt frå departementet. Dagens regionstyre vert erstatta med regionale råd. Råda skal vera eit bindeledd mellom Husbanken regionalt og andre aktørar, spesielt kommunane, og på den måten medverka til å utvikla og gjennomføra bustadpolitikken. Det er departementet som skal utnemna råda."

"Det offisielle namnet, "Den Norske Stats Husbank", vert føreslått erstatta med den korte og allment nytta versjonen "Husbanken", og dette skal nyttast i alle samanhengar."

23.05.2018* Navneendring

Navn: Husbanken Region nord, Bodø
Kort navn: Husbanken Region nord, Bodø

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.