FORVALTNINGSDATABASEN

Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn (2006):

Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:08

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-08.htm

Antall sider:

61

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2568

Disse opplysningene er sist endret:

24/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Prosjekt Boligtilpasning ble gjennomført i 2005 av Husbanken og Rikstrygdeverket i samarbeid med tretten kommuner i Hordaland og to kommuner i Sør-Trøndelag. Målet har vært å bidra til mer hensiktsmessige boligløsninger for personer med tilgjengelighetsproblemer i egen bolig. Dette skulle gjøres gjennom å: 1) Utprøve nye organisasjons- og samhandlingsmodeller for boligrådgivningsfunksjonen i utvalgte kommuner. 2) Prøve ut en mer fleksibel bruk av de statlige tilskudds- og låneordningene. Evalueringen viser at medarbeiderne mener at teamorganiseringen bl.a. har bidratt til å videreutvikle deres boligrådgivningskompetanse og at samarbeidet med Husbanken og Hjelpemiddelsentralen er blitt mer formålstjenlig enn tidligere. Brukerne oppgir at de offentlige tilskuddene har hatt en avgjørende betydning for valg av løsning og et stort flertall av dem oppfatter finansieringsordningene som fleksible og målrettede. De savner imidlertid bedre hjelp til å utrede egen økonomi.