FORVALTNINGSDATABASEN

Spigseth, Tone Morland (2010):

Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/12946/Masteroppgave-Tone-Spigseth.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/12946?show=full

Antall sider:

114

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2969

Disse opplysningene er sist endret:

18/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Tema for denne oppgaven er norsk policyutvikling knyttet til bruk av hijab i politi og rettsvesen. Oppgaven tar for seg to institusjonelt avgrensede debatter om bruk av hijab i henholdsvis politiet og domstolene. Det argumenteres for at disse debattene viser en ny måte å tilnærme seg spørsmålet om hijab i norsk offentlighet. Ved hjelp av det tekstanalytiske verktøyet rammeanalyse, studeres norske institusjoners argumentasjon i disse debattene. Hvordan spørsmålet om bruk av hijab rammes inn i bestemte forståelsesmønstre er av interesse. Hvilke temaer knyttes opp til bruken, hvilke hensyn prioriteres, og hvordan avveies de ulike liberale prinsippene dette spørsmålet berører mot hverandre? I tillegg til å avdekke disse innrammingene, ser oppgaven på hva slags effekter disse innrammingene kan medføre, og hvordan aktørene posisjonerer seg i debatten.